Protokoll utskottssammanträde 2017/18:41

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:41

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:41

DATUM

2018-08-01

TID

13.00–14.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information av Försvarsdepartementet

Försvarsminister Peter Hultqvist, departementsråd Maria Diamant, departementsråd Michael Cherinet, politiskt sakkunnig Annelie Gregor och pressekreterare Marinette Nyh Radebo, samtliga från Försvarsdepartementet, informerade om anskaffningen av ett nytt medelräckviddigt luftvärnssystem.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för samtliga pris- och kostnadsuppgifter rörande anskaffningen av ett nytt medelräckviddigt luftvärnssystem som företrädarna för Försvarsdepartementet lämnat.

§ 2

§ 3

Förslag om utskottsinitiativ

Två förslag till utskottsinitiativ om anskaffningen av medelräckviddigt luftvärn väcktes,

dels från SD- och (-)-ledamöterna enligt följande:

Inga partier reserverade sig mot att upphandlingen av medelräckviddigt luftvärn skulle förankras i riksdagen. Nu har det visat sig att ingen skrivelse eller proposition från regeringen har inkommit till riksdagen, oppositionen har inte kunnat skriva några följdmotioner.

Av detta skäl yrkar vi på att de partier som är kritiska till upphandlingen av Patriot-systemet får en chans att tillkännage för regeringen att upphandlingen ska förskjutas ett halvår framåt till efter valet.

dels från L-ledamoten enligt följande:

Regeringen bör vänta med bindande åtaganden för anskaffning av ett medelräckviddigt lufvärnssystem tills det råder klarhet om försvarsmaktens framtida ekonomi genom budgetpropositionen för 2019. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

S- och MP-ledamöterna yrkade avslag på initiativen.

Utskottet beslutade med röstsiffrorna 3 (V, L, KD) mot 2 (SD, -) att som motförslag i huvudomröstningen anta det alternativ till utskottsinitiativ som föreslagits av L-ledamoten.

Därefter beslutade utskottet med röstsiffrorna mot 7 (S, MP) mot 5 (SD, V, L, KD, -) att inte ta något initiativ. M- och C- ledamöterna avstod från att delta i huvudomröstningen.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:40.

§ 4

§ 5

§ 6

Kommissionens förslag om inrättandet av Europeiska försvarsfonden

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 476.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD- och (-)- ledamöterna reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. V-ledamoten avstod från att delta i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Kommissionens förslag om inrättandet av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannsakspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 462.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-frågor

Kansliet informerade om inkomna EU-dokument:

– Rapport om genomförandet av den gemensamma ramen för att motverka hybridhot under perioden juli 2017-juni 2018 (JOIN(2018) 14)

– Meddelande om att öka motståndskraften och stärka kapaciteten att hantera hybridhot (JOIN(2018) 16)

– Förslag till förordning om inrättande av stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (COM(2018) 466)

– Förslag till förordning om inrättandet av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall (COM (2018) 467)

– Regeringens faktapromemoria om stöd för avveckling av kärnkraftverk samt finansiering för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall (2017/18:FPM152)

– Rapport från TTE-rådet (transport) den 7 juni 2018

– Rapport från TTE-rådet (telekom) den 8 juni 2018

– Rapport från rådet för utrikes frågor den 25 juni 2018

§ 7

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras torsdagen den 2 augusti 2018

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:41

§1-2

§3-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Beatrice Ask (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (-)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

-

-

Daniel Bäckström (C)

X

X

Anders Schröder (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

X

Vakant (M)

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Vakant (MP)

Pål Jonson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (-)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

O

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Lena Asplund (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande