Protokoll utskottssammanträde 2019/20:07

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:07

DATUM

2019-11-07

TID

10:00–10:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:06.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor (UbU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2018/19:144 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:UbU3.

Policy för förenklad motionsberedning

Utskottet beslutade om en policy i utbildningsutskottet för förenklad motionsberedning enligt bilaga 4.

Utskottsresor

Utskottet diskuterade planerade utskottsresor.

Reseberättelse från utskottsresa till Paris

Utskottet godkände reseberättelse från utskottsresa till Paris enligt bilaga 5.

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2019/20:553 yrkande 3 av Adam Marttinen m.fl. (SD) från justitieutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnade motion 2019/20:2677 yrkande 7 av Lars Hjälmered m.fl. (M) till arbetsmarknadsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot motionen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Övriga frågor

Kristina Axén Olin (M) föreslog att utskottet bjuder in utbildningsminister Anna Ekström (S) för att informera om förslaget till nya kurs- och ämnesplaner.

Ordföranden konstaterade att presidiet kommer att bereda frågan.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 12 november 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 12 november 2019

Roger Haddad


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:07

§ 1-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

Pia Nilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

X

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Christensson (C)

X

Daniel Riazat (V)

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Linus Sköld (S)

X

Gudrun Brunegård (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

X

Michael Rubbestad (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

Maria Arnholm (L)

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

O

Noria Manouchi (M)

O

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

X

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Lars-Arne Staxäng (M)

Inga-Lill Sjöblom (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande