Protokoll utskottssammanträde 2016/17:47

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:47

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:47

DATUM

2017-05-09

TID

11.00–12.22

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Vissa frågor om kommersiell radio (KU28)

Statssekreterare Per Olsson Fridh med medarbetare vid Kulturdepartementet lämnade information i ärendet.

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:136 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:44.

§ 3

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 4

Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:75 och redogörelse 2016/17:RS4.

Ärendet bordlades.

§ 5

Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner och förslag till utskottsinitiativ.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskning av meddelande om EU:s stöd till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (KU12)

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2016) 379.

Ärendet bordlades.


§ 7

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU25)

Utskottet behandlade redogörelserna 2016/17:NL1, 2016/17:PN1, 2016/17:RAN1, 2016/17:RAR1, 2016/17:ÖN1, 2016/17:SN1 och 2016/17:VPN1.

Ärendet bordlades.

§ 8

Indelning i utgiftsområden (KU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:100 punkterna 2–14 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 9

Vårändringsbudget för 2017

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Årsredovisning för staten 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2016/17:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:39.

Vid protokollet

Justerat 2017-05-16

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-05-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:47

§ 1

§ 2-11

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande