Protokoll utskottssammanträde 2019/20:3

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:3

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:3

DATUM

2019-09-24

TID

11.00–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att Tommy Forsell från socialutskottets kansli får närvara under sammanträdet och att Sanna Helsing från civilutskottets kansli får närvara vid utskottets sammanträden under hösten 2019.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Kanslimeddelanden

Kadir Kasirga (S) och Arin Karapet (M) deltar i OECD:s parlamentarikermöte i Paris den 10–11 oktober 2019.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:2.

§ 4

EU-frågor på det socialpolitiska området

Statssekreterare Roger Mörtvik med medarbetare, Socialdepartementet, återrapporterade från Epsco-rådets möten den

13–14 juni och den 8 juli 2019.

§ 5

EU-frågor på det socialpolitiska området

Statssekreterare Roger Mörtvik med medarbetare, Socialdepartementet, informerade utskottet om

– det finska ordförandeskapets prioriteringar,

– antagande av rådsslutsatser om välfärdsekonomin,

– revidering av förordningen 883/2004 samordning av de sociala trygghetssystemen samt

– beredskapsåtgärder vid ett avtalslöst Brexit.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den

1 oktober 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 1 oktober 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:3

§ 1–6

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

Paula Bieler (SD)

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

X

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

Julia Kronlid (SD)

X

Kadir Kasirga (S)

Hans Eklind (KD)

X

Björn Petersson (S)

X

Barbro Westerholm (L)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Mats Berglund (MP)

X

Arin Karapet (M)

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

X

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

X

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

X

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

X

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

X

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande