Protokoll utskottssammanträde 2016/17:42

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:42

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:42

DATUM

2017-04-25

TID

13.00–13.14

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:36.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:38 och 39.

§ 3

Information

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Säkerhetspolisen (Säpo) och säkerhetsenheten i Riksdagsförvaltningen till sammanträdet den 11 maj 2017.

§ 4

Besök

Utskottet har tidigare beslutat att ta emot en ukrainsk delegation torsdagen den 1 juni 2017.

Följande ledamöter avser delta vid mötet: Ordförande Andreas Norlén (M) och vice ordförande Björn von Sydow (S) samt ledamöterna Annicka Engblom (M), Jonas Millard (SD), Jonas Gunnarsson (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Agneta Börjesson (MP), Tina Acketoft (L), Mia Sydow Mölleby (V), Tuve Skånberg (KD) och Marta Obminska (M).

§ 5

Årsbok

Kanslichefen anmälde att Regeringskansliets årsbok för 2016 har publicerats på regeringens hemsida.

§ 6

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.


§ 7

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen torsdagen den 4 maj 2017 om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden (AV-direktivet), KOM(2016) 287.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Riksdagens arbetsformer (KU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:KU18.

SD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 9

Allmänna helgdagar (förnyad behandling) (KU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:KU29.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. SD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.


§ 10

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (KU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2016/17:115 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Ändrad sammanträdestid

Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 27 april 2017 börjar kl. 8.30.

Vid protokollet

Justerat 2017-05-02

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-03-28)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:42

§ 1-9

§10-11

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

X

X

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

X

X

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

Sofia Modigh (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande