Protokoll utskottssammanträde 2016/17:43

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:43

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:43

DATUM

2017-04-27

TID

8.30–10.14

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att C.B.S., som medföljde ledamoten Rasmus Ling (MP), fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att kanslirådet Elisabet Modée från Kulturdepartementet fick närvara under informationen från den nationella samordnaren, punkten 1 på föredragningslistan.

§ 3

Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism Anna Carlstedt m.fl. lämnade information om samordnarens uppdrag och verksamhet.

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner och förslag till utskottsinitiativ.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskning av meddelande om EU:s stöd till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (KU12)

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2016) 379.

Ärendet bordlades.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:40 med korrigering och 2016/17:41.

§ 6

Möte med LIBE-utskottet i Bryssel

Föredraganden anmälde en inbjudan till LIBE-utskottets möte i Bryssel torsdagen den 11 maj 2017.

Frågan bordlades.


§ 7

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (KU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2016/17:115 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:KU5y.

SD- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 8

Val av justitieombudsman

Utskottet beslutade enhälligt att föreslå riksdagen att för tiden fr.o.m. den 1 september 2017 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter till justitieombudsman omväljer Cecilia Renfors.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:37.

Vid protokollet

Justerat 2017-05-04

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-03-28)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:43

§ 1

§ 2

§ 3-9

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

Tuve Skånberg (KD)

Laila Naraghi (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

X

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

X

X

X

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

X

X

X

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

O

O

O

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

Sofia Modigh (KD)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande