Protokoll utskottssammanträde 2019/20:14

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:14

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:14

DATUM

2019-11-28

TID

9.00–9.51

10.27–10.33

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:12.

§ 2

Val av ledamot till riksdagens råd för Riksrevisionen

Kanslichefen anmälde att Bengt Eliasson (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i riksdagens råd för Riksrevisionen.

Kanslichefen anmälde vidare att Tina Acketoft (L) utsetts till ledamot i riksdagens råd för Riksrevisionen.

§ 3

Information

Utskottet beslutade att bjuda in Riksrevisionen till sammanträdet den 5 december 2019 för information om Granskningsrapporten Valförfarandet – valhemlighet, träffsäkerhet och godtagbar tid (RiR 2019:35).

§ 4

Översyn av Riksdagens ombudsmän (JO) (KU4)

Utskottet överlade inför ett utskottsinitiativ om en översyn av Riksdagens ombudsmän (JO).

Frågan bordlades.

§ 5

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1, motioner och redogörelse 2018/19:RS1.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:KU1.

SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 6

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:14.

§ 7

Beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att beredningsdelegationen kallas till sammanträde torsdagen den 5 december 2019.Vid protokollet

Justerat 2019-12-05

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-11-15)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:14

§ 1-3

§ 4

§ 5

§ 6-7

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

O

X

O

O

Ida Drougge (M)

X

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

O

X

X

Camilla Hansén (MP)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

O

O

O

O

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

X

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

O

X

X

Lars Jilmstad (M)

Patrick Reslow (SD)

O

O

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

X

X

X

X

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

O

O

O

O

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande