Protokoll utskottssammanträde 2018/19:16

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:16

DATUM

2018-12-17

TID

11:15–11:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:14 och protokoll 2018/19:15.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggningar med regeringen, Utbildningsdepartementet, om:

  • Samordnad plan om artificiell intelligens
  • en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning
  • förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU1.

S-, SD-,C-, V-, L och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 Utgiftsområde 15 Studiestöd och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU2.

S-, SD-,C-, V-, L och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Studiebesök

Utskottet gör ett studiebesök hos Sveriges Skolledarförbund den 17 januari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras onsdagen den 19 december 2018

Matilda Ernkrans


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:16

§§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), vice ordförande

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Pia Nilsson (S)

Maria Stockhaus (M)

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Christensson (C)

Daniel Riazat (V)

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Jimmy Loord (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

Juno Blom (L)

X

SUPPLEANTER

Linus Sköld (S)

X

Noria Manouchi (M)

X

Johan Andersson (S)

Jan Ericson (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

Roza Güclü Hedin (S)

Ulrika Heie (C)

X

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Åsa Lindhagen (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Marie Axelsson (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande