Protokoll utskottssammanträde 2018/19:13

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:13

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:13

DATUM

2019-01-24

TID

08.00 – 10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Jordbruksråd 28 januari 2019

Ordförande hälsade Jennie Nilsson välkommen som ny landsbygdsminister vid Näringsdepartementet.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med landsbygdsminister Jennie Nilsson, Näringsdepartementet, om följande punkt på rådsdagordningen:


Rådets dagordningspunkt
5. Proteinplanen

Underlaget utgjordes av en den 23 januari 2019 översänd kommenterad dagordning.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser positivt på att genom forskning och kunskapsutveckling utveckla odling av flera högvärdiga proteinkällor i EU. Tillgång till högvärdiga proteinkällor är viktigt. Det är dock viktigt att handelsstörande åtgärder inte införs.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson med medarbetare lämnade under övriga punkter på rådsdagordningen information inför Jordbruks- och fiskerådet den 28 januari 2019.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information om avslutat österrikiskt och nytt rumänskt ordförandeskap

Landsbygdsminister Jennie Nilsson lämnade information om avslutat österrikiskt och nytt rumänskt ordförandeskap.

§ 3

Fiskeripolitik (MJU3)

Utskottet behandlade motioner om fiskeripolitik.

Ärendet bordlades.

§ 4

Klimatpolitik (MJU4)

Utskottet behandlade motioner om klimatpolitik.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag om ändring av förordningarna (EU)1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020

Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 817.

–
Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 7

Sveriges bokföringsrapport enligt LULUCF-förordningen

På initiativ av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna beslutade utskottet att begära överläggning med regeringen, Miljö-departementet, om Sveriges bokföringsrapport enligt LULUCF-förordningen (2018/841/EU).

§ 8

Inkomna skrivelser

–

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 9

Utskottets arbetsplan

Utskottets arbetsplan för den inledande delen av våren 2019 anmäldes och lämnades utan erinran.

§ 10

Information från Havs- och vattenmyndigheten

Generaldirektör Jakob Granit och myndighetens verksamhetsstrateg lämnade information om Havs- och vattenmyndighetens verksamhet och hos myndigheten aktuella frågor.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 29 januari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 31 januari 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:13

§ 1-2

§ 3

§ 4-9

§10-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), vice ordf.

X

X

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

X

-

Isak From (S)

X

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

O

-

Marlene Burwick (S)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

-

Mats Nordberg (SD)

O

X

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

O

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

O

-

Monica Haider (S)

David Josefsson (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

O

O

X

-

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

O

O

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

O

X

O

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Vakant (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:13

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 11 december 2018 – 21 januari 2019

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2018) 842

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Rapport om den europeiska koldioxidmarknadens funktion

COM(2018) 847

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om kommissionens utövande av befogenheten att anta delegerade akter enligt direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område

COM(2018) 848

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGION-KOMMITTÉN om översynen och uppdateringen av Europeiska unionens andra genomförandeplan i enlighet med artikel 8.4 förordning nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2018) 8235

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 10.12.2018 om undantag från rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av skadegöraren Agrilus planipennis (Fairmaire) via trä med ursprung i Kanada och Förenta staterna

C(2018) 8240

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.12.2018 om ändring och förlängning av genomförandebeslut (EU) 2016/412 om bemyndigande för medlemsstaterna att medge tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller trä av ask med ursprung i eller bearbetat i Kanada

C(2018) 8376

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 11.12.2018 om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier

C(2018) 8522

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.12.2018 om antagande av en tredje uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska stäppregionen

C(2018) 8523

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.12.2018 om antagande av en tionde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den pannoniska biogeografiska regionen

C(2018) 8527

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.12.2018 om antagande av en tolfte uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den alpina biogeografiska regionen

C(2018) 8528

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.12.2018 om antagande av en tolfte uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen

C(2018) 8529

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.12.2018 om antagande av en tolfte uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den atlantiska biogeografiska regionen

C(2018) 8532

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.12.2018 om antagande av en sjunde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den makaronesiska biogeografiska regionen

C(2018) 8533

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.12.2018 om antagande av en sjunde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den makaronesiska biogeografiska regionen

C(2018) 8534

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.12.2018 om antagande av en tolfte uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen

C(2018) 8618

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.12.2018 om ändring av bilaga I till beslut 2010/221/EU vad gäller förteckningen över områden i Irland som är fria från herpesvirus OsHV-1µVar

C(2018) 8664

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 19.12.2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG

C(2018) 8760

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 10.12.2018 om tilläggsbetalningar eller avdrag som ska göras för att justera EGFJ: s månadsbetalningar för utgifter som verkställts av medlemsstaternas utbetalande organ för budgetåret 2018

C(2018) 8847

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 3.1.2019 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

C(2018) 8871

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 19.12.2018 om ändring av kommissionens förordning nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister

C(2018) 8998

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 17.12.2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2018) 9146

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 18.12.2018 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i november 2018

C(2019) 8

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 10.1.2019 om rättelse av de bulgariska och franska språkversionerna av kommissionens beslut 2004/558/EG om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram

C(2019) 25

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14.1.2019

om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av

tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

C(2019) 39

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14.1.2019

om ändring av bilagorna I och II till beslut 2003/467/EG vad gäller status som officiellt

fritt från tuberkulos och brucellos och bilaga II till beslut 93/52/EEG vad gäller status

som officiellt fritt från brucellos (B. Melitensis) i vissa regioner i Spanien

C(2019) 102

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 17.1.2019

om ändring av bilaga I till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 om djurhälsoåtgärder för bekämpning av lumpy skin disease i vissa medlemsstater

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Rådsrapporter

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet den 17-18 december 2018

Rapport från möte i Miljörådet

Rapport från rådets möte (miljöministrarna) den 20 december 2018

Yttranden från andra nationella parlament

14918/18

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain [7809/18 - COM(2018) 173 final] - Resolution of the Agriculture and Food Production Committee of the Italian Senate

Samråd

Avslutat samråd

Samråd om utvärdering av ålförordningen

Samråd

Meddelande om samråd för fler EU-åtgärder för att motverka avskogning och skogsdegradering

Samråd

Meddelande om samråd om utvärdering av lagstiftningsakter inom fiskestatistik

Färdplaner

Färdplan om avskogning

Meddelande om färdplan för fler EU-åtgärder för att motverka avskogning och skogsdegradering

Färdplaner om fiskeriavtal

Meddelande om färdplaner om förhandlingsmandat samt om översyn av protokoll inom fiskeriavtal

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet 22-25 oktober 2018

Övrigt

Överträdelseärende

Svar på motiverat yttrande om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (KOM:s ref. SG-Greffe (2018) D 20258, överträdelse nummer 2009/2310)