Protokoll utskottssammanträde 2019/20:5

Skatteutskottets protokoll 2019/20:5

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:5

DATUM

2019-10-22

TID

11.00 – 12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Tullverket

Vikarierande generaldirektör Fredrik Holmberg och avdelningschef Lars Kristoffersson informerade och besvarade frågor om Tullverkets verksamhet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:4.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om:

EU-informationen och överläggningar i EU-frågor är flyttad från den 24 oktober till den 5 november.

Den 5 november kommer även besök från Kronofogdemyndigheten och sammanträdet kommer således att bli långt.

Vissa ändringar kommer att göras i utskottets ärendeplan.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Utgiftsram för utgiftsområde 3, Skatt, tull och exekution (SkU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1

Utskottet justerade yttrande 2019/20:SkU2y.

M, SD och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Effektivare flytträtt av försäkringssparande (SkU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:124.


Utskottet justerade yttrande 2019/20:SkU3.y

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Skatteregler för tjänstepensionsföretag (SkU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:161.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SkU5.

M-ledamöterna och KD-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 7

Skattefrågor i budgetpropositionen för 2020 (SkU1y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skattefrågorna i proposition 2019/20:1 och motioner.


Ärendet bordlades.

§ 8

Övriga frågor

Under sammanträdet torsdagen den 24 oktober kommer Utrikesdepartementet att informera inför resan till Tyskland v. 44.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 24 oktober 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:5

§ 1-9

LEDAMÖTER

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

O

Fredrik Schulte (M)

O

Erik Ezelius (S)

Sofia Westergren (M)

Johnny Skalin (SD)

X

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

Håkan Svenneling (V)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Cassandra Sundin (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

X

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Vakant

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Lena Emilsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande