Protokoll utskottssammanträde 2019/20:05

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:05

DATUM

2019-10-22

TID

11:00–11:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om förslag till omarbetning av förordningen om Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) samt förslag till strategiskt innovationsprogram för EIT för perioden 2021-27

Utskottet överlade med statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg med medarbetare från Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet om förslag till omarbetning av förordningen om Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) samt förslag till strategiskt innovationsprogram för EIT för perioden 2021-27.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 354-2019/20)
Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet (2018/19:FPM56)

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att modellen från det europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) med integration av kunskapstriangeln (som omfattar forskning, utbildning och innovation), med inriktning på samhällsutmaningar och syftande till global konkurrenskraft, på ett konkret sätt kan ge ett europeiskt mervärde. Regeringen betonar vikten av att EIT skapar synergier med andra program och initiativ på EU och nationell nivå, särskilt med Europeiska innovationsrådet, samt tydligare roll för medlemsstaternas grupp av företrädare. Regeringen anser det även vara av vikt med en internationell öppenhet, att excellens främjas i kunskapstriangelns alla delar samt att näringslivet aktivt deltar. Det är positivt att stärka den regionala förankringen

av KI-gruppernas verksamhet. Regeringen anser att Sverige kan ställa sig bakom förslaget på kulturella och kreativa näringar som ett område för en ny KI-grupp. Regeringen anser att de kulturella och kreativa näringarna har potential att främja europeisk konkurrenskraft och stärka andra insatser inom områden såsom kulturarv, demokrati, social inkludering och social innovation.

När Kunskaps- och innovationsgrupperna (KI-grupperna) inte längre erhåller medfinansiering från EIT, bör de kunna erhålla strategiskt stöd från EIT för att uppnå finansiell hållbarhet. Stödet kan till exempel bestå av rådgivning om hur KI-grupperna kan attrahera medel från andra EU-program, privata investeringar och andra finansieringskällor. Även efter det att medfinansiering från EIT upphört, bör KI-grupper ges möjlighet att delta i EIT-finansierade aktiviteter.

Vidare bör förslag till nya KI-grupper beredas inom ramen för den strategiska planeringsprocessen för Horisont Europa.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om förslag till rådslutsatser om rymdlösningar för ett hållbart Arktis

Utskottet överlade med statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg med medarbetare från Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet om förslag till rådslutsatser om rymdlösningar för ett hållbart Arktis.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (Dnr 355-2019/20)

Rådsdokument 12645/19

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige kan välkomna att det finska ordförandeskapet i EU föreslår rådslutsatser som lyfter fram hur rymdlösningar kan bidra till att möta Arktisregionens särskilda utmaningar och möjligheter.

Rådslutsatserna ger en kortfattad men konkret och väl underbyggd beskrivning av vad EU:s rymdlösningar kan bidra med för att stödja ett hållbart Arktis.

Rådslutsatserna ligger väl i linje med den svenska Arktisstrategins huvudprioriteringar genom att europeiska rymdlösningar kan verka stödjande inom strategins tre tematiska områden; klimat och miljö, ekonomisk utveckling och den mänskliga dimensionen.

De rekommendationer som anges i denna tidiga version av rådslutsatserna är väl valda och regeringen föreslår att rådslutsatserna som helhet kan stödjas.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:05.

EU-överläggning

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med regeringen om:

  • artificiell intelligens i utbildningen

Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:UbU1y.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredje land (UbU6)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:166.

Ärendet bordlades.

Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:1 utgiftsområde 15 Studiestöd och motioner.

Ärendet bordlades.

Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor (UbU3)

Ärendet bordlades.

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Jonas Brynhildsen

Justeras torsdagen den 24 oktober 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:05

§ 1–2

3–10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Maria Stockhaus (M)

Patrick Reslow (SD)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Fredrik Christensson (C)

X

X

Daniel Riazat (V)

O

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

Linus Sköld (S)

X

X

Gudrun Brunegård (KD)

Tomas Kronståhl (S)

X

X

Michael Rubbestad (SD)

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

Maria Arnholm (L)

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

Noria Manouchi (M)

X

X

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

O

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

X

X

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Lars-Arne Staxäng (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande