Protokoll utskottssammanträde 2019/20:08

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:08

DATUM

2019-11-12

TID

11:00–11:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:07.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med regeringen om:

  • att främja hållbar rymdekonomi
  • Horisont Europa – inledande skäl samt bilaga IV: Synergieffekter med andra program
  • Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021–2025

Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredje land (UbU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:166.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:UbU6.

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (UbU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:UbU2y.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 14 november 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 14 november 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:08

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

Pia Nilsson (S)

Maria Stockhaus (M)

X

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Christensson (C)

X

Daniel Riazat (V)

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Linus Sköld (S)

X

Gudrun Brunegård (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

Maria Arnholm (L)

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

X

Noria Manouchi (M)

O

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

X

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Lars-Arne Staxäng (M)

Inga-Lill Sjöblom (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande