Protokoll utskottssammanträde 2017/18:2

Sammansatta civil- och kulturutskottets protokoll 2017/18:2

SAMMANSATTA CIVIL- OCH KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2

DATUM

Torsdagen den 12 april 2018

TID

Kl. 10.30–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:1 av den 13 mars 2018.

§ 2

Fråga om mottagande av motion från kulturutskottet

Utskottet beslutade att ta emot motion 2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M), yrkandena 1 och 3, från kulturutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Politik för en gestaltad livsmiljö (CKrU1)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö samt motioner som väckts med anledning av propositionen och under allmänna motionstiden 2017.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 26 april 2018 kl. 10.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

SAMMANSATTA CIVIL- OCH

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:2

– – – §§

1–4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Löfstrand, Johan (S), vice ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S)

D

Green, Mats (M)

D

Larsson, Hillevi (S)

D

Hedlund, Roger (SD)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Johansson, Ola (C)

D

Hult, Emma (MP)

D

Bohlin, Carl-Oskar (M)

D

Sonidsson, Eva (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

Hannah, Robert (L)

D

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

Szyber, Caroline (KD)

Vepsä, Mattias (S)

D

SUPPLEANTER

Eriksson, Lars (S)

Quicklund, Saila (M)

Johnsson, Peter (S)

Tenfjord-Toftby, Cecilie (M)

Nysmed, Leif (S)

N

Eskilandersson, Mikael (SD)

D

Hökmark, Isabella (M)

N

Gille, Agneta (S)

Lodenius, Per (C)

N

Malmberg, Niclas (MP)

Beckman, Lars (M)

Haraldsson, Johanna (S)

Bengtsson, Angelika (SD)

Örnebjär, Christina (L)

Dadgostar, Nooshi (V)

Utbult, Roland (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

N

Carlsson, ClasGöran (S)

N

Karkiainen, Ida (S)

Lohman, Eva (M)

Finnborg, Thomas (M)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande