Protokoll utskottssammanträde 2015/16:37

Skatteutskottets protokoll 2015/16:37

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37

DATUM

2016-06-14

TID

11.00–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Finansminister Magdalena Andersson, finansråd Linda Haggren och kansliråd Elisabeth Sheikh, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella EU-frågor.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:36.

§ 4

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Kanslichefen informerade om att det blir en gemensam skatterunda i samband med att vårpropositionen och vårändringsbudgeten samt betänkande 2015/16:SkU25 debatteras i kammaren den 21 juni 2016.

Föredragande Mikael Pyka informerade om skatteutskottets och näringsutskottets offentliga utfrågning torsdagen den 16 juni 2016.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 6

Övriga frågor

Ordföranden tackade Leif Jakobsson (S) för hans tid i utskottet och önskade honom lycka till som statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson fr.o.m. den 15 juni 2016.


§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 juni 2016 kl. 8.45. Därefter fortsätter sammanträdet med en offentlig utfrågning gemensamt med näringsutskottet i andrakammarsalen kl. 9.00–12.00.

Vid protokollet

Justeras den 16 juni 2016SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:37

§ 1–2

§ 3

§ 4–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

X

Sara Karlsson (S)

Helena Bouveng (M)

X

X

X

Peter Persson (S)

X

X

X

Anna Hagwall (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

X

Hannah Bergstedt (S)

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

Anette Åkesson (M)

Adnan Dibrani (S)

X

X

X

David Lång (SD)

X

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

X

Daniel Šestrajčić (V)

Larry Söder (KD)

X

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

X

X

Ulf Berg (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

X

X

X

Vakant

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Staffan Danielsson (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2016-04-12