Protokoll utskottssammanträde 2015/16:38

Skatteutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

Utdrag ur

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38

DATUM

2016-06-16

TID

8.45–8.50

9.00–12.00

§ 1

Ett svenskt tonnagebeskattningssystem (SkU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:127 och motion.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

– – –

Vid protokollet

Britt-Marie Asplind

Rätt utdraget intygar:

Britt-Marie Asplind