Protokoll utskottssammanträde 2018/19:8

Civilutskottets protokoll 2018/19:8

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:8

DATUM

2018-12-06

TID

11.30–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:7.

§ 2

Budgetpropositionen – Utgiftsområde 18 (CU1)

Departementsrådet Annica Sandberg, departementsrådet Annika Gottberg, ämnesrådet Stefan Svensson, ämnessakkunniga Sofia Wellander och departementssekreteraren Sara Benjamin, alla Näringsdepartementet, lämnade information med anledning av motionsförslag gällande anslag 1:2, 1:3 och 1:7-11 inom utgiftsområdet.

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 och mo-tioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 11 december 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 11 december 2018

Emma HultCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2018/19:8

§ 1-3

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

Johan Löfstrand (S)

X

Mats Green (M)

-

Elin Lundgren (S)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Momodou Malcolm Jallow (V)

X

Jörgen Warnborn (M)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Sanne Lennström (S)

X

Joakim Järrebring (S)

X

Robert Hannah (L)

X

Angelica Lundberg (SD)

X

Lars Beckman (M)

X

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

O

Maria Stockhaus (M)

X

Lena Rådström Baastad (S)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

O

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

O

Jon Thorbjörnson (V)

O

Ulrika Heindorff (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Johan Pehrson (L)

Cassandra Sundin (SD)

Åsa Lindhagen (MP)

Edward Riedl (M)

Juno Blom (L)

Bengt Eliasson (L)

Leila Ali-Elmi (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Amanda Palmstierna (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande