Protokoll utskottssammanträde 2018/19:19

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:19

DATUM

2019-02-05

TID

11:00–11:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om Samordnad plan för artificiell intelligens

Utskottet överlade med statsrådet Anders Ygeman, departementssekreterare Helena Hånell McKelvey, kansliråd Johan Harvard, departementsråd Maria Rosander, departementssekreterare Isabel Sarenmalm och politisk sekreterare Johan Moström, samtliga från Näringsdepartementet, om en Samordnad plan för artificiell intelligens.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Näringsdepartementet (dnr 1421-2018/19)

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Kommissionens meddelande överensstämmer i hög grad med regeringens nationella inriktning för AI som antogs i maj 2018 och regeringen välkomnar meddelandet och den plan som föreslås för att utveckla AI i Europa.

Regeringen stöder kommissionens förslag att upprätthålla högnivågruppen DEI-AI för översynen av planens genomförande. Det är bra att befintliga grupper som hanterar program i Horisont 2020 fortsätter med det även när fokus på AI ökar. Överlag anser regeringen att det är viktigt att undvika överlappning av insatser och att nya åtgärder i handlingsplanen förhåller sig till närliggande initiativ.

För nästa programperiod har regeringen uttryckt att budgeten totalt sett ska minska och omprioriteringar bör ske till fördel för bl.a. forskning och konkurrenskraft. Regeringen har välkomnat förslaget om inrättandet av programmet för ett digitalt Europa och uttryckt att AI bör vara ett prioriterat område i programmet. Det är viktigt att ett ökat fokus på AI sker horisontellt och även om AI bedöms ha stor potential är det viktigt att en satsning på AI inte tränger ut annat nödvändigt innovations- och utvecklingsarbete.

Regeringen instämmer inte i förslaget med ett investeringsstödjande program där InvestEU avses tillföra resurser för ökad tillgång till riskkapital för affärsidéer inom AI, då tillgången till privat riskkapital inom detta område redan bedöms vara relativt god.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det finns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt.

Sverigedemokraterna anmälde en avvikande mening och ansåg att den första meningen i den tredje paragrafen borde ha följande lydelse: Regeringen vidhåller sin uppfattning att budgeten för nästa programperiod totalt sett ska minska och att omprioriteringar bör ske till fördel för bland annat forskning och konkurrenskraft.  

Vänsterpartiet anmälde en avvikande mening och ansåg att följande mening borde tillföras den svenska ståndpunkten: AI-forskning för militära ändamål ska inte vara en del av handlingsplanen eller finansieras via försvarsfonden.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-information inför konkurrenskraftsrådet 18 februari gällande Samordnad plan för artificiell intelligens

Utskottet informerades av statsrådet Anders Ygeman, departementssekreterare Helena Hånell McKelvey, kansliråd Johan Harvard, departementsråd Maria Rosander, departementssekreterare Isabel Sarenmalm och politisk sekreterare Johan Moström, samtliga från Näringsdepartementet, inför konkurrenskraftsrådet 18 februari gällande Samordnad plan för artificiell intelligens.

Underlag för informationen

Promemoria från Näringsdepartementet (dnr 1422-2018/19)

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:18.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 2.

Gymnasieskola (UbU11)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Studiestöd (UbU15)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Information om tillträde till högre utbildning

Kansliet informerade om regelverket kring tillträde till högre utbildning.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 februari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Jonas Brynhildsen

Justeras torsdagen den 7 februari 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:19

§ 1-2

§ 3-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

Roger Haddad (L), vice ordförande

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Maria Stockhaus (M)

Patrick Reslow (SD)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Fredrik Christensson (C)

O

X

Daniel Riazat (V)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Jimmy Loord (KD)

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

Michael Rubbestad (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

X

X

Juno Blom (L)

X

X

SUPPLEANTER

Noria Manouchi (M)

X

X

Johan Andersson (S)

Jan Ericson (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

O

Roza Güclü Hedin (S)

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

X

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

X

X

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

X

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande