Protokoll utskottssammanträde 2019/20:6

Skatteutskottets protokoll 2019/20:6

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:6

DATUM

2019-10-24

TID

10.00 – 10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:5.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkommen handling med dnr 407-2019/20 delades ut vid sammanträdet.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag (SkU4)


Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:160.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SkU4.

§ 4

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SkU4y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Ändring av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal (SkU6)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:5.


Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 5 november 2019 kl. 11.00

Efter sammanträdet informerade departementssekreterare Åsa Wiberg från Utrikesdepartementet inför utskottets delegationsresa till Tyskland.

Vid protokollet

Justeras den 5 november 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:6

§ 1-6

LEDAMÖTER

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

O

Fredrik Schulte (M)

O

Erik Ezelius (S)

Sofia Westergren (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

Håkan Svenneling (V)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Cassandra Sundin (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

X

Maria Nilsson (L)

Vakant

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

O

Lena Emilsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande