Protokoll utskottssammanträde 2018/19:34

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:34

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:34

DATUM

2019-05-16

TID

10.30–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:33.

§ 2

Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit (SfU25)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:119.

Ärendet bordlades.

§ 3

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 28 maj 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:34

§ 1–4

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

Paula Bieler (SD)

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

X

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

Julia Kronlid (SD)

X

Kadir Kasirga (S)

X

Hans Eklind (KD)

X

Björn Petersson (S)

X

Barbro Westerholm (L)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

O

Mats Berglund (MP)

X

Arin Karapet (M)

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

O

Marianne Pettersson (S)

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

X

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

X

Anne Oskarsson (SD)

X

Karolina Skog (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Roza Güclü Hedin (S)

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande