EU-nämndens verksamhet riksmötet 2017/18

utskottsdokument 2017/18:verk

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2017/18

EU-nämndens verksamhetsområde

Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd ska riksdagen för varje valperiod inom sig tillsätta en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden). Regeringen ska samråda med EU-nämnden om hur förhandlingarna ska föras inför besluten i rådet. Regeringen ska också samråda med nämnden inför möten och beslut i Europeiska rådet.

EU-nämndens sammansättning

EU-nämnden har 17 ordinarie ledamöter. Under riksmötet 2017/18 hade EU-nämnden totalt 78 suppleanter och 2 extrasuppleanter. Under riksmötet fanns bland nämndens ledamöter och suppleanter representation från samtliga 15 utskott. Ordförande för EU-nämnden var Jonas Eriksson (MP) och vice ordförande var Eskil Erlandsson (C).

Under riksmötet 2017/18 hade EU-nämnden följande sammansättning:

Ledamöter

Jonas Eriksson (MP), ordförande

Eskil Erlandsson (C), vice ordförande

Marie Granlund (S)

Karin Enström (M)

Björn Wiechel (S)

Sara Karlsson (S), 2018-05-01-2018-05-14

Maria Plass (M)

Johan Büser (S), t.o.m. 2018-04-30, fr.o.m. 2018-05-24

Johnny Skalin (SD)

Fredrik Schulte (M), t.o.m. 2017-12-19

Johan Hultberg (M)

Lawen Redar (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Pyry Niemi (S)

Pavel Gamov (SD), fr.o.m. 2017-12-30 (-)

Tina Acketoft (L)

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

Suppleanter

Hanna Westerén (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm Barenfeld (M)

Alexandra Völker (S)

Johan Hedin (C)

Stefan Nilsson (MP), t.o.m. 2017-11-30

Margareta Cederfelt (M)

Leif Pettersson (S), fr.o.m. 2018-01-01

Johan Andersson (S), t.o.m. 2017-12-31

Jeff Ahl (SD), fr.o.m. 2018-04-04 (-)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S), t.o.m. 2018-03-19

Åsa Eriksson (S), fr.o.m. 2018-04-12

Erik Ezelius (S)

Patrik Björck (S)

Emanuel Öz (S)

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M), t.o.m. 2017-11-22

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD), fr.o.m. 2018-04-12 (-)

Stina Bergström (MP)

Pernilla Stålhammar (MP), t.o.m. 2017-12-11

Janine Alm Ericson (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

Jan Björklund (L), fr. om. 2018-01-26

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L), t.o.m. 2017-10-20

Nina Lundström (L), fr.om. 2017-10-20

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Dag Klackenberg (M)

Helena Bouveng (M)

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Paula Bieler (SD), fr.o.m. 2018-06-20

Extrasuppleanter

David Lindvall (S), 2017-10-13-2018-07-15

Erik Slottner (KD), fr.o.m. 2018-02-06

EU-nämndens ledamöter och suppleanter fördelade på partier vid
riksmötets slut

S

M

SD

MP

C

V

L

KD

Totalt

Ordinarie

6

4

2

1

1

1

1

1

17

Suppleanter

10

18

10

2

5

2

11

8

66


Kansliet

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef

Pia Törsleff Hertzberg, föredragande

Kanja Berg, föredragande, föräldraledig t.o.m. 2018-03-05

Christina Hammarstedt, föredragande, t.o.m. 2018-03-02

Caroline Jender Pamrin, föredragande

Helena Fridman Konstantinidou, handläggare

Caroline Hägerhäll, assistent

Anne-Charlotte Gramén, assistent

EU-nämndens verksamhet

Regeringens samråd och information med EU-nämnden

Regeringen samrådde med EU-nämnden inför samtliga ordinarie ministerråd under riksmötet. I samband med mötet i rådet (jordbruk och fiske den 11-12 december) samrådde regeringen med EU-nämnden per telefon med anledning av förordningen om den totala tillåtna fångstmängden och kvoter i Atlanten och Nordsjön 2018.

Rådssammansättningarnas dagordningar innebär att ett ministerrådsmöte kan involvera flera statsråd. Under riksmötet 2017/18 informerade och samrådde regeringen inför ministerrådsmöten genom ansvariga ministrar med EU-nämnden vid totalt 86 tillfällen. Regeringen representerades i statsrådens ställe av statssekreterare vid 18 tillfällen och av kabinettssekreteraren vid 2 tillfällen. Återrapportering från ministerrådsmöten och informella ministerrådsmöten sker skriftligen till nämnden.

Statsminister Stefan Löfven informerade och samrådde med nämnden under riksmötet inför samtliga möten i Europeiska rådet samt det informella mötet mellan stats- och regeringschefer den 20 september 2018. Statsministern informerade nämnden inför det sociala toppmötet i Göteborg. Inför två informella möten mellan EU:s stats- och regeringschefer informerade statssekreteraren.

Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 28 september 2017.

Europeiska rådet den 19-20 oktober 2017.

Sociala toppmötet den 17 november 2017.

Europeiska rådet den 14-15 december 2017.

Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 23 februari 2018.

Europeiska rådet den 22-23 mars 2018.

Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 16 maj 2018.

Europeiska rådet den 28-29 juni 2018.

Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 20 september 2018.

Återrapportering ägde rum från samtliga möten dels i kammaren, dels i nämnden. Återrapporteringen i nämnden ägde rum den 6 oktober från det informella mötet mellan stats- och regeringschefer den 28 september, den 23 maj från det informella mötet mellan stats- och regeringschefer den 15 maj och den 6 juli från mötet i Europeiska rådet den 28-29 juni.

Den 24 oktober 2017 informerade H G Wessberg, svensk ledamot av Europeiska revisionsrätten, nämnden om Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2016. Sammanträdet hölls gemensamt med finansutskottet.

Den 17 november 2017 fick EU-nämnden information som avsåg toppmötet om det östliga partnerskapet.

EU-nämnden har under tidigare mandatperioder tillsatt en beredningsgrupp med företrädare för varje parti i riksdagen för fördjupad information om aktuella frågor. Under riksmötet 2017/18 fick beredningsgruppen vid ett tillfälle information om processen kring Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen och vid ett tillfälle kring den fleråriga budgetramen.

Skriftliga samråd

Utöver regeringens samråd och information vid EU-nämndens sammanträden har regeringen skriftliga samråd med nämnden, dels om s.k. troliga A-punktslistor (A-punkter avser de beslut där överenskommelse har nåtts i ett tidigare skede i beslutsprocessen och som ska antas formellt av rådet), dels om vissa beslut inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och dels om beslut som tas i ministerrådet via skriftliga procedurer.

Under riksmötet 2017/18 hölls 62 skriftliga samråd om troliga A-punktslistor. I andra fall höll regeringen skriftliga samråd med EU-nämnden i 119 frågor. Vissa beslut inom ramen för GUSP kräver ett regeringsbeslut innan beslutet kan antas i EU. Under riksmötet hölls regelbundet skriftliga samråd med EU-nämnden med anledning av restriktiva åtgärder mot bl.a. Nordkorea och Sudan. Under pågående rådsmöte (Epsco) hölls ett skriftligt samråd om utstationeringsdirektivet då nya underlag som presenterades krävde förnyat mandat från nämnden.

Sammanträden och utskick

Under riksmötet 2017/18 höll EU-nämnden 46 protokollförda sammanträden mellan den 12 september 2017 och 24 september 2018. Av dessa hölls 18 under hösten 2017 och 28 under våren och sommaren 2018. EU-nämnden sammanträdde sammanlagt 62 timmar, varav 28 timmar under hösten 2017 och 34 timmar under våren och sommaren 2018.

Inför EU-nämndens sammanträden under riksmötet 2017/18 gjordes 84 utskick med sammanträdesmaterial. Arbetssättet i EU kan medföra att dokument kommer EU-nämnden tillhanda i ett sent skede. Dessa dokument skickas då ut per e-post som sent inkommet material. Dessutom skickades material ut via e-post inför skriftliga samråd. Sammanträdesmaterial och protokoll publicerades på riksdagens webbplats. Uppteckningarna från nämndens sammanträden är tillgängliga på riksdagens webbplats. Dessa uppteckningar ingår i riksdagstrycket.

Yttranden

Den 26 april 2018 yttrade sig EU-nämnden till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2016/17:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017. EU-nämndens yttrande 2017/18:EUN1y finns som bilaga till utrikesutskottets betänkande Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (bet. 2017/18:UU10).

Cosac

Konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor vid Europeiska unionens parlament (Cosac) upprättades 1989 och är ett forum för kontakter och diskussioner mellan Europaparlamentet och de nationella parlamentens särskilda organ för EU-frågor.

Cosac äger rum fyra gånger per år: två ordförandemöten och två plenarmöten. Vid ordförandemötet deltar ordförande och vice ordförande i varje EU-utskott och vid plenarmötet deltar sex delegater från varje nationellt parlament, sex delegater från Europaparlamentet och tre observatörer från kandidatländernas parlament. Representanter vid Cosacs möten kan inte binda sitt nationella parlament. Värdskapet för Cosac roterar halvårsvis och arrangeras av det EU-ansvariga organet i ordförandelandets parlament.

Cosac plenarmöte den 26-28 november 2017, Tallinn: Vid mötet diskuterades bl.a. den digitala inre marknaden, säkerhetsfrågor och migration. Den svenska delegationen bestod av ordförande Jonas Eriksson (MP), vice ordförande Eskil Erlandsson (C) och Maria Plass (M).

Cosacs ordförandemöte den 21-22 januari 2018, Sofia: Utöver ordförandeskapets prioriteringar diskuterades även EU:s framtid och makroregionala strategier. Vid mötet deltog ordförande Jonas Eriksson (MP).

Cosac plenarmöte den 17-19 juni 2018, Sofia: Vid mötet diskuterades bl.a. utvidgningen, sociala pelaren och sammanhållningspolitik. Den svenska delegationen bestod av ordförande Jonas Eriksson (MP), vice ordförande Eskil Erlandsson (C), Marie Granlund (S), Patrik Björck (S), Maria Plass (M) och Martin Kinnunen (SD).

Cosacs ordförandemöte den 8-9 juli 2018, Wien: Vid mötet diskuterades bl.a. ordförandeskapets prioriteringar och EU:s framtid. Inga ledamöter deltog vid mötet.

Resor

Den 22-23 oktober 2017 deltog ledamöter från EU-nämnden i en studieresa till Tallinn. Syftet med resan var att besöka Estland i rollen som ordförandeland. Delegationen besökte bl.a. motsvarande Statsrådsberedningen, parlamentet och Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA). I programmet ingick bl.a. möten med ledamöter från det estniska parlamentets EU-utskott, statssekreterare med ansvar för ordförandeskapet Klen Jäärats. Ämnen som togs upp var bl.a. Estlands ordförandeskapsprioriteringar och digitaliseringsfrågor. Delegationen bestod av ordförande Jonas Eriksson (MP), vice ordförande Eskil Erlandsson (C), Johan Büser (S), Patrik Björck (S), Erik Ezelius (S), Maria Plass (M), Margareta Cederfelt (M) och Tina Acketoft (L).

Den 4-5 december 2017 deltog ledamot Tina Acketoft (L) i en interparlamentarisk konferens i Tbilisi, Georgien. Huvudämnet för konferensen var relationen mellan Georgien och EU.

Den 21-22 februari 2018 deltog ledamöter från EU-nämnden i en studieresa till Bulgarien som var ordförande i Europeiska unionen under första hälften av 2018. Delegationen träffade bl.a. biträdande finansminister Marinela Petrova, biträdande EU-ordförandeskapsminister Monica Panayotova och ledamöter från det bulgariska parlamentets EU-utskott. Ämnen som diskuterades var den fleråriga budgetramen och ordförandeskapets prioriteringar. Delegationen träffade även företrädare för civilsamhället för att diskutera rättighetsfrågor. Delegationen bestod av ordförande Jonas Erikson (MP), vice ordförande Eskil Erlandsson (C), Marie Granlund (S), Mathias Tegnér (S), Erik Ezelius (S), Johan Hultberg (M), Gunilla Nordgren (M) och Aron Modig (KD).

Besök

Under riksmötet 2017/18 tog EU-nämnden emot ett antal besök, ibland tillsammans med andra utskott. Ledamöter och suppleanter välkomnades att delta i mötena. Några besök stod riksdagens talman värd för, och nämndens ordförande och vice ordförande inbjöds att delta. Följande besök ägde rum under riksmötet 2017/18:

delegation med ledamöter från Serbiens nationalråd den 20 september 2017

kommissionär Günther Oettinger den 2 oktober 2017

generaldirektör Christian Danielsson den 10 november 2017

parlamentariker från Armeniens kommitté för utrikes relationer den 15 november 2017

Europaparlamentets talman Antonio Tajani den 16 november 2017

Norges EU-minister Marit Berger Røsland den 10 januari 2018

Albaniens utrikesminister Ditmir Bushati den 12 januari 2018

Tysklands EU-minister Michael Roth den 16 februari 2018

Serbiens talman Maja Gojkovic den 20 mars 2018

ledamöter från Tjeckiens utrikesutskott den 27 mars 2018

Kroatiens talman Gordan Jandrokovic den 25 april 2018

Polens talman Marek Kuchcinski den 29 maj

Frankrikes utrikesminister Jean-Yves le Drien den 11 juni 2018

Rumäniens EU-minister Victor Negrescu den 29 juni 2018.

EU-nämndens ordförande och vice ordförande har även tagit emot ambassadörer från utländska beskickningar med placering i Stockholm.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018