Protokoll utskottssammanträde 2018/19:14

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:14

DATUM

2018-12-11

TID

11:00–12:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Utbildningsdepartementet, Skolverket och Centrala studiestödsnämnden

Expeditionschefen Katarina Back, rättschefen Eva Lenberg, departementsrådet Anna Castberg, ämnesrådet Tina Abelin, kanslirådet Tina Pettersson, kanslirådet Hampus Strömberg och departementssekreteraren Lina Lundblad, samtliga från Utbildningsdepartementet, och chefen för analysavdelningen Eva Durhán och chefen för handläggningsavdelningen Joakim Feldt, båda från Skolverket, samt generaldirektören Christina Forsberg och ekonomichefen Jan Söderholm, båda från Centrala studiestödsnämnden, informerade om genomförbarheten av motionsförslag som väckts med anledning av budgetpropositionen för 2019. Informationen gällde anslagen 1:2, 1:3, 1:4 och 1:7 inom utgiftsområde 15 och anslagen 1:5, 1:7, 1:10, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:19, 2:2, 2:63, 2:64, 3:1 samt 3:4 inom utgiftsområde 16.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:13.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning och motioner.

Ärendet bordlades.

Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 Utgiftsområde 15 Studiestöd och motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 12 december ca kl. 16.30, efter voteringen i kammaren.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras måndagen den 17 december 2018

Matilda Ernkrans


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:14

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), vice ordförande

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Pia Nilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

O

Fredrik Christensson (C)

X

Daniel Riazat (V)

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Jimmy Loord (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

Juno Blom (L)

X

SUPPLEANTER

Linus Sköld (S)

X

Noria Manouchi (M)

X

Johan Andersson (S)

Jan Ericson (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

Roza Güclü Hedin (S)

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Åsa Lindhagen (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande