Protokoll utskottssammanträde 2014/15:40

Näringsutskottets protokoll 2014/15:40

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:40

DATUM

2015–08–27

TID

11.00–12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Miljö- och energidepartementet

Statsrådet Ibrahim Baylan lämnade information om regeringens syn på det energipolitiska läget och beskeden rörande svensk kärnkraft.

Vid besöket närvarade även departementsråd Robert Andrén, politisk sakkunnige Per Callenberg, departementssekreterare Joakim Cejie och pressekreterare Therese Knapp, Miljö- och energidepartementet.

§ 2

Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om upphävande av direktiv 2010/30/EU KOM(2015) 341.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 5

Anmälan av inkommen skrivelse

Anmäldes inkommen skrivelse (enligt bilaga 2).

§ 6

Inbjudan till deltagande i interparlamentariskt möte i Aten

Utskottet informerades om att det planerade interparlamentariska mötet om turism i Aten den 27-29 september 2015 är inställt.

§ 7

Inbjudan till deltagande i OECD:s interparlamentariska möte

Utskottet informerades om inbjudan till deltagande i OECD:s interparlamentariska möte i Paris den 1 oktober 2015.

Utskottet beslutade att inte delta.

§ 8

Inkommande besök

Utskottet informerades om besök av EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič.

Utskottet beslutade att ta emot besöket.

Utskottet informerades om besök av delegation från Kuwait.

Utskottet beslutade att ta emot delegationen.

§ 9

Information om utskottets delegationsresor

Utskottet informerades om de planerade delegationsresorna till USA och Sydkorea.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 24 september 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 24 september 2015

Jennie NilssonNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:40

§ 1

§ 2-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

O

X

Ingemar Nilsson (S)

Josef Fransson (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Lise Nordin (MP)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Maria Weimer (FP)

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

Jörgen Warborn (M)

X

O

Hanna Westerén (S)

X

X

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Anders Ahlgren (C)

Annika Lillemets (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (FP)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (FP)

Maria Arnholm (FP)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande