Protokoll utskottssammanträde 2018/19:18

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:18

DATUM

2019-01-31

TID

10:00–10:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Val av ordförande

Gunilla Svantorp (S) valdes till ordförande från och med den 31 januari 2019.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:17.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 2.

Förskola (UbU7)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 5 februari 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 5 februari 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:18

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), vice ordförande

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Pia Nilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

X

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Christensson (C)

X

Daniel Riazat (V)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Robert Stenkvist (SD)

X

Jimmy Loord (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Juno Blom (L)

X

SUPPLEANTER

Noria Manouchi (M)

X

Johan Andersson (S)

Jan Ericson (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

Roza Güclü Hedin (S)

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande