Protokoll utskottssammanträde 2016/17:48

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:48

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:48

DATUM

2017-05-11

TID

9.00–9.43

10.10–11.53

11.56–11.58

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information

Riksrevisorerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson lämnade information om Riksrevisionen.

§ 2

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:42 § 1–3.

§ 3

Information

Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen i fråga om de uppgifter som lämnades av Säkerhetspolisen om dess verksamhet och förhållandet till främmande makt och som omfattas av sekretess till skydd för rikets säkerhet eller av annat synnerligen viktigt skäl som rör förhållandet till en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

Företrädare för Säkerhetspolisen och riksdagens säkerhetsenhet informerade utskottet om säkerhetsfrågor.

§ 4

Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)

Säkerhetspolischef Anders Thornberg med medarbetare lämnade information i ärendet.

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner och förslag till utskottsinitiativ.

Ärendet bordlades.

§ 5

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:42 § 4–5.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:45 och 46.

§ 7

Åtalsanmälan

Kanslichefen anmälde att konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse, dnr 2063-2016/17.

Ärendet bordlades.

§ 8

Åtalsanmälan

Kanslichefen anmälde att konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse, dnr 2074-2016/17.

Ärendet bordlades.

§ 9

Kallelse till beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde torsdagen den 18 maj 2017 i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde.

Vid protokollet

Justerat 2017-05-30

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-05-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:48

§ 1-5

§ 6-9

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

O

O

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande