Protokoll utskottssammanträde 2019/20:04

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:04

DATUM

2019-10-17

TID

09:00–09:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:03.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff (UbU4)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:165.

Ärendet bordlades.

Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning (UbU5)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:7.

Ärendet bordlades.

Policy för förenklad motionsberedning

Utskottet behandlade ett förslag till policy för förenklad motionsberedning i utskottet.

Ärendet bordlades.

Offentlig utfrågning om forskningsfrågor

Utskottet beslutade att anordna en offentlig utfrågning om forskningsfrågor.

Utskottsgemensam offentlig utfrågning på temat Agenda 2030 – frågor om psykisk hälsa

Utskottet beslutade om att gemensamt med SfU, SoU, KrU och AU anordna en offentlig utfrågning på temat Agenda 2030 – frågor om psykisk hälsa, torsdagen den 23 januari 2020.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 22 oktober 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:04

§ 1-2

§ 3

§ 4-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Fredrik Christensson (C)

Daniel Riazat (V)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

Linus Sköld (S)

Gudrun Brunegård (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Michael Rubbestad (SD)

O

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

X

X

Maria Arnholm (L)

X

X

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

X

Noria Manouchi (M)

X

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

X

X

O

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

X

X

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

X

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

X

X

X

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Lars-Arne Staxäng (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande