Protokoll utskottssammanträde 2018/19:9

Civilutskottets protokoll 2018/19:9

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:9

DATUM

2018-12-11

TID

11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:8.

§ 2

Budgetpropositionen – Utgiftsområde 18 (CU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 och mo-tioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 13 december 2018 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 13 december 2018

Emma HultCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2018/19:9

§ 1-3

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

Johan Löfstrand (S)

X

Mats Green (M)

X

Elin Lundgren (S)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Momodou Malcolm Jallow (V)

X

Jörgen Warnborn (M)

-

Roger Hedlund (SD)

X

Sanne Lennström (S)

X

Joakim Järrebring (S)

X

Robert Hannah (L)

X

Angelica Lundberg (SD)

-

Lars Beckman (M)

X

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

O

Maria Stockhaus (M)

X

Lena Rådström Baastad (S)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

O

Jon Thorbjörnson (V)

O

Ulrika Heindorff (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Johan Pehrson (L)

Cassandra Sundin (SD)

Åsa Lindhagen (MP)

Edward Riedl (M)

Juno Blom (L)

Bengt Eliasson (L)

Leila Ali-Elmi (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Amanda Palmstierna (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande