Protokoll utskottssammanträde 2019/20:15

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:15

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:15

DATUM

2019–11–28

TID

08:00–08:55

09:45–12:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Riksrevisionens granskning om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete


Information från minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson, med medarbetare från Utrikesdepartementet om Riksrevisionens granskning om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att miljö- och jordbruksutskottet samt tjänstemän från miljö- och jordbruksutskottets kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 2 på föredragningslistan.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

UNEP m.m. (tillsammans med miljö- och jordbruksutskottet)

Information från statssekreterare Gunvor G Ericson och statssekreterare Eva Svedling med medarbetare från Miljödepartementet.


Ledamöternas frågor besvarades.


Sammanträdet ajournerades kl. 08:55 och återupptogs kl. 09:45.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:14.

§ 5

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:
– debattlistan för UU1 cirkuleras vid justering av UU1.

– Pyry Niemi (S) och Alexandra Anstrell (M) deltar i internationell konferens/nordisk parlamentarikerresa till Uganda 10-13 februari 2020. Deltagande av en tredje ledamot, då från SD, avgörs utifrån inbjudarens möjlighet att ta emot 3 svenska riksdagsledamöter i delegationen.Utskottet beslutade att:
– bjuda in EU-minister Hans Dahlgren torsdagen den 5 december kl. 13:15 för information om Kommissionens arbetsprogram för 2020.
– ta emot UNFPA:s Exekutivdirektör Natalia Kanem onsdagen den 11 december kl. 13:15-14:00. Anmälningsblankett delades på sammanträdesbordet.

– ta emot Världsbanksgruppens president David Malpass fredagen den 13 december tillsammans med FiU. Anmälningsblankett delades på sammanträdesbordet.

§ 6

Inkomna handlingar

Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga.

§ 7

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av budgetproposition 2019/20:1, utgiftsområde 5 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:UU1.

M-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD- V-, och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 8

Riksrevisionens granskning om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete

Information från överdirektör Marie Ottosson och Göran Holmqvist, avdelningschef för avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd samt medarbetare från Sida, om Riksrevisionens granskning om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete.


Ledamöternas frågor besvarades.

§ 9

Sammanträde vid arbetsplenum

Utskottet beslutade om att sammanträda samtidigt med arbetsplenum torsdagen den 28 november 2019 kl. 12.00.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Arbetet i frågor som rör Kina (UU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:18 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Sveriges feministiska utrikespolitik (UU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:17 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den

3 december 2019 kl. 11:00.

Vid protokollet

Malin Emmoth

Justeras den 3 december 2019

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:15

§ 1

§ 2-3

§ 4–6

§ 7

§ 8–9

§ 10

§11–12

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

X

X

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

O

X

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

O

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

X

X

X

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

X

X

X

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

X

X

X

X

Ludvig Aspling (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

X

X

X

Magnus Ek (C)

X

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

O

Magdalena Schröder (M)

Jamal El-Haj (S)

O

X

X

Boriana Åberg (M)

Lars Andersson (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

O

O

Yasmine Posio (V)

X

O

O

O

X

O

O

Tobias Billström (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

O

O

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Gille (SD)

Maria Gardfjell (MP)

O

O

Cecilia Widegren (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Nina Lundström (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Alexandra Anstrell (M)

O

O

O

Carina Ohlsson (S)

Pål Jonson (M)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande