Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000

utskottsdokument 1999/2000:C37

 

 
Bostadsutskottets verksamhet

 riksmötet 1999/2000

 

1999/2000

BoU

 

 

 

Bostadsutskottets beredningsområde

Bostadsutskottet bereder ärenden om

– bostadspolitiken

– hyra

– bostadsrätt

– tomträtt

– vattenrätt

– bebyggelseplanläggning

– byggnadsväsendet

– fysisk planering

– expropriation

– fastighetsbildning och lantmäteriväsendet.

Det skall även bereda ärenden om

– länsförvaltningen

– rikets administrativa indelning samt sådana kommunfrågor som inte tillhör

   något annat utskotts beredningsområde.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande tillhör bostadsutskottets beredningsområde.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 1999/2000 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Knut Billing (m)

Lennart Nilsson (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)

Lilian Virgin (s)

Owe Hellberg (v)

Ulf Björklund (kd) (till 2000-06-08)

Ulla-Britt Hagström (kd)

Sten Andersson (m)

Carina Moberg (s)

Inga Berggren (m)

Anders Ygeman (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Sten Lundström (v)

Annelie Enochson (kd) (från 2000-06-08)

Carl-Erik Skårman (m)

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

Rigmor Ahlstedt (c)

Yvonne Ångström (fp)

Suppleanter

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Ewa Thalén Finné (m)

Leif Jakobsson (s)

Ingvar Johnsson (s)

Ulla Hoffmann (v)

Harald Bergström (kd)

Gunnar Axén (m)

Karin Olsson (s)

Anna Lilliehöök (m)

Annika Nilsson (s)

Mats Berglind (s)

Kjell-Erik Karlsson (v)

Annelie Enochson (kd) (2000-02-02 – 2000-06-08)

Tuve Skånberg (kd)

Fredrik Reinfeldt (m)

Per Lager (mp)

Agne Hansson (c)

Helena Bargholtz (fp) (från 2000-02-15)

Kerstin Heinemann (fp) (till 2000-02-15)

Mikael Johansson (mp)

 

Ordförande i utskottet var Knut Billing. Vice ordförande var Lennart Nilsson. Som framgår av redovisningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Vänsterpartiet, två Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna och en Miljöpartiet de gröna.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Jan Bjurström, kanslichef

Bengt Billquist, föredragande

Anders Löfgren, föredragande

Lars Olsson, föredragande

Marie Heinefors, byråassistent

Birgitta Wickman, byråassistent


Verksamheten

Sammanträden

Under riksmötet har utskottet hållit 26 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden uppgick till ca 30 timmar.

Ärenden

Utskottet behandlade tre propositioner jämte en skrivelse med förslag från Riksdagens revisorer samt motioner väckta med anledning av dessa. Vidare behandlade utskottet ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden hösten 1999. Utskottet avlämnade 10 betänkanden till kammaren och 10 yttranden till andra utskott. Betänkandena har förutom budgetärenden behandlat bl.a. naturresursfrågor och vattenrätt, hyresrätt och bostadsrätt, indelnings- och länsstyrelsefrågor, statligt stöd till lokala investeringsprogram, registrering av fastighetsrättsliga förhållanden och andra fastighetsrättsliga frågor, plan- och byggfrågor, frågor om egenskapskrav på byggnader samt ungdomsbosparande. Utskottet har i två fall föreslagit riksdagen att med anledning av motionsförslag som sin mening ge regeringen till känna vad utskottet anfört. Dessa tillkännagivanden avsåg dels behovet av åtgärder för att uppnå en bättre konkurrens på den svenska marknaden för byggprodukter, dels behovet av en översyn av säkerhetskraven beträffande vissa tivolianordningar m.m.

Utskottsutfrågningar m.m.

Utskottet anordnade den 14 mars 2000 en offentlig utfrågning om boendekostnaderna och boendebeskattningen. Inbjudna till utfrågningen var representanter för Boverket samt forskare vid Stockholms universitet, Handelshögskolan samt KTH. Ett referat från utfrågningen finns publicerat i rapportserien Utredningar från riksdagen. Utskottet har även anordnat interna utfrågningar om studentbostadssituationen och om byggproduktkonkurrensen. 

Utrikes resor

I början av september 2000 företog utskottet två delegationsresor till Storbritannien. Den ena gick till England (London, Birmingham, Milton Keynes) och den andra till Skottland (Edinburgh, Glasgow). Huvudsyftet med resorna var att studera bostadsbyggande och fysisk planering. I London studerades bl.a. East End och Docklands. I Birmingham och Milton Keynes var stadsplanering det huvudsakliga inslaget. I Skottland studerades framför allt upprustning av bostadsområden samt ombildning av kommunalt ägda bostäder till andra ägarformer (bl.a. Housing Associations). Delegationerna besökte även det brittiska respektive skotska parlamentet och diskuterade där likheter och olikheter mellan Storbritannien och Sverige vad gäller bostads- och planfrågor.

Inrikes resor och studiebesök

Utskottet besökte den 10–11 april Växjö på inbjudan av Växjö kommun och landshövdingen i Kronobergs län. Aktuella frågor i samband med besöket var bl.a. bostadsförsörjningen, IT-satsning i bostadsområden, studentbostadssituationen, byggande av trähus i flera våningar samt strandskyddsbestämmelserna.

I Stockholm företogs studiebesök vid byggprojekt bl.a. i Hammarby Sjöstad och vid Sickla udde. Vidare gjordes ett studiebesök med syfte att studera mobiltelefonanläggningars lokalisering och effekter på omgivningen.

Utskottets arbete med uppföljning m.m.

Föredragningar har inför utskottet gjorts av representanter för olika myndigheter i frågor som är föremål för löpande uppföljning. Det gäller dels utfallet av vissa förändringar i bostadsbidragssystemet, dels statens stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling. Vad gäller den sistnämnda frågan redovisade bostadsutskottet under föregående riksmöte resultatet av en egen uppföljning. Därefter har även utvärderingar utförda av Riksdagens revisorer respektive av Riksrevisionsverket redovisats. Utskottet har i en intern utfrågning informerat sig om dessa uppföljningar samt i ett betänkande tagit ställning till förslag från Riksdagens revisorer om det statliga stödet till de lokala investeringsprogrammen. År 1997 gjordes relativt genomgripande förändringar i villkoren för bostadsbidrag. Utskottet har därefter följt det uppföljningsarbete som bedrivits av bl.a. Riksförsäkringsverket.

En genomgång har gjorts av regeringens skrivelse 1998/99:75 till riksdagen med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Genomgången föranledde ett yttrande till konstitutionsutskottet.

Som ett led i det löpande uppföljningsarbetet har också ett flertal sammanträffanden ägt rum med organisationer och företag inom bygg- och bostadssektorn. Utskottet har efter förfrågan även lämnat förslag till Riksdagens revisorer om utvärderingsprojekt inom utskottets ansvarsområde.

EU-frågor

Utskottets ämnesområde är av den karaktären att det till relativt liten del berör EU-arbetet. De frågor som i första hand har anknytning till samarbetet inom EU gäller delar av plan- och bygglagstiftningen.

Under året har utskottet tagit del av information om de informella EU-mötena  för bostadsministrarna i Kuopio den 27–28 september 1999 samt för planministrarna i Tammerfors 4–5 oktober 1999. Vid utskottets interna utfrågning om byggproduktkonkurrensen ägnades särskilt intresse åt det europeiska harmoniseringsarbetet för byggprodukter. Bostadsutskottet beredde våren 2000 även ett förslag från regeringen om registrering av fastighetsrättsliga förhållanden som delvis föranletts av EG:s dataskyddsdirektiv. 

Elanders Gotab, Stockholm  2000