Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99

utskottsdokument 1998/99:CC4

Bostadsutskottets

 
verksamhet

riksmötet 1998/99

 

 

 

1998/99

BoU

 

 

 

Bostadsutskottets beredningsområde

Bostadsutskottet bereder ärenden om

- bostadspolitiken

- hyra

- bostadsrätt

- tomträtt

- vattenrätt

- bebyggelseplanläggning

- byggnadsväsendet

- fysisk planering

- expropriation

- fastighetsbildning och lantmäteriväsendet.

Det skall bereda även ärenden om

- länsförvaltningen

- rikets administrativa indelning samt sådana kommunfrågor som inte tillhör

   något annat utskotts beredningsområde.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 1998/99 hade utskottet följande sammansättning.

Ledamöter:

Knut Billing (m)

Lennart Nilsson (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)

Lilian Virgin (s)

Owe Hellberg (v)

Ulf Björklund (kd)

Sten Andersson (m)

Carina Moberg (s)

Inga Berggren (m)

Anders Ygeman (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Sten Lundström (v)

Ulla-Britt Hagström (kd)

Carl-Erik Skårman (m)

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

Rigmor Ahlstedt (c)

Yvonne Ångström (fp)

Suppleanter:

Carina Adolfsson (s)

Ewa Thalén Finné (m)

Leif Jakobsson (s)

Ingvar Johnsson (s)

Ulla Hoffmann (v)

Harald Bergström (kd)

Gunnar Axén (m)

Karin Olsson (s)

Anna Lilliehöök (m)

Annika Nilsson (s)

Mats Berglind (s)

Kjell-Erik Karlsson (v)

Tuve Skånberg (kd)

Fredrik Reinfeldt (m)

Per Lager (mp)

Agne Hansson (c)

Kerstin Heinemann (fp)

Mikael Johansson (mp)

 

Ordförande i utskottet var Knut Billing. Vice ordförande var Lennart Nilsson. Som framgår av redovisningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Vänsterpartiet, två Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna och en Miljöpartiet de gröna.

Kansli:

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Ronnie Melin, kanslichef  t.o.m. 98-09-30

Jan Bjurström, kanslichef fr.o.m. 98-10-01

Bengt Billquist, föredragande

Anders Löfgren, föredragande

Lars Olsson, föredragande fr.o.m. 99-01-01

Marie Hedström fr.o.m. 99-09-01

Robert Johansson, byråassistent t.o.m. 99-04-25

Birgitta Wickman, byråassistent


Verksamheten

Sammanträden

Unders riksmötet har utskottet hållit 28 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden omfattade 33 timmar.

Ärenden

Utskottet behandlade fem propositioner samt motioner väckta med anledning av dessa. Vidare behandlade utskottet ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden hösten 1998. Utskottet avlämnade 11 betänkanden till kammaren och 4 yttranden till andra utskott. Bland de ärenden som väckt särskild uppmärksamhet under året kan nämnas beredningen av frågor om eftergift av krav  på återbetalning av bostadsbidrag, ägarlägenheter, ombildning av hyresrätt till bostadsrätt samt försäljning av kommunala bostadsföretag. Övriga betänkanden har förutom budgetärenden behandlat frågor om hyresrätt och bostadsrätt, fastighetsrätt, naturresurser och vattenrätt, plan- och bygglagen samt frågor om egenskapskrav på byggnader samt anpassning till EG:s byggproduktdirektiv. Utskottet har i tio fall föreslagit riksdagen att med anledning av proposition eller motion som sin mening ge regeringen till känna vad utskottet anfört. Dessa tillkännagivanden avsåg frågor om byggforskning, medel för studentbostäder, allmännyttiga bostadsföretag, stöd för fukt- och mögelskadade småhus, kooperativ hyresrätt, ägarlägenheter, hyresgästinflytande vid ombyggnad, avgift på återbetalningspliktigt bostadsbidrag samt utvärdering av bostadsbidragens träffsäkerhet. Utskottet har även lagt fram lagförslag i flera ärenden som inneburit förändringar eller kompletteringar av regeringsförslagen. 

Utskottsutfrågningar m.m.

Utskottet anordnade den 25 maj 1999 en offentlig utfrågning med anledning av proposition 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag. Inbjudna till utfrågningen var representanter för Svenska Kommunförbundet, Svea hovrätt, SABO, Hyresgästernas Riksförbund samt Tyresö kommun. Utskottet inhämtade även ett yttrande från Lagrådet i detta ärende.

Resor och studiebesök

Utskottet företog under året ett antal kortare studieresor inom landet. I februari besöktes Lantmäteriverket, Institutet för bostadsforskning samt KTH Byggd miljö i Gävle. Boverket och Statens bostadskreditnämnd i Karlskrona besöktes i mars. En endagsresa företogs i april till Norrköping med studiebesök anordnade av kommunen samt besök på Integrationsverket. I augusti besökte utskottet Skåne under tre dagar. Skånebesöket omfattade bl.a. Öresundsbron, Bomässan i Helsingborg, köpcentrum i Kävlinge och  ekologisk stadsförnyelse i Malmö. I september besöktes Göteborg på inbjudan av Sveriges Fastighetsägare Göteborg Första Regionen. Utskottets ledamöter deltog i ett seminarium i hyresrättsliga frågor samt företog studiebesök i bl.a. bostadsområden på Norra Älvstranden.

Utskottets arbete med uppföljning m.m.

Bostadsutskottet beslutade våren 1998 att genomföra en uppföljning av statens stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling. Uppföljningsarbetet redovisades för utskottet i oktober 1998. Resultatet av granskningen finns redovisat i rapportserien Utredningar från riksdagen (1998/99:URD1). Som ett led i det löpande uppföljningsarbetet har ett flertal sammanträffanden ägt rum med organisationer och företag inom bygg- och bostadssektorn. Föredragningar inför utskottet har i olika frågor gjorts av representanter för Regeringskansliet och myndigheter inom utskottets ansvarsområde. Utskottet har efter förfrågan även lämnat förslag till Riksdagens revisorer om möjliga utvärderingsprojekt inom utskottets ansvarsområde.

Utskottets arbete med EU-frågor

Utskottets ämnesområde är av den karaktären att det till relativt liten del berör EU-arbetet. De frågor som i första hand har anknytning till samarbetet inom EU gäller delar av plan- och bygglagstiftningen. Under året har frågor om den svenska lagstiftningens harmonisering med EG:s byggproduktdirektiv beretts av utskottet. En delegation från utskottet har i september 1999 besökt vissa EU-institutioner i Bryssel.

 

Elanders Gotab, Stockholm  1999