Protokoll utskottssammanträde 2014/15:43

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:43

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:43

DATUM

2015-05-26

TID

11.00–11.14

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven V.Z. till ledamoten Mathias Sundin (FP) fick närvara vid dagens sammanträde.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:42.

§ 3

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Information

Utskottet beslutade att bjuda in Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) för information i frågan om EU:s anslutning till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

§ 5

Vårändringsbudget för 2015 Utgiftsområde 1Rikets styrelse (KU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99 och motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utskottet justerade yttrande 2014/15:KU5y.

M-, SD-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 6

Indelning i utgiftsområden m.m. (KU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:100 förslagspunkterna 3–5.

Ärendet bordlades.


Vid protokollet

Justerat 2015-05-28

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2015-05-08)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:43

§ 1–4

§ 5

§ 6

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

O

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Mathias Sundin (FP)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

X

O

Per-Arne Håkansson (S)

Per Bill (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (FP)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (FP)

Tina Acketoft (FP)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande