Protokoll utskottssammanträde 2018/19:11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:11

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:11

DATUM

2018-12-11

TID

11.00 – 12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information om det kommande budgetarbetet

Kanslichefen informerade om planeringen av det fortsatta beredningsarbetet med budgeten.

§ 2

Ny föredragande

Ordförande hälsade Bo Nyström välkommen som föredragande i miljö- och jordbruksutskottet.

§ 3

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)

Utskottet fortsatte behandling av prop. 2018/19:1 och motioner.

Tjänstemän från Miljö- och energidepartementet lämnade upplysningar med anledning av M och KD:s alternativa budgetförslag.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Utskottet fortsatte behandling av prop. 2018/19:1 och motioner.


Tjänstemän från Näringsdepartementet lämnade upplysningar med anledning av M och KD:s alternativa budgetförslag.

Ärendet bordlades.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:10

§ 6

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)

Utskottet fortsatte behandling av prop. 2018/19:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Utskottet fortsatte behandling av prop. 2018/19:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Inkomna skrivelser

–

En inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 13 december 2018 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 21 december 2018

Kristina Yngwe
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:11

§1 – 3

§4

§5 – 6

§7 – 9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), vice ordf.

X

X

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

X

X

Marlene Burwick (S)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

O

Ulrika Heie (C)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

O

O

Monica Haider (S)

David Josefsson (M)

O

O

O

O

Yasmine Eriksson (SD)

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

O

O

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

O

O

O

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Amanda Palmstierna (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande