Protokoll utskottssammanträde 2019/20:02

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:02

DATUM

2019-10-01

TID

09:30–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

EU-överläggningar

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med regeringen om:

  • att investera i befolkningens kompetens som grund för ökad tillväxt och välbefinnande i EU
  • att främja livslångt lärande genom att utveckla strategier för kontinuerligt lärande
  • fortsatt utveckling av det europeiska utbildningsområdet för att främja framtidsorienterade utbildningssystem

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om att investera i befolkningens kompetens som grund för ökad tillväxt och välbefinnande i EU

Utskottet överlade med statssekreteraren Erik Nilsson med medarbetare från Utbildningsdepartementet om att investera i befolkningens kompetens som grund för ökad tillväxt och välbefinnande i EU.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 157-2018/19)

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen välkomnar temat för riktlinjedebatten och att frågan om

investeringar i utbildning lyfts. Satsningar på utbildning av god kvalitet för alla är av stor vikt både för samhället och för den enskilda individen.

Regeringen anser att det är viktigt att hänsyn tas till utbildningens dubbla målsättningar – dels att förse arbetsmarknaden med rätt utbildad arbetskraft, dels som ett verktyg för individens egen utveckling.

Vidare är livslångt lärande och vikten av kompetensförsörjning för dagens och framtidens behov ytterligare områden som regeringen anser kan lyftas i diskussionen.


Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om att främja livslångt lärande genom att utveckla strategier för kontinuerligt lärande

Utskottet överlade med statssekreteraren Erik Nilsson med medarbetare från Utbildningsdepartementet om att främja livslångt lärande genom att utveckla strategier för kontinuerligt lärande.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 155-2018/19)
Rådsdokument 11760/19

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen kan välkomna rådsslutsatserna som belyser den för regeringen prioriterade frågan om livslångt lärande och vikten av kontinuerligt lärande för alla genom livet, och strategiska förhållningssätt för att säkerställa framtidens kompetensbehov. Livslångt lärande och vidare- och fortbildning, inte minst för grupper med låg utbildningsbakgrund och svag ställning på arbetsmarknaden, är en prioriterad fråga för regeringen.

Regeringen kan välkomna att utkastet tar upp risken för ökade klyftor mellan hög- och lågkvalificerade arbetstagare, liksom utmaningar för socialt utsatta grupper.

Regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna håller sig inom EU:s kompetens på utbildningsområdet.


Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om fortsatt utveckling av det europeiska utbildningsområdet för att främja framtidsorienterade utbildningssystem

Utskottet överlade med statssekreteraren Erik Nilsson med medarbetare från Utbildningsdepartementet om fortsatt utveckling av det europeiska utbildningsområdet för att främja framtidsorienterade utbildningssystem.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 156-2018/19)
Rådsdokument 11912/19

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen välkomnar förslaget till resolution om fortsatt utveckling av det europeiska utbildningsområdet för att främja framtidsorienterade utbildningssystem. Det är en prioriterad fråga för regeringen att medborgarna i EU ska kunna studera, arbeta, resa och utbyta idéer utan att hindras av administrativa eller byråkratiska svårigheter.

Regeringen välkomnar att förslaget till resolution innehåller skrivningar om demokrati och utbildningens dubbla målsättningar och ser positivt på framtagande av data, uppföljning och analys i syfte att underlätta evidensbaserade policybeslut.

Regeringen välkomnar initiativet till det europeiska universitetsnätverket och att medlemsstaterna ska välkomma nationellt deltagande. Regeringen anser att det är viktigt att det tydliggörs att beslut om finansiering och politik inom utbildning är nationella beslut.

Regeringens bedömning är att den föreslagna rådsresolutionen håller sig inom EU:s kompetens på utbildningsområdet.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-information om den fortsatta förhandlingen av förordningen om ett nytt Erasmusprogram för perioden 2021-2027

Utskottet informerades av statssekreteraren Erik Nilsson med medarbetare från Utbildningsdepartementet om den fortsatta förhandlingen av förordningen om ett nytt Erasmusprogram för perioden 2021-2027

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 158-2018/19)

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:01.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Jonas Brynhildsen

Justeras torsdagen den 10 oktober 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:02

§ 1-3

§ 4-5

§ 6-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

X

Pia Nilsson (S)

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Fredrik Christensson (C)

X

X

X

Daniel Riazat (V)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

O

Linus Sköld (S)

X

X

X

Gudrun Brunegård (KD)

X

X

X

Tomas Kronståhl (S)

O

O

Michael Rubbestad (SD)

X

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

X

X

Maria Arnholm (L)

X

X

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

X

Noria Manouchi (M)

O

O

O

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

X

X

X

Mattias Vepsä (S)

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Elsemarie Bjellqvist (S)

X

X

X

Lars-Arne Staxäng (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande