Protokoll utskottssammanträde 2014/15:41

Finansutskottets protokoll 2014/15:41

Protokoll

Utskottssammanträde 2014/15:41

Datum

2015-05-21

Tid

10.30-11.15

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

EU-kommissionen om planeringsterminen
Katarina Areskoug, chef för Europeiska Kommissionens Representation i Sverige informerade utskottet och svarade på frågor.

Medföljande seniora ekonomiska rådgivare:
- Magnus Astberg
- Jens Matthiessen

§ 2

Regler för den ideella sektorn

Statssekreterare Max Elger informerade utskottet om bakgrund och framtid
för den ideella sektorn med anledning avs

- Beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen, sept 2013

- Skatteverkets ställningstagande om momsplikt, sept 2014

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Anmälningar

Inbjudan

OECD Forum 2015 i Paris 2-3 juni, program finns på OECD:s webbsida www.oecd.org/forum.

Studiebesök
Förfrågan från Skottlands finansutskott om att besöka utskottet den 2 juni

kl. 12.00 -13.00. Janine Alm Ericson (MP) och Jörgen Hellman (S) anmälde intresse att delta, med anledning av tiden beslutades att hålla lunchmöte. Övriga intresserade ledamöter anmäler sig till kansliet.

§ 4

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014 (FiU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014.

Ärendet bordlades.

§ 5

Förändrade villkor för affärsverkscheferna (FiU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:78 och det inkomna yttrandet från lagrådet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Övriga frågor

M, C, FP och KD ledamöterna lämnade förslag till utskottsinitiativ om att tillsätta en utredning om regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet gällande välfärdstjänster.

Ärendet bordlades

§ 7

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr 2014/15:39 och 40

§ 8

Nästa sammanträde

Tisdag 26 maj kl 10.30

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2014/15:41

– –

§1-8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Jörgen Andersson (M)

-

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Erik Ullenhag (FP)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Marie Granlund (S)

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

Fredrik Schulte (M)

X

Börje Vestlund (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

X

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Anders Ahlgren (C)

Rasmus Ling (MP)

Olof Lavesson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (FP)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Maria Arnholm (FP)

Christer Nylander (FP)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande