Protokoll utskottssammanträde 2014/15:41

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:41

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:41

DATUM

2015-05-19

TID

11.00–11.08

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:39 och 40.

§ 2

Kompletteringsval

Kanslichefen anmälde en utökning av antalet suppleanter från 26 till 27 och att Erik Andersson (M) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet.

§ 3

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 4

Information

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Justitiedepartementet för information om grundlagsaspekter i ärendet om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO).

Vid protokollet

Justerat 2015-05-21

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2015-05-08)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:41

§ 1-4

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Patrick Reslow (M)

X

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Mathias Sundin (FP)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Emilia Töyrä (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

Per-Arne Håkansson (S)

Per Bill (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (FP)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (FP)

Tina Acketoft (FP)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande