Protokoll utskottssammanträde 2016/17:44

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:44

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:44

DATUM

2017-05-02

TID

11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:42.

§ 2

Återtagande av plats

Kanslichefen anmälde att fr.o.m. den 1 maj 2017 har Sofia Modigs (KD) uppdrag som ersättare i riksdagen för upphört, då Caroline Szyber (KD) återtagit sin plats.

§ 3

Seminarium i Almedalen

Kanslichefen anmälde att KU:s seminarium i Almedalen äger rum måndagen den 3 juli och tisdagen den 4 juli 2017.

Ledamöterna Hans Ekström (S), Annicka Engblom (M), Per-Ingvar Johnsson (C), Patrick Reslow (M), Tina Acketoft (L), Mia Sydow Mölleby (V), Berit Högman (S) och Lisbeth Sundén Andersson (M) avser medverka vid seminarierna.

§ 4

Information

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Riksdagens ombudsmän (JO) till sammanträdet den 18 maj 2017 för information om årsredovisning och förslag till anslag på statsbudgeten.

§ 5

Information

Utskottet beslutade att bjuda in professor Hans-Gunnar Axberger för att informera utskottet om sitt uppdrag angående inrättandet av en institution för mänskliga rättigheter.


§ 6

Information om Brexit och rättsstatsprincipen

Utskottsrådet anmälde att utskottets ledamöter är välkomna att delta vid utrikesutskottets sammanträde den 4 maj 2017 då EU-minister Ann Linde bjudits in för att informera om Brexit och rättsstats-principen.

Ordförande Andreas Norlén (M), vice ordförande Björn von Sydow (S) och ledamöterna Annicka Engblom (M), Veronica Lindholm (S), Jonas Millard (SD), Maria Abrahamsson (M), Per-Ingvar Johnsson (C), Agneta Börjesson (MP), Tina Acketoft (L) och Laila Naraghi (S) avser att delta på mötet.

§ 7

Presentation av Vitboken om EU:s framtid

Kansliet har tidigare anmält att EU-kommissionär Cecilia Malmström kommer att besöka utrikesutskottet för att hålla en presentation av Vitboken om EU:s framtid torsdagen den 18 maj 2017.

Vice ordförande Björn von Sydow (S) och ledamöter Annicka Engblom (M), Veronica Lindholm (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Tina Acketoft (L) och Berit Högman (S) avser att delta vid presentationen.

§ 8

Information

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Kulturdepartementet till sammanträdet tisdagen den 9 maj 2017 för information i ärendet KU28, Vissa frågor om kommersiell radio.

§ 9

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 10

Information

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Finansdepartementet till sammanträdet tisdagen den 8 juni 2017 för information om förslag till förordning om konsumentskyddssamarbete.

§ 11

Information

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Kulturdepartementet till sammanträdet torsdagen den 4 maj 2017 för information om förslag till rådsslutsatser om 2017 års medborgarskapsrapport.


§ 12

Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet behandlade en promemoria om uppföljning av riksdagens budgetbeslut för utgiftsområde 1.

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:75 och redogörelse 2016/17:RS4.

Ärendet bordlades.

§ 13

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:38.

Vid protokollet

Justerat 2017-05-09

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-05-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:44

§ 1

§ 2-12

§ 13

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Patrick Reslow (M)

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

X

X

X

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande