Protokoll utskottssammanträde 2017/18:34

Kulturutskottets protokoll 2017/18:34

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:34

DATUM

Onsdagen den 22 augusti 2018

TID

Kl. 14.30–14.32

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska Solidaritetskåren och upphävande av [Europeiska Solidaritetsförordningen] samt förordningen (EU) nr 375/2014

Utskottet behandlade frågan om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska Solidaritetskåren och upphävande av [Europeiska Solidaritetsförordningen] samt förordningen (EU) nr 375/2014.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och anförde följande:

Sverigedemokraterna anser att solidaritetskåren strider mot subsidiaritetsprincipen och att det kan skötas på lokal/nationell nivå. Sverigedemokraterna anser att det kan hanteras utanför EUs ramar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning