Protokoll utskottssammanträde 2016/17:45

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:45

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:45

DATUM

2017-05-04

TID

9.00–9.13

10.00–10.44

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:43.

§ 2

Möte med LIBE-utskottet i Bryssel

Föredraganden har tidigare anmält en inbjudan från LIBE-utskottet till ett möte i Bryssel den 11 maj 2017 om den europeiska säkerhetsstrategin.

Utskottet beslutade att ledamöterna Annicka Engblom (M) och Emanuel Öz (S) deltar från utskottet.

§ 3

Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner och förslag till utskottsinitiativ.

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Säkerhetspolisen (Säpo) till sammanträdet den 11 maj 2017 för information.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskning av meddelande om EU:s stöd till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (KU12)

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2016) 379.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:39.


§ 6

Överläggning

Utskottet överlade med statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet, om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden (AV-direktivet), KOM(2016) 287.

Utskottet och statsrådet enades om följande ståndpunkt:

Vid överläggning med konstitutionsutskottet den 15 september 2016 fastslogs övergripande svenska ståndpunkter. Vid en andra överläggning den 19 januari 2017 skedde en fördjupad diskussion om vissa specifika frågor inklusive det föreslagna tillämpningsområdet för videodelningsplattformar och direktivets reklamregler. Regeringens förhandling har förts utifrån de ståndpunkter som överenskommits med konstitutionsutskottet.

Utifrån de ståndpunkter som tagits fram gör regeringen bedömningen att det finns flera delar av direktivet där ordförandeskapets förslag till allmän inriktning innebär en förbättring för Sverige i förhållande till kommissionens ursprungsförslag och i förhållande till dagens direktiv.

Som noterats ovan bedömer regeringen att det nuvarande förslaget till allmän inriktning inte helt överensstämmer med den svenska ståndpunkten när det gäller definitionen av videodelningsplattformar eller förslag för beställ-tv för att främja europeiska produktioner. Förhandlingsläget i rådet och Europaparlamentets första ställningstagande, innebär dock att regeringen gör bedömningen att de svenska reservationerna kan behöva släppas inför rådsmötet.

Regeringen har arbetat mycket aktivt för att ändra kommissionens förslag till utvidgning av artikel 6 med hänvisning till behovet av en vidsträckt yttrandefrihet. I artikeln ställs krav på medlemsstaterna att se till att medietjänster under deras jurisdiktion inte innehåller uppmaningar till våld eller hat mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp utpekad med åberopande av ett antal i artikeln uppräknade grunder. Utöver de grunder som finns i nuvarande artikel 6, föreslås bl.a. ålder och funktionshinder läggas till. Trots ett aktivt påverkansarbete genom bilaterala kontakter med andra medlemsstater, kommissionen och ordförandeskapet har vi vunnit mycket lite förståelse. Tvärtom visar många medlemsstater en stark vilja att ytterligare utvidga kraven i artikeln. Sverige har dock kunnat påverka utformningen av kraven när det gäller uppmaning till terroristbrott. I denna del har artikeln utformats med en tydlig hänvisning till en bestämmelse i det nyligen antagna direktivet om bekämpande av terrorism som redan i dag motsvaras av svenska straffrättsbestämmelser.

Regeringens bedömning är att utvidgningen av artikel 6 är olycklig men att det inte kommer hindra Sveriges möjligheter att genomföra direktivet. Krav på medlemsstaterna att se till att medietjänster inte innehåller uppmaning till hat har funnits i direktivet sedan Sverige gick med i EU. Artikeln har ansetts genomförd i Sverige dels genom den s.k. demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen, dels genom straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp i YGL och BrB. Regeringen gör bedömningen att de krav som ställs i den utvidgade artikel 6 bör kunna anses tillgodosedda genom demokrati-bestämmelsen och straffbestämmelser om bl.a. uppvigling och hets mot folkgrupp.

Regeringens sammantagna bedömning är att Sverige bör kunna ställa sig bakom den föreslagna allmänna inriktningen.

SD-ledamoten reserverade sig mot ståndpunkten vad gäller artikel 6.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Information

Statsrådet Alice Bah Kuhnke m.fl. från Kulturdepartementet informerade utskottet om förslag till rådsslutsatser om 2017 års medborgarskapsrapport.

Vid protokollet

Justerat 2017-05-11

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-05-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:45

§ 1-7

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Patrick Reslow (M)

X

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

Tuve Skånberg (KD)

X

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

X

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande