Protokoll utskottssammanträde 2018/19:15

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:15

DATUM

2018-12-12

TID

16:30–16:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning och motioner.

Ärendet bordlades.

Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 Utgiftsområde 15 Studiestöd och motioner.

Ärendet bordlades.

Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 15 § riksdagsordningen, tilläggsbestämmelse 7.15.3, att sammanträdet den 17 december kl. 11.15 får pågå samtidigt som det är arbetsplenum i kammaren.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 17 december 2018 kl. 11.15.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras måndagen den 17 december 2018

Matilda Ernkrans


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:<>

§ 1-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), vice ordförande

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Pia Nilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

X

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Christensson (C)

X

Daniel Riazat (V)

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Jimmy Loord (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

Juno Blom (L)

SUPPLEANTER

Linus Sköld (S)

O

Noria Manouchi (M)

O

Johan Andersson (S)

Jan Ericson (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

Roza Güclü Hedin (S)

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Åsa Lindhagen (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande