Civilutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

utskottsdokument 2015/16:verk

Civilutskottets verksamhet riksmötet

2015/16

Beredningsområde

Utskottet bereder ärenden om äktenskaps-, föräldra-, ärvda-, jorda-, handels- och utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar (i den utsträckning ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredningsområde), försäkringsavtalsrätt, associationsrätt, skadeståndsrätt, transporträtt, konkursrätt, konsumentpolitik, internationell privaträtt, lagstiftning av annat allmänt civilrättsligt slag, bostadsförsörjning och annan bostadspolitik, plan- och bygglagstiftningen samt andra frågor som har nära samband med denna, vattenrätt, expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet.

Till utskottets beredningsområde hör ärenden inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

Sammansättning

Under riksmötet 2015/16 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Caroline Szyber (KD), ordförande

Johan Löfstrand (S), vice ordförande, dock inte fr.o.m. den 18 september t.o.m. 31 december 2015

Ewa Thalén Finné (M)

Hillevi Larsson (S), vice ordförande fr.o.m. den 18 september t.o.m. 31 december 2015

Jessika Roswall (M)

Lars Eriksson (S)

Roger Hedlund (SD)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Eva Sonidsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Hult (MP)

Thomas Finnborg (M)

Leif Nysmed (S)

Mikael Eskilandersson (SD)

Robert Hannah (L)

Nooshi Dadgostar (V)

Johanna Haraldsson (S)

Suppleanter

Shadiye Heydari (S)

Mats Green (M)

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Aron Modig (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Fredrik Malm (L), fr.o.m. den 15 mars 2016

Camilla Hansén (MP), fr.o.m. den 18 januari 2016 t.o.m. 31 juli 2016

Extra suppleant

Eva Lindh (S), t.o.m. den 31 december 2015

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Monica Hall, kanslichef

Anders Löfgren, utskottsråd, t.o.m. den 5 september 2016

Bengt Billquist, utskottsråd, t.o.m. den 30 juni 2016

Susanne Sjöblom, föredragande

Peter Scharmer, föredragande

Daniel Severinsson, föredragande, t.o.m. den 14 augusti 2016

Tommy Forsell, utskottshandläggare, fr.o.m. den 1 januari 2016

Hana Svecova, utskottsassistent, t.o.m. den 29 februari 2016

Britt-Marie Rehn Henriksson, utskottsassistent, t.o.m. den 30 juni 2016

Anja Kalkitsas, utskottsassistent, fr.o.m. den 15 augusti 2016

Johan Welander, fr.o.m. den 22 augusti 2016

Miriam Kantor, fr.o.m. den 22 augusti 2016

Verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 24 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till 11 timmar och 10 minuter. Under sammanträdena behandlade utskottet 18 propositioner, 1 regeringsskrivelse, 1 utskottsinitiativ och 218 motionsyrkanden.

Under riksmötet lämnade utskottet 24 betänkanden och 2 prövningsutlåtanden till kammaren. I samtliga ärenden biföll riksdagen utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet lämnade 6 yttranden till andra utskott.

Verksamheten bestod även av arbete med uppföljning och utvärdering samt EU-frågor.

Betänkanden

CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1) som avser utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik tillsammans med motionsförslag i anknytande frågor. Förslagen i propositionen avser anslagsfördelningen för 2016 och vissa bemyndiganden för ekonomiska åtaganden inom utgiftsområde 18 samt ett nytt konsumentpolitiskt mål för utgiftsområdet. Förslagen i motionerna avser förutom dessa frågor även förslag om tillkännagivanden som inte kan påverka anslagsbehovet för 2016 samt två frågor om plan- och bygglagstiftningen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Därutöver tillstyrkte utskottet motionsförslag om två tillkännagivanden till regeringen om plan- och bygglagstiftningen. Innebörden i dessa tillkännagivanden är att regeringen senast den 1 januari 2017 bör utreda åtgärder som sammantaget kan förkorta plan- och bygglovsprocessen med upp till ett år samt ha återkommit till riksdagen med förslag om lagändringar som innebär att fler åtgärder blir bygglovsbefriade. Övriga motionsförslag som behandlades i betänkandet avstyrktes. I betänkandet fanns tio reservationer och fyra särskilda yttranden.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU2 Sjöfylleri

I betänkandet behandlade utskottet ett tiotal motionsyrkanden om sjöfylleri från allmänna motionstiderna 2014/15 och 2015/16. I motionerna föreslås tillkännagivanden om att en utvärdering bör göras av det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri som infördes 2010. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås då man förutsätter att regeringen noga följer frågan. Därför finns det inte behov av ett tillkännagivande till regeringen.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU3 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller samt fyra motioner som väckts med anledning av propositionen. I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen för att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Ändringarna innebär bl.a. att förfarandet att upphäva s.k. tomtindelningar förenklas och att reglerna om hur markanvisningar och exploateringsavtal ska redovisas under detaljplaneprocessen samordnas. Vidare föreslås det att regeringen bemyndigas att reglera kommunens handläggningstid för ett anmälningsärende. I propositionen föreslås även ändringar i miljöbalken i fråga om omgivningsbuller. Ändringarna syftar bl.a. till att säkerställa verksamhetsutövares rättssäkerhet vid prövning av ett nytt eller ändrat tillstånd för miljöfarlig verksamhet i de fall där bostäder har tillkommit i närheten av verksamheten. Vidare föreslås ett undantag från straffansvaret för otillåten miljöverksamhet i det fall en verksamhetsutövare överskrider ett villkor i ett miljötillstånd om omgivningsbuller men följer det som har angetts i fråga om buller i en detaljplan eller i ett bygglov enligt plan- och bygglagen. Med anledning av tre motionsyrkanden föreslog utskottet också ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska vidta nödvändiga åtgärder för att koppla någon form av incitament eller sanktioner till kommande regler om kommuners handläggningstider för anmälningsärenden. Övriga motionsyrkanden avstyrktes av utskottet. I betänkandet fanns sju reservationer.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU4 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:128 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. I propositionen föreslår regeringen en ny lag som dels genomför direktivet om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister, dels innehåller kompletterande bestämmelser till en EU-förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister. De båda EU-rättsakterna är sammankopplade och kompletterar varandra. Syftet med direktivet är att göra alternativa tvistlösningsorgan av hög kvalitet tillgängliga i hela EU för alla konsumentklagomål vid avtalstvister i samband med försäljning av varor eller tjänster. EU-förordningen ska säkerställa att konsumenter och näringsidkare har direkt tillgång till en onlineplattform som hjälper konsumenter att komma i kontakt med ett alternativt tvistlösningsorgan som godkänts enligt direktivet, när tvister uppstår vid gränsöverskridande e-handel. Regeringen föreslår vidare att riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstaganden till Allmänna reklamationsnämndens organisation och verksamhet inte längre ska gälla. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag och godkänna att riksdagens tidigare ställningstaganden till Allmänna reklamationsnämndens organisation och verksamhet inte längre ska gälla.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU5 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:12 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg. I propositionen föreslår regeringen att Sverige ska tillträda den s.k. Kapstadskonventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker och ett tillhörande protokoll om särskilda frågor som rör luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet). Genom konventionen och protokollet har det skapats ett internationellt register för säkerhetsrätter i luftfartsobjekt och gemensamma materiella bestämmelser, bl.a. om vilka rättigheter kreditgivaren har vid ett flygbolags avtalsbrott och insolvens. Regeringen anser att det är angeläget att svenska flygbolag kan ta del av de ekonomiska fördelar som ett tillträde till Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet kan medföra. Regeringen föreslår vidare att Sverige vid tillträdet ska avge vissa förklaringar till konventionen och protokollet i syfte att maximera de ekonomiska fördelarna för bolagen. Båda överenskommelserna föreslås i relevanta delar inkorporeras och på så sätt bli svensk lag. Regeringen föreslår därför en ny lag, lagen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, och ändringar i åtta lagar. Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet och att Sverige vid anslutning till konventionen och protokollet skulle lämna de föreslagna förklaringarna. Utskottet föreslog vidare att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU6 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin samt en motion som väckts med anledning av propositionen. I propositionen föreslår regeringen ändringar i årsredovisningslagen m.fl. lagar som bl.a. gör det enklare för mindre företag att redovisa. I propositionen lämnas även förslag till en ny lag om rapportering av betalningar till myndigheter från större företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog. Den ökade öppenheten kring betalningarna ska bl.a. bidra till att motverka korruption. Förslagen bygger på ett EU-direktiv. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag. Därtill föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle ställa sig bakom det som utskottet anförde om kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen och tillkännage detta för regeringen. Ställningstagandet innebär ett bifall till motionen.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU7 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:136 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut. I propositionen föreslår regeringen en ändring av reglerna i utsökningsbalken om tiden för att överklaga vissa beslut i mål om utmätning. Enligt de föreslagna lagändringarna ska tiden som gäldenären har på sig att överklaga beslut om fördelning eller utbetalning av medel alltid vara minst tre veckor från den tidpunkt då han eller hon delgavs beslutet om sakutmätning i målet. Genom förslaget säkerställs att gäldenären alltid kan få en domstolsprövning av sitt överklagande av utmätningsbeslutet. Härigenom sker en anpassning till Europakonventionen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU8 Ny instansordning för va-målen

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:11 Ny instansordning för va-målen. I propositionen föreslår regeringen att Statens va-nämnds uppgifter enligt lagen om allmänna vattentjänster ska övertas av mark- och miljödomstolarna. Propositionen innehåller förslag till lagändringar som avser bl.a. handläggningen av va-målen i mark- och miljödomstolen, fördelning av rättegångskostnader, äldre bestämmelsers tillämpning, behörig mark- och miljödomstol och kompetenskrav för rättens ledamöter. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU9 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:13 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer och en motion som väckts med anledning av propositionen. Regeringens målsättning är att kraftigt öka andelen kollektivtrafikresenärer. För att nå den målsättningen behöver kollektivtrafikens attraktionskraft stärkas. Regeringen föreslår därför en lag om resenärers rättigheter i den lokala och regionala kollektivtrafiken. Lagen ger resenärer rätt till reseinformation, bl.a. om de trafiktjänster som en transportör erbjuder och om störningar i trafiken, och innehåller bestämmelser om resenärers rätt till ersättning vid förseningar som är längre än 20 minuter. Dessutom får en resenär som har köpt en biljett för en viss tidsperiod rätt att i vissa fall få pengarna tillbaka, om transportörens trafikutbud ändras efter köpet och ändringen är av väsentlig betydelse för resenären. Den föreslagna lagen omfattar i huvudsak resor med tåg, spårväg, tunnelbana och buss. Lagen omfattar däremot inte resor med anropsstyrd trafik, såsom färdtjänstresor och förbeställda sjukresor. Genom förslagen stärks resenärernas rättigheter i förhållande till de allmänna resevillkor som transportörerna tillämpar och till den lagstiftning om rätt till reseinformation som hittills har gällt. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag och avslå motionen. I betänkandet fanns en reservation.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU10 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar och ett yrkande i en följdmotion. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. De lagändringar som utskottet tillstyrkte innebär att lagen om ekonomiska föreningar moderniseras i syfte att förbättra möjligheterna att bedriva kooperativt företagande. Lagen anpassas till de förutsättningar som råder i dag när det gäller verksamhet, organisation och kapital. Lagen förenklas också och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen. Flera av de föreslagna ändringarna omfattar även bostadsrättslagen, lagen om kooperativ hyresrätt samt lagstiftningen om kreditmarknadsföreningar, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar. Därutöver föreslog utskottet ett tillkännagivande. Enligt utskottet bör regeringen återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att en arbetskooperativ förening ges en vidgad möjlighet att återbetala medlemsinsatser med högre belopp än insatsernas nominella värde. I betänkandet fanns en reservation.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU11 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:46 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändring i marknadsföringslagen. Lagändringen innebär att reglerna om aggressiv marknadsföring förtydligas i syfte att åstadkomma överensstämmelse mellan den svenska regleringen och EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU12 Genomförande av hissdirektivet

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:59 Genomförande av hissdirektivet. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Lagändringarna är ett led i genomförandet av ett EU-direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, det s.k. hissdirektivet. Förslaget innebär att plan- och bygglagen kompletteras med en rätt för en tillsynsmyndighet att hos den som installerar hissar få tillgång till produkter för kontroll, på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. Vidare innebär förslaget att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får rätt att meddela föreskrifter om på vilket eller vilka språk handlingar och information inom lagens tillämpningsområde ska tillhandahållas, när krav på tillhandahållande är en följd av Sveriges medlemskap i EU.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU13 Hushållningen med mark- och vattenområden

I betänkandet behandlade utskottet ca 60 yrkanden i motioner från allmänna motionstiderna 2014/15 och 2015/16. Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med anledning av ett motionsförslag om tillståndsprövningen för vattenverksamheter. Enligt utskottet bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag på ett regelverk om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som är flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsförslag som behandlas i betänkandet. De motionsförslagen rör miljöbalkens hushållningsbestämmelser och behovet av bostäder, skyddet av brukningsvärd jordbruksmark, skyddet av vattenområden m.m., utpekandet av riksintressen, vattenverksamheter m.m., stranderosion och allmänna vattentjänster. Utskottet hänvisade främst till pågående arbete och tidigare ställningstaganden. I betänkandet fanns sju reservationer.

Kammaren biföll utskottets förslag.


CU14 Hyresrätt m.m.

I betänkandet behandlade utskottet ca 60 yrkanden i motioner från allmänna motionstiderna 2014/15 och 2015/16. Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden som gäller ägarlägenheter. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som gör det möjligt att omvandla hyreslägenheter i flerbostadshus till ägarlägenheter. Tillkännagivandet omfattar också ytterligare frågor, bl.a. att regeringen bör utreda ett hyrköpsystem för bostäder. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden som gäller hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ombildning till bostadsrätt, främst med hänvisning till pågående arbete. I betänkandet fanns 17 reservationer.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU15 Fastighetsrätt

I betänkandet behandlade utskottet ca 40 yrkanden i motioner från allmänna motionstiderna 2014/15 och 2015/16. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå motionsyrkandena som gäller bl.a. störningsservitut, arrende, andelstal i vägsamfälligheter, expropriationsersättning och förköpsrätt, främst med hänvisning till pågående arbete. I betänkandet fanns nio reservationer.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU16 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:55 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Lagändringarna gäller instanskedjan för överklagade kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser. Ändringarna innebär att dessa beslut inte längre ska överklagas till länsstyrelsen utan direkt till mark- och miljödomstolen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden, bl.a. med hänvisning till att regeringen redan aviserat fortsatta överväganden i de aktualiserade frågorna. I betänkandet fanns två reservationer. Reservationerna avsåg inte regeringens lagförslag utan gällde frågor om ytterligare ändringar av bestämmelserna om överklaganden i plan- och bygglagen.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU17 Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:66 Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta. Utskottet framförde att det ser positivt på de åtgärder som regeringen avser att vidta med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen avser bl.a. att föreslå ändrade skuldsaneringsregler, vidta åtgärder för att förtydliga vad budget- och skuldrådgivningen innebär samt ge ett uppdrag till Konsumentverket m.fl. myndigheter att ta fram rekommendationer när det gäller budget- och skuldrådgivning med syftet att bidra till utveckling och uppföljning av budget- och skuldrådgivningsverksamheten i kommunerna. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU18 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:85 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag om ändringar i konsumentkreditlagen och lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Förslaget innebär att Konsumentverkets beslut om förbud för en näringsidkare att lämna krediter ska kunna gälla omedelbart. För att stärka konsumentskyddet och för att förhindra näringsidkare från att fortsätta lämna krediter trots allvarliga brister i kreditprövningen anser regeringen att det är angeläget att Konsumentverkets beslut om förbud ska kunna gälla direkt.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU 19 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:125 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ny skuldsaneringslag och till lag om skuldsanering för företagare samt förslag till ändring i ett antal lagar, men föreslog samtidigt några mindre, lagtekniska anpassningar. Förslaget om en ny skuldsaneringslag syftar till att fler evighetsgäldenärer ska erbjudas en möjlighet att starta om på nytt utan en betungande skuldbörda. Det handlar bl.a. om att förenkla ansökningsförfarandet, nyansera kravet på överskuldsättning och underlätta gäldenärens betalningar. Det ska också gå snabbare än i dag att ta sig igenom skuldsaneringsförfarandet. Förslaget om en lag om skuldsanering för företagare innebär att företagare ska få bättre möjligheter till skuldsanering och syftar till att förbättra förutsättningarna att driva företag i Sverige och till att gynna det tillväxtfrämjande entreprenörskapet. I betänkandet fanns sju reservationer.

Kammaren biföll utskottets förslag.


CU20 En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:84 En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändring i lagen om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt. Lagändringen innebär att konsumenter som ingår en särskild typ av avtal om boenderabatter, s.k. långfristiga semesterprodukter, ska få en något utökad rätt att säga upp avtalet. Ändringen ska säkerställa att svensk rätt står i överensstämmelse med ett EU-direktiv på området.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU21 Revisorer och revision

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:162 Revisorer och revision. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision och till ändringar i bl.a. revisorslagen, aktiebolagslagen och revisionslagen. Huvudsyftet med förslagen är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende. Därmed stärks även allmänhetens förtroende för revisionen. Förslagen bygger på ett EU-direktiv och en EU-förordning, det s.k. revisionspaketet. I betänkandet fanns en reservation.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU22 Rättelse i utsökningsbalken

Civilutskottet föreslog att riksdagen skulle anta utskottets förslag till lag om ändring i utsökningsbalken. Genom lagändringen rättas en felaktighet i 4 kap. 30 §.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU23 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Ändringarna innebär bl.a. att de förbud och ålägganden som Konsumentombudsmannen (KO) får besluta om enligt dessa lagar inte längre ska vara beroende av näringsidkarens godkännande och att KO ska ges möjlighet att bestämma att sådana beslut ska gälla omedelbart. Syftet med lagändringarna är att KO ska ha tillgång till effektiva och avskräckande sanktioner, vilket är en förutsättning för ett fortsatt starkt konsumentskydd. För att en marknadsstörningsavgift ska kunna fastställas inom ramen för ett större intervall föreslås att de nuvarande beloppsgränserna höjs. I betänkandet fanns en reservation.

Kammaren biföll utskottets förslag.

CU24 Kvarstad på bankmedel inom EU

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i proposition 2015/16:148 Kvarstad på bankmedel inom EU. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om kvarstad på bankmedel inom EU och till ändringar i lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, offentlighets- och sekretesslagen samt domstolsdatalagen. Den föreslagna nya lagen innehåller kompletterande bestämmelser till EU:s kvarstadsförordning om bl.a. vilka nationella förfaranderegler som ska gälla och vilken myndighet som ska vara behörig myndighet och informationsmyndighet enligt förordningen. I propositionen föreslås också vissa lagändringar som rör uppgiftsskydd.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden:

2015/16:CU1y till finansutskottet över budgetpropositionens förslag om utgiftsramen för utgiftsområde 18 samt motstående motionsförslag.

2015/16:CU2y till socialutskottet över proposition 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor och följdmotioner i de delar som berörde civilutskottets beredningsområde.

2015/16:CU3y till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram 2016 – Dags för nya tag (KOM(2015) 610) i de delar som berörde utskottets beredningsområde.

2015/16:CU4y till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 och följdmotioner i de delar som berörde utskottets beredningsområde.

2015/16:CU5y till konstitutionsutskottet över proposition 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition och följdmotioner i de delar som berörde utskottets beredningsområde.

2015/16:CU6y till finansutskottet över proposition 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016 och följdmotioner i de delar som berörde utskottets beredningsområde.

EU-frågor

Flera frågor inom utskottets beredningsområde berörs av EU-samarbetet. Det gäller bl.a. konsumenträtten, associationsrätten, transporträtten, försäkrings- och avtalsrätten, insolvens- och utsökningsrätten och den internationella privaträttsliga lagstiftningen. Även familjerätten och den allmänna förmögenhetsrätten berörs alltmer av samarbetet inom EU.

Av de 24 betänkanden som utskottet lämnade under riksmötet var sju omedelbart relaterade till Sveriges medlemskap i EU (CU4, CU6, CU11, CU12, CU20, CU21, CU24).

Under riksmötet subsidiaritetsprövade utskottet sex lagstiftningsförslag från kommissionen. Utskottet ansåg att två av förslagen strider mot subsidiaritetsprincipen och lämnade därför prövningsutlåtanden med förslag till motiverade yttranden. Det gäller dels kommissionens förslag till direktiv om öppen land-för-landrapportering av skatt (CU25), dels kommissionens förslag till ny förordning om konsumentskyddssamarbete (CU26). Kammaren biföll utskottets förslag och beslutade att lämna motiverade yttranden till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.

Utskottet har haft en överläggning med regeringen. Överläggningen gällde kommissionens förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll (se prot. 2015/16:19).

Regeringen har vid fem tillfällen besökt utskottet för att lämna information i EU-frågor. Statssekreterare Catharina Espmark (Justitiedepartementet) deltog vid fyra av dessa tillfällen och statssekreterare Ulf Holm (Finansdepartementet) vid ett tillfälle. Utöver informationstillfällena i utskottet har regeringen även lämnat skriftlig information om pågående lagstiftningsärenden i EU och faktapromemorior om EU-förslag.

Alla EU-dokument som lämnas till riksdagen hänvisas till det utskott vars beredningsområde berörs. EU-dokument som hänvisas till civilutskottet anmäls till ledamöterna i en särskild förteckning med korta kommentarer från kansliet om dokumentets art och innehåll. Förteckningen innehåller länkar till respektive dokuments dossier i riksdagens EU-diarium Lemur.

Kansliet sammanställer regelbundet en särskild EU-promemoria om aktuella frågor som rör utskottets beredningsområde. Promemorian omarbetades våren 2016 och benämns numera Aktuellt i EU. Den har en bredare och mer ingående bevakning än den tidigare promemorian och sammanställs också oftare. Promemorian är avsedd att vara ett underlag för utskottets arbete med EU-frågorna. Förhoppningen är att den ska stärka och underlätta ledamöternas möjligheter att följa och påverka EU-arbetet.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskottet har haft en arbetsgrupp bestående av tre utskottsledamöter – Jessika Roswall (M), Mikael Eskilandersson (SD) och Johanna Haraldsson (S) – som berett allmänna frågor om uppföljnings- och utvärderingsinsatser samt forsknings- och framtidsfrågor.

Utskottet har analyserat regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik i budgetpropositionen för 2016. Analysen har syftat till att vara ett underlag för utskottets behandling av budgetpropositionen och för den fortsatta mål- och resultatdialogen med regeringen (bet. 2015/16:CU1).

Våren 2015 beslutade utskottet att ta fram en översikt över de miljömärkningar av produkter som finns i de nordiska länderna. Resultatet av översikten redovisades i rapporten 2015/16:RFR9 Miljömärkning av produkter – En översikt över de miljömärkningar av produkter som finns i Sverige och i de övriga nordiska länderna. Rapporten presenterades för utskottet vid ett öppet sammanträde tisdagen den 2 februari 2016.

Under våren 2016 tog utskottet initiativ till en uppdatering av en tidigare genomförd inventering av forskning inom utskottets beredningsområde. Den uppdaterade inventeringen redovisades i rapporten 2015/16:RFR15 Inventering av forskning inom civilutskottets beredningsområde 2016.

Utskottet beslutade våren 2015 att göra en uppföljning av om den nya fastighetsmäklarlagen har fått avsedd effekt. Enligt den preliminära tidsplanen beräknas arbetet med uppföljningen vara klart hösten 2016.

I utskottets arbete med att följa upp riksdagsbeslut m.m. ingick även flera aktiviteter som redovisas nedan under rubrikerna Offentliga och interna utfrågningar och Resor och besök.

Offentliga och interna utfrågningar

Den 22 oktober 2015 redovisade utredaren Ewa Samuelsson Utredningen om bostäder för äldre (SOU 2015:85).

Den 5 november 2015 informerade företrädare för Sveriges Konsumenter om sin verksamhet.

Den 26 november informerade företrädare för Justitiedepartementet om E- juridikportalen.

Den 26 januari 2016 informerade företrädare för Utrikesdepartementet om Sydkorea inför den kommande utskottsresan.

Den 10 februari 2016 informerade företrädare för Utrikesdepartementet om USA inför den kommande utskottsresan.

Den 26 maj 2016 höll utskottet en offentlig utfrågning på temat Är familjerätten i takt med tiden?

Resor och besök

Den 30 september 2015 besökte utskottet bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Den 21 oktober besökte utskottet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Den 12 november besökte utskottet Riksrevisionen.

Den 16–17 november gjorde utskottet en resa till Karlskrona och besökte Boverket, länsstyrelsen och Karlskrona kommun.

Den 28 januari 2016 besökte utskottet Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Den 3 februari 2016 besökte utskottet Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (Sabo).

Den 4 februari 2016 besökte utskottet Skatteverket.

Den 13–20 februari 2016 gjorde en delegation från utskottet en resa till Seoul i Sydkorea. Syftet med resan var främst att studera hur bostadsmarknaden fungerar och hur man arbetar med hållbar samhällsplanering och hållbart byggande. Utskottet studerade också förutsättningarna för företagare att bedriva näringsverksamhet genom olika associationsformer och att få en ”andra chans” genom t.ex. skuldsanering eller företagsrekonstruktion.

Den 13–20 februari 2016 gjorde en delegation från utskottet en resa till Seattle och Olympia i USA. Syftet med resan var att studera konsumenters rättigheter, den amerikanska insolvenslagstiftningen för både enskilda och näringsidkare samt förutsättningarna för byggande av bostäder i USA jämfört med Sverige. Utskottet studerade också hur man arbetar för att förebygga vårdnadstvister.

Den 1 mars 2016 besökte utskottet Riksbanken.

Den 14 april besökte utskottet Advokatsamfundet.

Den 11 maj 2016 deltog utskottet i Veterandagen.

Den 12 juli 2016 deltog en utskottsledamot i en EU-konferens om insolvensregler i EU. Konferensen ägde rum i Bryssel.

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016