Protokoll utskottssammanträde 2019/20:1

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:1

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:1

DATUM

2019-09-12

TID

9.00–9.49

10.08–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Suppleanter

Ordföranden hälsade suppleanterna Annicka Engblom (M), Lars Jilmstad (M) och Per Schöldberg (C) välkomna.

§ 2

Avsägelser och kompletteringsval som suppleant i konstitutionsutskottet

Kanslichefen anmälde följande avsägelser:

 • Fredrik Schulte (M) som suppleant i konstitutionsutskottet
 • Margareta Cederfelt (M) som suppleant i konstitutionsutskottet
 • Johan Pehrson (L) som suppleant i konstitutionsutskottet

Vidare anmälde kanslichefen följande:

 • att Lars Jilmstad (M) utsetts som suppleant i konstitutionsutskottet
 • att Jan Björklund (L) utsetts som suppleant i konstitutionsutskottet.

§ 3

Hänvisning av ärende

Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats proposition

2018/19:162 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

Åtalsanmälan

Konstitutionsutskottet har den 15 juli 2019 mottagit en skrivelse, dnr 2873-2018/19.

Skrivelse innefattar anmälan mot bl.a. statsråd om brott.  

Ärendet föredrog.

Utskottet, som endast är behörigt att pröva åtal mot statsråd enligt 13 kap. 3 § regeringsformen, beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  


§ 6

Åtalsanmälan

Konstitutionsutskottet har den 16 augusti 2019 mottagit en skrivelse, dnr 2948-2018/19.

Skrivelsen innefattar anmälan mot statsråd om brott.

Ärendet föredrogs.

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  

§ 7

Åtalsanmälan

Konstitutionsutskottet har den 28 augusti 2019 mottagit en skrivelse, dnr 3009-2018/19.

Skrivelsen innefattar anmälan mot statsråd om brott.

Ärendet föredrogs.

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  

§ 8

Beslut från JO

Kanslichefen anmälde beslut från Riksdagens ombudsmän som översänts till utskottet för kännedom.

§ 9

Sammanträdestider hösten 2019

Utskottet godkände förslag till sammanträdestider för hösten 2019 enligt bilaga 3.

§ 10

Ärendeförteckning

Biträdande kanslichefen anmälde utdelad preliminär ärendeförteckning.

§ 11

Kommittéer och utredningar

Föredraganden informerade utskottet om utdelad promemoria om kommittéer och utredningar inom utskottets beredningsområde.

§ 12

Besök

Kanslichefen anmälde det med utskottet under sommaruppehållet via e-post avstämda besöket av en delegation från Japan den 27 augusti 2019. Vice ordföranden och Per-Arne Håkansson (S) deltog i mötet med delegationen.

§ 13

Konferens

Kanslichefen anmälde det med utskottet under sommaruppehållet via e-post avstämda deltagandet i en konferens i Riga den 9 september 2019 om nationella parlaments roll vid genomförandet av Europakonventionen. Från utskottet deltog Mikael Strandman (SD) och Thomas Hammarberg (S).


§ 14

Besök

Kanslichefen anmälde en förfrågan från Finlands grundlagsutskott om att besöka utskottet onsdagen den 19 september 2019.

Utskottet beslutade att ta emot delegationen.

Ordföranden och vice ordföranden samt Ida Karkiainen (S), Marta Obminska (M), Mia Sydow Mölleby (V), Ida Drougge (M), Tuve Skånberg (KD), Bengt Eliasson (L), Mikael Strandman (SD), Thomas Hammarberg (S), Per Söderlund (SD), Jessica Wetterling (V) och Lars Jilmstad (M) avser delta vid mötet.

§ 15

Besök

Utskottet beslutade att besöka Datainspektionen torsdagen den 24 oktober 2019.

§ 16

Besök

Utskottet beslutade att besöka Högsta domstolen och Högsta förvaltnings-domstolen torsdagen den 14 november 2019.

§ 17

Inrikes resa

Utskottet beslutade att besöka Gävleborgs län och Västernorrlands län den 17–19 november 2019.

§ 18

Seminarium

Kanslichefen anmälde en inbjudan till seminariet Att publicera – En spaning efter yttrandefriheten och dess konfliktytor vid enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet, den
14 oktober 2019.

§ 19

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 20

Information

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Statsrådsberedningen till sammanträdet tisdagen den 8 oktober 2019 för information om aktuella
EU-frågor.

§ 21

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (KU5)

Konstitutionsutskottet beslutade att ge övriga utskott tillfälle att senast den 12 november 2019 yttra sig över iakttagelserna i den promemoria som upprättats inom utskottet. Konstitutionsutskottet önskar särskilt följande redogörelser och bedömningar:

 • En kommentar om det samlade utfallet av genomförda subsidiaritets-prövningar på olika politikområden under 2018 jämfört med 2017 samt sedan Lissabonfördragets ikraftträdande.
 • En samlad bedömning av i vilken utsträckning utrymmet för nationella åtgärder på olika politikområden inom utskottets beredningsområde minskat till följd av utkast till lagstiftningsakter från EU som subsidiaritetsprövats av utskottet sedan Lissabonfördraget trädde i kraft samt hur den sammantagna utvecklingen på olika politikområden förhåller sig till upprätthållandet av subsidiaritetsprincipen.
 • En kommentar till kommissionens motiveringar avseende subsidiaritetsprincipen.
 • En kommentar om i vilken utsträckning utskottet använder sig av IPEX eller kontakter med riksdagens representant vid EU:s institutioner för inhämtande och utlämnande av information.
 • Kommentarer i övrigt om hur utskottet anser att subsidiaritetsprövningarna fungerar och eventuella förslag eller önskemål till förbättringar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 22

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:1.

§ 23

Återrapporter

 • Daniel Andersson (S) rapporterade från konferensen OECD Forum i Paris den 20–21 maj 2019.
 • Mikael Strandman (SD) och Thomas Hammarberg (S) rapporterade från konferensen i Riga den 9 september 2019 om nationella parlaments roll vid genomförandet av Europakonventionen.

Vid protokollet

Justeras 2019-09-12

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-09-06)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:1

§ 1-21

§ 22-23

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Matheus Enholm (SD)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

Jonas Eriksson (MP)

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

X

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

Annicka Engblom (M)

O

O

Per Söderlund (SD)

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

O

Lars Jilmstad (M)

O

O

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Jan Björklund (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

O

O

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande