Protokoll utskottssammanträde 2019/20:7

Näringsutskottets protokoll 2019/20:7

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:7

DATUM

2019-11-05

TID

11.00–12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:6.

§ 2

Regeringens syn på Vattenfall AB:s försäljning av brunkolsverksamheten i Tyskland

Statsrådet Ibrahim Baylan, åtföljd av medarbetare från Näringsdepartementet, lämnade information om regeringens syn på Vattenfall AB:s försäljning av brunkolsverksamheten i Tyskland.

§ 3

Arbetet i frågor som rör Kina (NU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2019/20:18 om arbetet i frågor som rör Kina och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 november kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 7 november 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:7

§ 1

§ 2

§ 3-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

O

Lotta Olsson (M)

X

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

Peter Helander (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

O

O

O

Lorena Delgado Varas (V)

O

O

X

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstiena (MP)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande