Protokoll utskottssammanträde 2018/19:20

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:20

DATUM

2019-02-07

TID

10:00–11:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Begäran om överläggning med regeringen

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggning med regeringen, Utbildningsdepartementet, om det särskilda programmet för Horisont Europa.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Information om antagning till lärarutbildning

Generaldirektör Karin Röding och avdelningscheferna Susanne Wadsborn Taube och Tuula Kuosmanen, samtliga från Universitets- och högskolerådet, informerade om frågor rörande antagning till lärarutbildning.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:19.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Vuxenutbildning (UbU12)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Förskola (UbU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Studiestöd (UbU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Kommissionens förslag om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet inom Erasmus+ i samband med Storbritanniens och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2019) 65.

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om det särskilda programmet för Horisont Europa


Utskottet överlade med statsrådet Matilda Ernkrans, statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, departementsrådet Jonas Björck, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet, om det särskilda programmet för Horisont Europa.

Underlag för överläggningen
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1464-2018/19)

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt
Underlag till rådsmötet inkom tätt inpå överläggningen vilket gör att Regeringskansliet inte har kunnat inkludera specifika ståndpunkter. Ståndpunkterna nedan gäller generellt för uppdrag och partnerskapsprogram.

- Regeringen anser att det är viktigt att EU:s forskningsprogram tydligt bidrar till FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 samt att ramprogrammet bör ses som en förutsättning för ökad tillväxt och nya jobb inom EU.

- Målen för Uppdragen ska vara tidsatta, väldefinierade, mätbara och lyckas engagera medborgarna. Det engagemang och den kunskap som medborgare, bland andra brukare, patienter samt personal har är en viktig resurs.

- Varje Uppdrag ska ha en avgränsad budget inom Horisont Europa. Horisontella frågor i Horisont Europa ska även ingå i Uppdragen, till exempel humaniora och samhällsvetenskap.

- Regeringen anser att det är viktigt att framtida insatser förenklar landskapet av Partnerskap.

- Regeringen ser behov av att Partnerskapsprogram inom nuvarande ramprogram för forskning och innovation som fungerar väl samt har fortsatt europeisk relevans, fortsatt bör få stöd i lämplig form, dock ej nödvändigtvis som Partnerskap.

- Sverige bör kunna se försiktigt positivt på det nya inslaget Europeiska innovationsrådet. Regeringen anser att projekt inom EIC även bör kunna ske i samarbeten mellan utförare och inte bara ge individuella bidrag.

Utskottet
Ordföranden konstaterade att regeringens ståndpunkter inte var tillräckligt utvecklade. Utskottet beslutade därför att begära en ny överläggning med regeringen utifrån uppdaterat underlag.

Sverigedemokraterna anmälde en avvikande mening och ansåg att en ny mening borde tillföras efter den första meningen i det fjärde stycket i regeringens ståndpunkt med följande lydelse: EU:s totala budget ska ej öka, utan helst minskas.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-information om Horisont Europa och ERA

Utskottet informerades av statsrådet Matilda Ernkrans, statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, departementsrådet Jonas Björck, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet, om Horisont Europa och ERA.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 14 februari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Jonas Brynhildsen

Justeras torsdagen den 14 februari 2019

Roger Haddad


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:20

§ 1-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), vice ordförande

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Pia Nilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

X

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Christensson (C)

X

Daniel Riazat (V)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Jimmy Loord (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Karolina Skog (MP)

Juno Blom (L)

X

SUPPLEANTER

Noria Manouchi (M)

O

Johan Andersson (S)

Jan Ericson (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

Roza Güclü Hedin (S)

X

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande