Protokoll utskottssammanträde 2019/20:8

Kulturutskottets protokoll 2019/20:8

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:8

DATUM

Torsdagen den 7 november 2019

TID

Kl. 09.30–09.50

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2019/20:7 av den 5 november 2019.

§ 2

Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning (KrU4)

Fortsattes behandlingen av skrivelse 2018/19:129 Riksrevisionens rapport om säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning och en följdmotion (jfr. prot. 2019/20:4.4 och 2019/20:7.9).

Utskottet fattade beslut i ärendet.

Betänkande 2019/20:KrU4 justerades.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 3

Det kyrkliga kulturarvet (KrU3)

Fortsattes behandlingen av skrivelse 2018/19:122 Det kyrkliga kulturarvet och motioner (jfr prot. 2019/20:6.4).

Ärendet bordlades.

§ 4

Arbetet i frågor som rör Kina (KrU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina (jfr prot. 2019/20:6.11).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Yttrande 2019/20:KrU2y justerades.

§ 5

Överlämnande av motionsyrkande till näringsutskottet

Utskottet överlämnade motion 2018/19:2011 av Erik Bengtzboe (M) till näringsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot motionen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 12 november 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2019/20:8

– – – §§

1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

Hans Hoff (S)

D

Annicka Engblom (M)

D

Aron Emilsson (SD)

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

Per Lodenius (C)

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

Anna Wallentheim (S)

D

Roland Utbult (KD)

D

Åsa Karlsson (S)

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

Anna Sibinska (MP)

D

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

John Weinerhall (M)

N

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

N

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Per Söderlund (SD)

Sara Gille (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande