Finansutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Finansutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Finansutskottets beredningsområde

Finansutskottet (FiU) bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets uppgifter hör också att sammanställa statsbudgeten och bereda ärenden om

utgiftstak och ramar för utgiftsområden

anslag inom utgiftsområdena

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

25 Allmänna bidrag till kommuner

26 Statsskuldsräntor m.m.

27 Avgiften till Europeiska unionen

granskning och beräkning av statens inkomster

penning- och valutapolitiken

statsskuldspolitiken

kredit- och fondväsendet och det affärsmässiga försäkringsväsendet

kommunal ekonomi

statliga arbetsgivarfrågor

statlig statistik

statlig redovisning, revision och rationalisering samt andra förvaltnings-ekonomiska ärenden

Riksrevisionen i den mån ärendena inte hör till konstitutionsutskottet

statlig egendom

offentlig upphandling

budgettekniska frågor.


Finansutskottets sammansättning

Under riksmötet 2014/15 hade finansutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Fredrik Olovsson (S), ordförande

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

Monica Green (S)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Jörgen Hellman (S)

Oscar Sjöstedt (SD)

Jörgen Andersson (M)

Ingela Nylund Watz (S)

Emil Källström (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Jan Ericson (M)

Hans Unander (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Erik Ullenhag (FP)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Marie Granlund (S)

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

Fredrik Schulte (M)

Börje Vestlund (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Anders Ahlgren (C)

Rasmus Ling (MP)

Olof Lavesson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (FP)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Maria Arnholm (FP)

Christer Nylander (FP)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående avs

Ingvar Matsson, kanslichef t.o.m. den 30 september 2014

Pär Elvingsson, utskottsråd, tf. kanslichef fr.o.m. den 1 oktober 2014 t.o.m. den 28 februari 2015

Mikael Åsell, kanslichef fr.o.m. den 1 mars 2015

Camilla Holmén, föredragande tjl den 22 juni 2015–30 september 2016

Elisabeth Johansson, föredragande

Katarina Stenmark, föredragande

Ann-Charlott Tunved, föredragande

Lars Widlund, föredragande (även på KU)

Madeleine Orvelius, utskottshandläggare

Pia Sandberg, utskottsassistent

Sylvia Fredlund, utskottsassistent

Finansutskottets verksamhet

Sammanträdestid

Under riksmötet 2014/15 höll utskottet 46 sammanträden. Sammanträdestiden under riksmötet omfattade 32 timmar och 43 minuter.

Debattid

Under riksmötet 2014/15 var debattiden i kammaren för finansutskottets betänkanden sammanlagt 20 timmar och 57 minuter.

Antal ärenden, förslag till beslut m.m.

I enlighet med den beslutsordning som riksdagen fastställt för sin behandling av den statliga budgeten lade finansutskottet under hösten 2014 fram förslag till ramar för utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster i sitt s.k. rambetänkande med anledning av regeringens budgetproposition (bet. 2014/15:FiU1). När riksdagen behandlat detta betänkande och fattat beslut om ramarna för de 27 utgiftsområden som budgeten indelats i, är dessa utgiftsramar styrande för riksdagens fortsatta beredning av budgeten.

Våren 2015 behandlade finansutskottet förslag i den ekonomiska vårpropositionen om riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetpolitiken (bet. 2014/15:FiU20).

Under riksmötet behandlade utskottet 11 propositioner, 5 skrivelser från regeringen, 2 framställningar och 5 redogörelser från olika riksdagsorgan och 150 motioner.

Utskottet lämnade 32 betänkanden till kammaren och 4 yttranden till andra utskott.

Betänkanden

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av inkomsterna i regeringens budgetproposition för 2015.

I betänkandet fanns två gemensamma reservationer (M, C, FP och KD) och två reservationer från SD.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Utskottet tillstyrkte i huvudsak regeringens förslag till anslag inom utgiftsområde 2. I betänkandet fanns två särskilda yttranden (S, MP,V) (SD)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Utskottet tillstyrkte allianspartiernas (M, C, FP, KD) förslag om anslag inom utgiftsområde 25.

Utskottet avstyrkte delvis regeringens och helt Sverigedemokraternas förslag om anslag.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslagsfördelning inom utgiftsområde 26.

Utskottet beslutade även att följa upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet, som redovisas inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag inom utgiftsområde 27
och bemyndigade regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2015.

Vidare framhöll utskottet, liksom tidigare, att restriktivitet ska prägla budgetpolitiken i EU och att EU-budgeten bör reformeras och moderniseras.

AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013 (FiU6)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013.

I skrivelsen redovisade regeringen resultatet av AP-fondernas verksamhet under 2013. Dessutom redovisade regeringen sina utvärderingar av fondernas långsiktiga och operativa förvaltning. Vidare granskades fondernas arbete med hållbarhet, ägarstyrning och ersättningar.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet fanns en motivreservation (V).

Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering (FiU7)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:238 om att godkänna rådets beslut om ändringar i systemet för EU-budgetens finansiering.

I propositionen föreslog regeringen att Sverige ska godkänna beslutet i enlighet med Sveriges konstitutionella krav, vilket i praktiken innebär att riksdagen ska godkänna det i enlighet med 10 kap. 3 § regeringsformen.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

I betänkandet fanns en reservation (SD) och ett särskilt yttrande (V).


Resultatskrivelse avseende det finansiella systemet (FiU8)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:210.

I skrivelsen utvärderar regeringen resultatet av sin och berörda myndigheters åtgärder för att uppnå målet för det finansiella systemet.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet fanns ett särskilt yttrande (V).

Riksrevisorernas årliga rapport 2014 (FiU9)

Utskottet har granskat riksrevisorernas årliga rapport 2014 (2013/14:RR5). I rapporten redogjorde riksrevisorerna för de viktigaste iakttagelserna från det gångna årets granskning. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen till handlingarna.

Statens budget för 2015 (FiU10)

I betänkandet sammanställde finansutskottet riksdagens beslut om statens budget för 2015. Den 3 december 2014 beslutade riksdagen att fastställa utgiftsramar och beräkna inkomsterna för statens budget enligt det förslag som lades fram i en reservation av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna (bet. 2014/15:FiU1, res. 3, rskr. 2014/15:29). Mellan den 11 december och den 19 december beslutade riksdagen hur anslagen skulle fördelas inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena. Budgetbesluten innebar att riksdagen i huvudsak biföll motioner av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna samt att budgetpropositionen delvis bifölls.

Höständringsbudget för 2014 (FiU11)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:2.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle säga ja till regeringens förslag om ändringar i statsbudgeten för hösten 2014. Beslutet innebar ändringar av nivån på ramarna för 12 utgiftsområden.

I betänkandet fanns en reservation (SD) och ett särskilt yttrande (M, C, FP, KD).

Tilläggsavtal om lån till Irland (FiU12)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:9 Tilläggsavtal om lån till Irland. Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna regeringens

förslag om ett tilläggsavtal till Sveriges avtal med Irland. Det nya avtalet skulle göra det möjligt för Irland att göra återbetalningar i förtid om motsvarande ca 18,3 miljarder euro till IMF, utan att Irland skulle behöva betala tillbaka en motsvarande andel till Sverige.


Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet (FiU13)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:57. Utskottet föreslog att riksdagen skulle säga ja till regeringens förslag om att införa nya administrativa sanktioner mot fysiska personer. Förslaget innebar bl.a. att sanktioner kan införas mot ledningspersoner inom banker och kreditmarknadsföretag som överträtt lagen.

Lagändringarna görs för att anpassa Sveriges regler till EU-lagstiftningen. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2015.

Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen (FiU14)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:79. Utskottet föreslog att riksdagen skulle säga ja till regeringens förslag om lagändringar.

Bakgrunden till lagändringarna var bl.a. att EU:s s.k. PSI-direktiv från 2003 har ändrats. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Det börjar att gälla den 1 juli 2015.

Riksrevisionens årsredovisning för 2014 (FiU15)

I betänkandet behandlade utskottet Riksrevisionens redogörelse om Riksrevisionens årsredovisning för 2014 (2014/15:RR1).

Utskottet har granskat årsredovisningen. Den externa revisorn har kommit fram till att Riksrevisionens årsredovisning är rättvisande. Utskottet betonade bl.a. att det är viktigt att Riksrevisionen fortsätter sitt arbete med att förbättra de interna processerna för ekonomisk uppföljning. Utskottet ansåg också att Riksrevisionen framöver tydligt bör motivera i årsredovisningen varför man väljer att byta redovisningsprinciper när man gör det.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen till handlingarna, dvs. avsluta ärendet.

En investeringsplan för Europa (FiU16)

I betänkandet behandlade utskottet EU-kommissionens meddelande om en investeringsplan för Europa. I EU-kommissionens plan föreslås bl.a. en ny europeisk fond för strategiska investeringar (Efsi), en plan för att identifiera och förbereda investeringsprojekt i EU samt åtgärder för att förbättra investeringsklimatet.

Utskottet, som granskat EU-kommissionens meddelande, ansåg att investeringsplanen är ett bra komplement till andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och tillväxten och bidra till en hållbar utveckling inom EU. Utskottet framhöll särskilt sådana åtgärder som bättre lagstiftning, enklare regler och en fördjupning av den inre marknaden är viktiga. Men utöver planen behövs också fortsatta strukturreformer på både EU-nivå och nationell nivå. Investeringsplanen bör utvärderas efter 2017.

Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2014 (FiU17)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:102. Utskottet har gått igenom skrivelsen och kunde konstatera att kommunsektorn som helhet haft en god ekonomisk utveckling även under 2014. Utvecklingen har dock varierat mellan enskilda kommuner och landsting och kostnaderna har fortsatt att öka.

Utskottet noterade att kommunsektorn står inför stora utmaningar som kommer att utsätta hela eller delar av den kommunala sektorn för stora ekonomiska påfrestningar framöver. Några exempel på utmaningar är den demografiska utvecklingen, efterfrågan på skattefinansierade tjänster, behovet av infrastruktursatsningar, fastigheter, kollektivtrafik och utflyttning. Utskottet betonade därför vikten av att följa utvecklingen och att regeringens årliga skrivelse till riksdagen är ett viktigt led i den uppföljningen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna, dvs. avsluta ärendet.

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen (FiU18)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:80 om att införa vissa internationella standarder i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

I propositionen föreslog regeringen vissa ändringar i penningtvättslagen för att anpassa det svenska regelverket till internationella standarder och på så sätt stärka och effektivisera det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle säga ja till regeringens förslag om lagändringar.

Några värdepappersmarknadsfrågor (FiU19)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:115. Utskottet föreslog att riksdagen skulle säga ja till regeringens förslag om lagändringar med anledning av att nya regler införs i EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, det s.k. AIFM-direktivet. Lagändringarna börjar gälla från den 3 juli 2015.

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

I betänkandet behandlade utskottet 2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100) om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt de motioner som väckts med anledning av propositionen.

I betänkandet behandlade utskottet också några motioner från den allmänna motionstiden 2014/15.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till riktlinjer och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns fem reservationer (M, SD, C, FP, KD).

Vårändringsbudget för 2015 (FiU21)

I betänkandet behandlade utskottet propositionen Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) och två motioner som väckts med anledning av propositionen.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till utgiftstak för staten.

Utskottet tillstyrkte i huvudsak regeringens förslag till utgiftsramar och ändrade och nya anslag. Utöver regeringens förslag ansåg utskottet att anslaget 13:6 Insatser till ideella organisationer inom utgiftsområde 17 skulle ökas med 200 miljoner kronor för att stödja ideell verksamhet.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till ändrad beräkning av statens inkomster för 2015 samt förslag till ändrade skatte- och avgiftsregler.

Utskottet tillstyrkte vidare regeringens förslag om bemyndigande om ekonomiska åtaganden. Slutligen tillstyrkte utskottet också regeringens förslag om AB Göta kanalbolag.

I betänkandet fanns en gemensam reservation från (M, C, FP och KD) och en reservation (SD).

Bank-, försäkrings-, kreditupplysnings- och AP-fondsfrågor (FiU22)

I betänkandet behandlade utskottet 41 motionsyrkanden om bank-, försäk-rings-, kreditupplysnings- och AP-fondsfrågor.

Utskottet avstyrkte samtliga motioner.

I betänkandet fanns sex reservationer en gemensam från (M, C, V, FP och KD) samt fyra reservationer från (V).

Två särskilda yttranden en gemensam från (M, C, FP och KD) och en reservation (SD).

Riksbankens förvaltning 2014 (FiU23)

I betänkandet granskade utskottet Riksbankens förvaltning för 2014.

Utskottet behandlade Riksbankens framställningar 2014/15:RB1 och 2014/15:RB2, samt Riksrevisionens redogörelse 2014/15:RR2. Utskottet behandlade också tre motioner från den allmänna motionstiden 2014/15.

Utskottet tillstyrkte att riksdagen beviljade riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verksamhet och beviljade Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2014. Utskottet föreslog också att riksdagen skulle fastställa Riksbankens resultat- och balansräkning för 2014 samt godkänna riksbanksfullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst 2014.

I betänkandet fanns två reservationer från (V).


Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012–2014 (FiU24)

I betänkandet redovisade utskottet sin årligt återkommande utvärdering av penningpolitiken. Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna vad utskottet anfört penningpolitiken för perioden 2012–2014.  Se vidare under rubriken Utskottets årliga utvärdering av penningpolitiken

Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

I betänkandet behandlade utskottet 19 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014/15 inom området statlig förvaltning.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till det arbete som har genomförts eller det arbete som pågår.

I betänkandet fanns sex reservationer två gemensamma (M, C, FP och KD)

samt en (KD), två (V) och en (SD).

Kommunala frågor (FiU26)

I betänkandet behandlade utskottet motioner om kommunala frågor från den allmänna motionstiden 2014/15. Förslagen i motionerna rörde vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter, avknoppning av kommunal verksamhet, tillsynsavgifter, kommunalt finanssamarbete, tidiga insatser och sociala investeringar samt välfärdens framtida finansiering.

Utskottet avslog samtliga yrkanden och hänvisade bl.a. till pågående utred-ningar. I betänkandet fanns ett särskilt yttrande (M, C, FP och KD).

Offentlig upphandling (FiU27)

I betänkandet behandlade utskottet 32 motionsyrkanden om offentlig upphandling från den allmänna motionstiden 2014/15. Förslagen handlade bl.a. om kollektivavtalsenliga villkor, sociala kriterier, djurskydd och kompetens. Ett enigt utskott föreslog med anledning av en motion ett tillkännagivande till regeringen. Utskottet ville genom ett bättre upphandlingsstöd bidra till att kommunerna kan ställa miljö- och hälsokrav i sin upphandling. Utskottet avstyrkte övriga motionsförslag.

I betänkandet fanns två reservationer (SD) och ett särskilt yttrande(S, MP, och V).

Årsredovisning för staten 2014 (FiU28)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:101 Årsredovisning för staten 2014 och redogörelse (2014/15:RR4) Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2014. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen och redogörelsen till handlingarna.


Grönbok om kapitalmarknadsunionen (FiU29)

I betänkandet granskade utskottet kommissionens grönbok Att bygga en kapitalmarknadsunion (KOM(2015) 63). I grönboken angavs en rad initiativ för att underlätta gränsöverskridande investeringar genom att fläta samman kapitalmarknaderna i EU.

Utskottet ansåg att det är angeläget att EU:s inre marknad även omfattar fri rörlighet för kapital och välkomnade därför grönboken som en utgångspunkt för ett sådant arbete. Utskottet ställde sig bakom de grundläggande principer och prioriterade åtgärder för kapitalmarknadsunionen som kommissionen hade identifierat.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna.

En parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket (FiU30)

I betänkandet föreslog utskottet med stöd av sin initiativrätt i 9 kap. 16 § första stycket riksdagsordningen att riksdagen skulle tillkännage för regeringen som sin mening att regeringen snarast skulle tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdraget att analysera konsekvenserna för svensk ekonomi av ett förändrat överskottsmål och hur en sådan förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket.

I betänkandet fanns en gemensam reservation (S, MP, och V).

Förändrade villkor för affärsverkscheferna (FiU31)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna. I propositionen föreslogs ändringar i lagen (1994:260) om offentlig anställning som innebar att cheferna för de statliga affärsverken ska omfattas av den s.k. förflyttningsskyldighet som gäller för myndighetschefer.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2015.

Utskottet tillstyrkte delvis regeringens förslag.

En utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster (FiU32)

I betänkandet föreslog utskottet med stöd av sin initiativrätt enligt 9 kap. 16 § första stycket riksdagsordningen att riksdagen skulle tillkännage för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen ska låta utreda ett utvecklat och delvis nytt regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet vid utförande av välfärdstjänster.

Utgångspunkten för utredningen skulle vara att likvärdiga krav skulle ställas på privata och offentliga aktörer.

I betänkandet fanns en gemensam reservation (S, MP, V).

Yttranden till andra utskott

2014/15:FiU1y till konstitutionsutskottet över en promemoria som tagits fram inom KU om uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

2014/15:FiU2y till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2015.

2014/15:FiU3y till socialutskottet över initiativ om legitimationskrav för kuratorer i hälso- och sjukvården.

2014/15:FiU4y till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014.

Utlåtanden om och subsidiarietsprövningar av EU-förslag

Under riksmötet 2014/15 lämnade utskottet två (2) granskningsutlåtanden med anknytning till Europeiska unionen (EU). Dessa utlåtanden var:

2014/15:FiU16 En investeringsplan för Europa

2014/15:FiU29 Grönbok om kapitalmarknadsunionen.

I utlåtande 2014/15:FiU16 välkomnade utskottet investeringsplanen som ett viktigt komplement till andra åtgärder för att stärka den europeiska konkurrenskraften och tillväxten samt för att bidra till en hållbar utveckling. Åtgärder för ett bättre investeringsklimat i hela EU är den del av investeringsplanen som utskottet lyfte fram som särskilt viktig. Enligt utskottet behöver investeringsklimatet förbättras genom bättre lagstiftning och enklare regler samt genom en fördjupning av den inre marknaden, särskilt den digitala inre marknaden.

Ett svar från kommissionen på utskottets utlåtande inkom den 16 juni 2015.

I utlåtande 2014/15:FiU29 välkomnade utskottet arbetet med kapitalmarknadsunionen som ett led i en vidare strävan att förbättra investeringsklimatet i EU för att främja tillväxt och sysselsättning. Samtidigt framhöll utskottet att den ekonomiska återhämtningen även kräver andra åtgärder och att arbetet måste drivas med kraft på alla fronter. Utskottet ansåg att det är angeläget att EU:s inre marknad även omfattar fri rörlighet för kapital och välkomnade därför grönboken som en utgångspunkt för ett sådant arbete.

Under riksmötet 2014/15 gjorde utskottet fyra subsidiarietsprövningar av förslag till rättsakter från EU-kommissionen.

Utskottet ansåg inte att något av förslagen stred mot subsidiaritetsprincipen.


Överläggningar med regeringen i vissa EU-frågor

Den 21 oktober 2014 hade utskottet överläggning med finansmarknadsminister Per Bolund om ett förslag till en förordning om värdepappersfinansiering och om ett förslag till förordning en om försäkringsförmedling (ändringar i IMDR och IMDR2).

Den 4 november 2014 hölls överläggning med statssekreterare Max Elger om EU:s årsbudget för 2015.

Den 9 december 2014 hade utskottet överläggning med finansmarknadsminister Per Bolund om ett förslag till förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner, ett förslag till revidering av penningtvättsdirektivet och ett förslag till en förordning om referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal.

Den 10 februari 2015 hölls överläggning med statssekreterare Karolina Ekholm om kommissionens förslag till en förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar m.m.

Den 14 mars 2015 hade utskottet överläggning med finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens grönbok om kapitalmarknadsunionen.

Den 14 april 2015 hölls överläggning med finansminister Magdalena Andersson om bättre styrning inom euroområdet.

Den 7 maj 2015 hade utskottet överläggning med finansmarknadsminister Per Bolund och statssekreterare Ulf Holm om de offentliga samråden kring kapitalmarknadsunionen. Följande samrådsärenden ingick i överläggningen: överläggning om grönbok, överläggning om värdepapperisering och överläggning om prospektdirektivet.

Den 9 juni hölls överläggning med statssekreterare Max Elger om EU:s årsbudgetprocess för 2016 och om kommissionens budgetförslag för 2016. Utskottet hade även överläggning med statssekreterare Karolina Ekholm om kommissionens förslag till förordning om Europeiska investeringsfonden (Efsi) och kommissionens meddelande om en investeringsplan för Europa.

Utskottets årliga utvärdering av penningpolitiken

I slutet av maj 2015 justerade utskottet sitt årliga betänkande om penningpolitiken (2014/15:FiU24). Betänkandet innehåller en utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2012–2014 och bygger bl.a. på Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2014.

Utskottet ansåg att det under 2014 skett en tydlig omsvängning i penningpolitiken. Jämfört med tidigare fäste Riksbanken större vikt vid den låga inflationen och sänkte under hösten reporäntan till historiskt låga 0 procent. Utskottet välkomnade räntesänkningarna och underströk inflationsmålets betydelse för den svenska ekonomins utveckling.

Utskottet konstaterade samtidigt att inflationen under den utvärderade perioden legat långt under inflationsmålet på 2 procent och att resursutnyttjandet i ekonomin legat under normala och långsiktigt hållbara nivåer. Med facit i hand tydde detta, enligt utskottets uppfattning, på att Riksbanken hade kunnat bedriva en mer expansiv penningpolitik under 2013 och inledningen av 2014 för att inflationen skulle ha kommit närmare målet och resursutnyttjandet i ekonomin skulle ha blivit högre under 2014. Utskottet noterade att utskottet under de senaste årens utvärderingar genomgående bedömt att Riksbanken hade kunnat föra en något mer expansiv penningpolitik för att öka aktiviteten i ekonomin och få upp inflationen närmare målet.

I betänkandet betonade utskottet vikten av att den svenska penningpolitiken utvärderas och debatteras. Utskottet meddelade att man kommer att se över formerna för riksdagens framtida granskningar av penningpolitiken. I slutet av maj 2015 beslutades att en grupp av ledamöter ska genomföra översynen och ta fram förslag till eventuella förändringar av den nuvarande granskningsprocessen.

Ny extern utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2014

Finansutskottet genomför vart fjärde år en extern och oberoende utvärdering av penningpolitiken. I juni 2014 beslutade utskottet om direktiv för en ny utvärdering av penningpolitiken av perioden 2010–2014. Samtidigt utsågs Mervyn King, tidigare chef för Bank of England, och Marvin Goodfriend, professor vid Carnegie Mellon University, till utvärderare.

Utvärderarna ska, enligt direktiven, granska den svenska penningpolitiken under perioden, dvs. undersöka om räntenivåerna varit väl avvägda och om politiken nått sitt mål. Utvärderarna ska också analysera och bedöma Riksbankens beslut under perioden att väga in hushållens skuldsättning i räntebesluten. Utvärderarna ska dessutom bl.a. bedöma om arbetet inom direktionen varit effektivt och granska utformningen av inflationsmålet och Riksbankens inflationsprognoser.

Utvärderarna kommer att genomföra utvärderingen under 2015 och lämna sin rapport till utskottet i början av 2016. Utvärderingen är utskottets tredje externa utvärdering av penningpolitiken. Den första gjordes av professorerna Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin och omfattade perioden 1995–2005. Den andra gjordes av professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet och omfattade perioden 2005–2010.

Öppna utfrågningar, seminarier m.m.

Den 18 november 2014 hölls en öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Per Jansson om den aktuella penningpolitiken.

Den 5 mars 2015 hölls en öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Kerstin af Jochnick om den aktuella penningpolitiken.

Den 19 mars 2015 hölls en öppen utfrågning på temat kontanthanteringen i samhället med Mikael Selander, chef för Landsbygds- och näringslivsenheten Länsstyrelsen Dalarna, Sten Selander, avdelningschef, Post- och telestyrelsen, Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom, Sveriges Kommuner och Landsting, Öivind Neiman, vd, Sparbankernas Riksförbund, Leif Trogen, avdelningschef, Bankföreningen, Bengt Nilervall, betalningsansvarig, Svensk Handel, Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, Riksbanken och Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister.

Den 19 maj 2015 hölls en öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport 2015 med John Hassler, ordförande, Finanspolitiska rådet och Magdalena Andersson, finansminister.

Interna utfrågningar m.m.

Den 8 oktober 2014 informerade finansminister Magdalena Andersson, biståndsminister Isabella Lövin och vice riksbankschef Per Jansson utskottet inför internationella valutafonden och Världsbankens årsmöte 2014.

Den 4 november 2014 informerade finansmarknadsminister Per Bolund och generaldirektör Martin Andersson, Finansinspektionen, utskottet om resultatet av stresstesterna på EU:s banker.

Den 6 november 2014 informerade H.G Wessberg, ledamot, utskottet om Europeiska revisionsrätten om årsrapporten för 2013.

Den 13 november informerade Anna Öster, chefsekonom Länsförsäkringar och Harry Flam, professor Stockholms universitet, utskottet om sin syn på den aktuella penningpolitiken.

Den 22 januari 2015 informerade finansminister Magdalena Andersson, utskottet om den ekonomiska utvecklingen och kommissionens förslag om Europeiska fonden för strategiska investeringar.

Den 22 januari informerade statssekreterare Max Elger, utskottet om EU:s egna medel.

Den 3 mars 2015 informerade professor Torbjörn Becker, Handelshögskolan i Stockholm, och chefsekonom Anna Felländer, Swedbank utskottet om sin syn på den aktuella penningpolitiken.

Den 17 mars 2015 informerade finansmarknadsminister Per Bolund utskottet om bankstukturreformen, penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den 24 mars 2015 informerade riksbankschef Stefan Ingves utskottet om Riksbankens rapport samt redogörelse för penningpolitiken 2014.

Den 7 april 2015 redogjorde riksrevisor Claes Norgren inför utskottet för Riksrevisionens årsredovisning 2014 samt myndigheternas uppföljningsrapport 2015.

Den 14 april 2015 informerade finansminister Magdalena Andersson utskottet om det ekonomiska läget i EU med fokus på Grekland och beslutsprocessen kring kommissionens investeringsplan.

Den 14 april 2015 informerade finansminister Magdalena Andersson, biståndsminister Isabella Lövin och riksbankschef Stefan Ingves utskottet inför Internationella valutafondens och Världsbankens vårmöten.

Den 21 april 2015 informerade statssekreterare Karolina Ekholm utskottet om konvergensprogrammet och nationella reformprogrammet.

Den 21 april 2015 informerade riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley utskottet om bilaterala avtal mellan centralbanker.

Den 21 maj 2015 informerade chefen för Europeiska kommissionens Representation i Sverige Katarina Areskoug, senior ekonomisk rådgivare Magnus Astberg och senior ekonomiska rådgivare Jens Matthiessen utskottet om kommissionens planeringstermin.

Den 21 april 2015 informerade statssekreterare Max Elger utskottet om regler för den ideella sektorn.

Den 9 juni 2015 informerade statssekreterare Karolina Ekholm utskottet om aktuella EU-ärenden.

Den 2 juli 2015 informerade finansminister Magdalena Andersson via telefonkonferens utskottet om situationen i Grekland.


Utrikes resor och konferenser

Den 2 oktober 2014 deltog en ledamot vid OECD:s högnivåseminarium i Paris.

Den 3–4 februari 2015 reste tre ledamöter till Bryssel för att delta i den europeiska parlamentarikerveckan om den europeiska planeringsterminen och artikel 13-konferensen.

Den 25–27 februari 2015 deltog fyra ledamöter i OECD:s parlamentarikerdagar i Paris.

Den 9–11 mars 2015 reste två ledamöter till Reykjavik för att delta i Nordiska revisionsutskottsnätverkets möte.

Den 12–13 april 2015 deltog två ledamöter i Internationella valutafondens och Världsbankens vårmöten i Washington D.C.

Den 19–20 april 2015 reste två ledamöter till Riga för att delta i en konferens anordnad av det lettiska ordförandeskapet med temat den digitala ekonomin.

Den 2–3 juni 2015 deltog en ledamot vid OECD Forum i Paris.

Den 13–16 juli 2015 reste två ledamöter till Addis Abeba för att delta i den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering.

Den 8–12 september 2015 gjorde sju ledamöter en studieresa till Lissabon och Madrid.

Inkommande besök m.m.

Den 4 mars 2015 tog utskottet emot en delegation från Islands finansutskott.

Den 18 mars 2015 besökte ledamöter från Kambodja utskottet.

Den 27 maj 2015 tog utskottet emot Montenegros vice talman.

Den 2 juni 2015 fick utskottet besök av Skottlands finansutskott.

Den 10 september 2015 tog kansliet emot besök av tjänstemän från finansdepartementet i Jordanien

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.