Protokoll utskottssammanträde 2017/18:32

Justitieutskottets protokoll 2017/18:32

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:32

DATUM

2018-08-23

TID

10.00-10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden Subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 225.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 2

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden – Subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 226.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 3

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar – Subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 338.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 4

Förslag till rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp - Subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 358.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 5

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021-2027 (Perikles IV-programmet) – Subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 369.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 6

Förslag till rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EU) nr…/2018 om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning för perioden 2021-2027 (Perikles IV-programmet) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater – Subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 371.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 7

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur – Subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 378.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 8

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur – Subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 379.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 9

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor- Subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 384.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 10

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning- Subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 386.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 11

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet- Subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 472.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 12

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering – Subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 473.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 13

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] - Subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 478.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 14

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU:s informationssystem (polisiärt och rättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] Subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 480.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 15

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera protokollet från dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 23 augusti 2018

Tomas TobéJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:32

§ 1-15

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordf.

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

Krister Hammarbergh (M)

Arhe Hamednaca (S)

Vakant (SD)

Anti Avsan (M)

Susanne Eberstein (S)

X

Johan Hedin (C)

Anders Hansson (M)

Petter Löberg (S)

Adam Marttinen (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Andreas Carlson (KD)

Lawen Redar (S)

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

Ellen Juntti (M)

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Jan Lindholm (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Patrick Reslow (-)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Sultan Kayhan (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2018-05-24