Protokoll utskottssammanträde 2017/18:4

Sammansatta civil- och kulturutskottets protokoll 2017/18:4

SAMMANSATTA CIVIL- OCH KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4

DATUM

Tisdagen den 15 maj 2018

TID

Kl. 10.30–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:3 av den 26 april 2018.

§ 2

Politik för gestaltad livsmiljö (CKrU1)

Fortsattes behandlingen av proposition 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö samt motioner som väckts med anledning av propositionen och under allmänna motionstiden 2017 (jfr prot. 2017/18:2.3 och 2017/18:3.2).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2017/18:CKrU1 justerades.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Tack

Ordförande Olof Lavesson (M) tackade ledamöterna i det samman-satta civil- och kulturutskottet för gott och trevligt samarbete under den gemensamma beredningen av 2017/18:CKrU1 Politik för gestaltad livsmiljö.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

SAMMANSATTA CIVIL- OCH

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:4

– – – §§

1-4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Löfstrand, Johan (S), vice ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S)

D

Green, Mats (M)

D

Larsson, Hillevi (S)

D

Hedlund, Roger (SD)

D

Magnusson, Cecilia (M)

Wallentheim, Anna (S)

D

Johansson, Ola (C)

Hult, Emma (MP)

Bohlin, Carl-Oskar (M)

Sonidsson, Eva (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Hannah, Robert (L)

D

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

Szyber, Caroline (KD)

D

Vepsä, Mattias (S)

D

SUPPLEANTER

Eriksson, Lars (S)

Quicklund, Saila (M)

N

Johnsson, Peter (S)

Tenfjord-Toftby, Cecilie (M)

D

Nysmed, Leif (S)

N

Eskilandersson, Mikael (SD)

N

Hökmark, Isabella (M)

N

Gille, Agneta (S)

N

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Beckman, Lars (M)

Haraldsson, Johanna (S)

N

Bengtsson, Angelika (SD)

N

Örnebjär, Christina (L)

N

Dadgostar, Nooshi (V)

Utbult, Roland (KD)

N

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

N

Carlsson, ClasGöran (S)

Karkiainen, Ida (S)

Lohman, Eva (M)

D

Finnborg, Thomas (M)

N

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande