Protokoll utskottssammanträde 2018/19:13

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:13

DATUM

2018-12-06

TID

10:00–10:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:12.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 3.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning och motioner.

Ärendet bordlades.

Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:1 Utgiftsområde 15 Studiestöd och motioner.

Ärendet bordlades.

Fråga om att inhämta behövliga upplysningar enligt riksdagsordningen 10 kap. 4 §

Utskottet beslutade att inhämta de upplysningar som behövs för beredning av betänkande 2018/19:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning och 2018/19:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd.

Information från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Utskottet beslutade att i samband med redan beslutad allmän information om myndighetens verksamhet den 24 januari 2019 även inhämta kompletterande information om hur myndigheten arbetar med elever som inte deltar i skolarbetet.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 11 december 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 11 december 2018

Matilda Ernkrans


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:13

§§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), vice ordförande

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Pia Nilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

X

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Christensson (C)

X

Daniel Riazat (V)

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Jimmy Loord (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

Juno Blom (L)

X

SUPPLEANTER

Linus Sköld (S)

Noria Manouchi (M)

O

Johan Andersson (S)

Jan Ericson (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

Roza Güclü Hedin (S)

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Åsa Lindhagen (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande