Finansutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

utskottsdokument 2015/16:verk

Finansutskottets verksamhet riksmötet

2015/16

Finansutskottets beredningsområde

Finansutskottet (FiU) bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets uppgifter hör också att sammanställa statens budget och bereda ärenden om

utgiftstak och ramar för utgiftsområden

anslag inom utgiftsområdena

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

25 Allmänna bidrag till kommuner

26 Statsskuldsräntor m.m.

27 Avgiften till Europeiska unionen

granskning och beräkning av statens inkomster

penning- och valutapolitiken

statsskuldspolitiken

kredit- och fondväsendet och det affärsmässiga försäkringsväsendet

kommunal ekonomi

statliga arbetsgivarfrågor

statlig statistik

statlig redovisning, revision och rationalisering samt andra förvaltningsekonomiska ärenden

Riksrevisionen i den utsträckning ärendena inte hör till konstitutionsutskottet

statlig egendom

offentlig upphandling

budgettekniska frågor.

Finansutskottets sammansättning

Under riksmötet 2015/16 hade finansutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Fredrik Olovsson (S), ordförande

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

Monica Green (S)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M) t.o.m. den 18 december 2015

Maria Plass (M) fr.o.m. den 18 december 2015

Jörgen Hellman (S) t.o.m. den 28 juni 2016

Oscar Sjöstedt (SD)

Jörgen Andersson (M)

Ingela Nylund Watz (S)

Emil Källström (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Jan Ericson (M)

Hans Unander (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Erik Ullenhag (L) t.o.m. den 8 juni 2016

Mats Persson (L) fr.o.m. den 9 juni 2016

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Marie Granlund (S)

Niklas Karlsson (S) fr.o.m. den 28 juni 2016

Suppleanter

Niklas Karlsson (S) t.o.m. den 28 juni 2016

Fredrik Schulte (M)

Börje Vestlund (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD) t.o.m. den 3 februari 2016

Johan Forssell (M)

Adnan Dibrani (S)

Anders Ahlgren (C) t.o.m. den 10 januari 2016

Peter Helander (C) fr.o.m. den 13 januari 2016

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M) fr.o.m. den 20 november 2015

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L) t.o.m. den 9 juni 2016

Mathias Sundin (L) fr.o.m. den 9 juni 2016

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP) t.o.m. den 9 februari 2016

Maria Ferm (MP) fr.o.m. den 9 februari 2016

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Mikael Oscarsson (KD) t.o.m. den 20 januari 2016

Andreas Carlson (KD) fr.o.m den 20 januari 2016

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Mikael Åsell, kanslichef

Pär Elvingsson, utskottsråd

Elisabeth Johansson, föredragande

Katarina Stenmark, föredragande

Ann-Charlott Tunved, föredragande

Ann-Christin Johnreden, föredragande

Lars Widlund, föredragande (även på KU)

Cecilia Renmyr, extra föredragande

Madeleine Orvelius, utskottshandläggare

Pia Sandberg, utskottsassistent

Sylvia Fredlund, utskottsassistent

Finansutskottets verksamhet

Sammanträdestid

Under riksmötet 2015/16 höll utskottet 51 sammanträden. Sammanträdestiden under riksmötet uppgick till 37 timmar och 27 minuter.

Debattid

Under riksmötet 2015/16 var debattiden i kammaren för finansutskottets betänkanden sammanlagt 18 timmar och 49 minuter.

Antal ärenden, förslag till beslut m.m.

I enlighet med den beslutsordning som riksdagen fastställt för sin behandling av den statliga budgeten lade finansutskottet under hösten 2015 fram förslag till ramar för utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster i sitt s.k. rambetänkande med anledning av regeringens budgetproposition (bet. 2015/16:FiU1). När riksdagen behandlat detta betänkande och fattat beslut om ramarna för de 27 utgiftsområden som budgeten indelats i, är dessa utgiftsramar styrande för riksdagens fortsatta beredning av budgeten.

Våren 2016 behandlade finansutskottet förslag i den ekonomiska vårpropositionen om riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetpolitiken (bet. 2015/16:FiU20).

Under riksmötet behandlade utskottet 17 propositioner, 4 skrivelser från regeringen, 3 framställningar och 3 redogörelser från olika riksdagsorgan samt 90 motioner.

Utskottet lämnade 40 betänkanden till kammaren och 3 yttranden till andra utskott.

Betänkanden och utlåtanden

Statens budget 2016 – Rambeslutet (FiU1)

I betänkandet behandlade utskottet budgetpropositionen för 2016 (2015/16:1) och 42 motioner.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2016. Utskottet föreslog att riksdagen skulle fastställa taket för statens utgifter för 2016–2018 i enlighet med regeringens förslag.

I betänkandet fanns tio reservationer (M, SD, C, L och KD).


Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

I betänkandet behandlade utskottet utgiftsområde 2 i budgetpropositionen för 2016 (2015/16:1) och 7 motioner.

Utskottet tillstyrkte regeringens och Riksrevisionens förslag till anslag för 2016 inom utgiftsområde 2 samt de bemyndiganden som regeringen och Riksrevisionen begärt, och godkände regeringens förslag till investeringsplaner för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket.
Utskottet tillstyrkte även regeringens förslag till ett nytt mål om hållbar utveckling för finansmarknadsområdet.

I betänkandet fanns två reservationer (V och L) och fem särskilda yttranden (M, C, L och KD).

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)
I betänkandet behandlade utskottet utgiftsområde 25 i budgetpropositionen för 2016 (2015/16:1) och 13 motioner.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner. Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle säga ja till regeringens förslag till ändringar i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning och förslaget till ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

Utskottet följde även upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet.
I betänkandet fanns sex särskilda yttranden (M, SD, C, L och KD).

Utgiftsområde 26 Statsskuldräntor m.m. (FiU4)

I betänkandet behandlade utskottet utgiftsområde 26 i budgetpropositionen för 2016 (2015/16:1) och en motion.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag inom utgiftsområde 26.

I betänkandet fanns ett särskilt yttrande (L).

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)

I betänkandet behandlade utskottet utgiftsområde 27 i budgetpropositionen för 2016 (2015/16:1).

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag inom utgiftsområde 27 och bemyndigade regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2016.

Vidare framhöll utskottet, liksom tidigare, att restriktivitet ska prägla budgetpolitiken i EU och att EU-budgeten bör reformeras och moderniseras.
I betänkandet fanns en reservation (M) och två särskilda yttranden (V och L).

AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 (FiU6)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:130.

I skrivelsen redovisades resultatet av fondernas verksamhet under 2014. Dessutom redovisade regeringen sina utvärderingar av fondernas långsiktiga och aktiva förvaltning. Vidare granskades fondernas arbete med hållbarhet i förvaltningen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet fanns en reservation (V).

Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet (FiU7)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:9. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Av lagtekniska skäl föreslog utskottet också att ett av regeringens förslag skulle avslås.

Utskottet gav konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig om huruvida det särskilda kravet på kvalificerad majoritet i kammaren skulle gälla för vissa av de föreslagna bestämmelserna i försäkringsrörelselagen (FRL). Konstitutionsutskottet anförde i sitt yttrande den 10 november 2015 (2015/16:KU3y) att regeringsformens krav på kvalificerad majoritet inte var tillämpligt.

I betänkandet fanns två särskilda yttranden (M och V).

Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken (FiU8)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:141 som behandlar Riksrevisionens rapport Den officiella statistiken – en rättvisande bild av samhällsutvecklingen. Utskottet konstaterade att regeringen i sin fortsatta beredning av den s.k. Statistikutredningen kommer att väga in delar av de rekommendationer som Riksrevisionen för fram i sin rapport. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksrevisorernas årliga rapport 2015 (FiU9)

I betänkandet behandlade utskottet Riksrevisionens redogörelse 2014/15:RR5. I den årliga rapporten redogör riksrevisorerna för de viktigaste iakttagelserna från det gångna årets årliga revision och effektivitetsrevision.

Utskottet ansåg att riksrevisorernas årliga rapport är viktig då den ger en översikt av revisionsarbetet under året. Utskottet lyfte särskilt fram de generella slutsatser som riksrevisorerna drar och som inte presenteras för riksdagen på annat sätt än i den årliga rapporten.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen till handlingarna.


Statens budget för 2016 (FiU10)

Den 17 december 2015 avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2016. FiU10 anmäldes i kammaren, och sedan överlämnade riksdagen sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen. I finansutskottets sammanställning finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag.

Höständringsbudget för 2015 (FiU11)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:2.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till ändringar i statens budget för 2015. Beslutet innebar höjda ramar för 10 utgiftsområden.

I betänkandet fanns ett särskilt yttrande (SD).

Riksrevisionens rapport om transparensen i Årsredovisning för staten 2014 (FiU12)

I betänkandet behandlade utskottet skrivelse 2015/16:42 Riksrevisionens rapport om transparensen i årsredovisningen för staten 2014.

Utskottet välkomnade att regeringen tänker förtydliga redovisningen och transparensen i statens årsredovisning. Utskottet höll med regeringen om att det inte är lämpligt att följa Riksrevisionens rekommendationer om att utöka årsredovisningen med ytterligare redovisningar i vissa frågor. Utskottet ansåg också att det fanns fördelar med en samlad behandling av ärenden som hör ihop med budgetmålen och ramverket för finanspolitiken, men ville inte föregripa arbetet i den parlamentariska kommitté som ska se över målet för den offentliga sektorns sparande.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (FiU13)

I utlåtandet behandlade utskottet en rapport från EU som handlar om hur EU:s ekonomiska och monetära union (EMU) ska kunna slutföras. Bland annat innehåller rapporten åtgärder för att förbättra euroländernas ekonomier genom starkare samordning och ökat gemensamt beslutsfattande på EU-nivå.

Finansutskottet instämde i regeringens ståndpunkt och betonade hur viktigt det är att hålla samman EU och att alla medlemsländer ska vara med och besluta i frågor som rör hela EU.

Utskottet föreslog att kammaren skulle lägga rapporten till handlingarna.

I utlåtandet fanns två särskilda yttranden (SD och V).


Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktie-innehav (FiU14)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:26. I propositionen föreslog regeringen att reglerna för finansiell information och information om aktieinnehav skulle ändras.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 februari 2016.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

I betänkandet fanns ett särskilt yttrande (V).

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (FiU15)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:10. I propositionen föreslogs ändringar i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (kontoföringslagen) med huvudsakligt syfte att anpassa svensk rätt till förordningen om värdepapperscentraler.

Utskottet tillstyrkte regeringens lagförslag med vissa mindre justeringar i några av de föreslagna lagtexterna. I betänkandet fanns ett särskilt yttrande (V).

Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar (FiU16)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:61 som tar upp Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar. Finansutskottet gick igenom skrivelsen och konstaterade att regeringen redan arbetar med att förbättra redovisningen i den riktning som Riksrevisionen rekommenderar.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Genomförande av krishanteringsdirektivet (FiU17)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:5. I propositionen ger regeringen förslag på hur EU:s krishanteringsdirektiv skulle kunna genomföras i svensk lagstiftning.

Utskottet förslog att riksdagen skulle rikta ett tillkännagivande till regeringen om att den ska utreda om de nya reglerna om riskavgifter kan göras tydligare och att regeringen därefter skulle återkomma till riksdagen under 2017 med förslag på ändringar av lagen.

I betänkandet fanns ett särskilt yttrande (V).


Extra ändringsbudget för 2015 (FiU18)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:47 om

förslag till extra ändringsbudget för 2015 som regeringen lämnat med anledning av flyktingsituationen, och en motion som väckts med anledning av propositionen. Förslaget innebar höjda ramar för tre utgiftsområden och sammanlagt fem ändrade och nya anslag.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

I betänkandet fanns en reservation (SD).

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (FiU19)

I utlåtandet behandlade utskottet en s.k. grönbok från EU-kommissionen om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag.

Utskottet såg positivt på EU-kommissionens arbete med att främja gränsöverskridande handel. Däremot ansåg utskottet att man bör vara försiktig när det gäller försäkringsavtal och ändringar i regler om bekämpning av penningtvätt.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

I betänkandet behandlade utskottet 2016 års ekonomiska vårproposition 2015/16:100 om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt åtta motioner som väckts med anledning av propositionen.

I betänkandet behandlade utskottet också fem motioner från den allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottet tillstyrkte taket för statens utgifter för 2016 i enlighet med regeringens förslag.

I betänkandet fanns fem reservationer (M, SD, C, L och KD) och ett särskilt yttrande (V).

Vårändringsbudget för 2016 (FiU21)

I betänkandet behandlade utskottet propositionen Vårändringsbudget för 2016 proposition. 2015/16:99.

Utskottet tillstyrkte i stort regeringens förslag om ändrade inkomster och utgifter för 2016.

Utöver regeringens förslag ansåg utskottet att ramen för utgiftsområde Migration och anslaget för ersättning för bostadskostnader inom utgiftsområdet skulle minskas med 200 miljoner kronor som en följd av riksdagens tidigare beslut om att ändra rätten till bistånd för vissa utlänningar.
I betänkandet fanns en reservation (SD).


Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)

I betänkandet behandlade utskottet ett 40- tal motionsyrkanden om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lämna två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden som rörde säkra kortbetalningar och kreditupplysningar på näringsidkare.

I betänkandet fanns sju reservationer (M, SD, V och KD).

Riksbankens förvaltning 2015 (FiU23)

I betänkandet granskade utskottet Riksbankens förvaltning för 2015.

Utskottet behandlade Riksbankens framställningar 2015/16:RB1 och 2015/16:RB2 samt Riksrevisionens redogörelse 2015/16:RR2. Utskottet behandlade också tre motioner från den allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottet tillstyrkte Riksbankens förslag och beviljade riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verksamhet samt beviljade Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2015. Utskottet föreslog också att riksdagen skulle fastställa Riksbankens resultat- och balansräkning för 2015 samt godkänna riksbanksfullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst 2015.

Utskottet avstyrkte samtliga motioner.

I betänkandet fanns en reservation (L).

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2013–2015 (FiU24)

I betänkandet redovisade utskottet sin årligt återkommande utvärdering av penningpolitiken. Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna vad utskottet anfört om penningpolitiken för perioden 2013–2015. Se vidare under rubriken Utskottets årliga utvärdering av penningpolitiken.

Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

I betänkandet behandlade utskottet 24 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16 inom området statlig förvaltning och statistik.

Utskottet föreslog tre tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden som rörde gemensamma e-förvaltningsprojekt, utbudet av och tillgängligheten till öppna data och lokaliseringen av statliga myndigheter.

Utskottet avstyrkte övriga motionsförslag.

I betänkandet fanns 10 reservationer (M, SD, L, V och KD).

Kommunala frågor (FiU26)

I betänkandet behandlade utskottet ca 40 motionsyrkanden om kommunala frågor från den allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lämna ett tillkännagivande till regeringen med anledning av kommittémotion 2015/16:1189 om att regeringen snarast bör återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå det som utskottet anförde när det gäller valfrihet, mångfald och kvalitet inom offentligt finansierade välfärdsverksamheter och när det gäller att koppla sanktioner till tillståndsplikten. Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns tre reservationer (S, MP och V) och (M).

Riksrevisionens årsredovisning för 2015 (FiU27)

I betänkandet granskade utskottet Riksrevisionens årsredovisning för 2015 (2015/16:RR1).

Utskottet konstaterade att den anlitade revisorn bedömer att Riksrevisionens årsredovisning i alla väsentliga avseenden är rättvisande.

Årsredovisningen visar bl.a. att Riksrevisionen gav ut färre granskningsrapporter 2015 än året innan. Det beror delvis på de omorganisationer som gjorts. Finansutskottet har förståelse för detta men påpekade samtidigt att det är viktigt att Riksrevisionen inte låter organisationsförändringar ta för mycket tid från myndighetens viktiga uppgift att granska den statliga verksamheten.

Efter avslutad revision föreslog utskottet att riksdagen skulle lägga Riksrevisionens årsredovisning för 2015 till handlingarna.

Årsredovisning för staten 2015 (FiU28)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:101 Årsredovisning för staten 2015 och redogörelse 2015/16:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2015.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen och redogörelsen till handlingarna.

Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar (FiU29)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:129 och två motionsyrkanden.

Propositionen innehöll förslag till lagändringar för att underlätta genomförandet av skyndsamma upphandlingar. Förslaget hade väckts med anledning av den rådande flyktingsituationen.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

I betänkandet fanns två reservationer (M,C och SD).

Amorteringskrav (FiU30)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:89 och tre motioner från den allmänna motionstiden 2015/16.

Propositionen innehöll förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Regeringen anförde i propositionen att undantag bör göras för amortering av bostadslån för nyproducerade bostäder utan begränsning i tiden. Förslaget syftade till att motverka makroekonomiska och finansiella stabilitetsrisker som är förknippade med hushållens skuldsättning. I propositionen föreslogs också att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skulle få meddela föreskrifter om amorteringskrav.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag med det undantaget att amorteringskravet för sådana bostadslån bör begränsas till fem år.

(FiU31)

Beteckningen har inte använts.

Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer (FiU32)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:105.

Propositionen innehöll förslag till ändringar i de s.k. matchningsreglerna i lagen om utgivning av säkerställda obligationer. Utgivare av säkerställda obligationer ska ha en s.k. säkerhetsmassa som ska motsvara värdet av de utgivna obligationerna.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret (FiU33)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:141.

Propositionen innehöll förslag om att ändra 20 § lagen om lägenhetsregister för att möjliggöra en effektivare uppdatering av registret.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

Förstärkt insättningsgaranti (FiU34)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:106 och en följdmotion.

Propositionen innehöll förslag om lagändringar som syftar till att genomföra insättningsgarantidirektivet i svensk rätt.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

I betänkandet fanns en reservation (V).

Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar (FiU35)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:133 och

en följdmotion. Propositionen innehöll förslag till lag om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner. Lagen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/751 om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

I betänkandet fanns en reservation (V).


Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs (FiU36)
I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:120.

Förslagen i propositionen syftar till att anpassa svensk lagstiftning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Förordningen kompletteras av marknads-missbruksdirektivet som anger att medlemsstaterna ska införa straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015 (FiU37)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:104.

Skrivelsen innehåller en genomgång av lån- och skuldutvecklingen, regeringens riktlinjer för skuldförvaltningen och Riksgäldskontorets verksamhet under utvärderingsperioden 2011–2015. Skrivelsen innehåller också en extern utvärdering som Ekonomistyrningsverket (ESV) har utfört på regeringens uppdrag.

Utskottet ställde sig bakom regeringens riktlinjer i skrivelsen.

Utskottet anser att transparenta och jämförbara kostnadsmått och utvärderingsmetoder är nödvändiga för att följa upp statsskuldsförvaltningen. Därför kommer utskottet att följa upp arbetet som regeringen initierat hos Riksgäldskontoret.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

(FiU38)

Beteckningen har inte använts.

Offentlig upphandling (FiU39)

I betänkandet behandlade utskottet 52 motionsyrkanden om offentlig upphandling från den allmänna motionstiden 2015/16. Förslagen i motionerna handlade bl.a. om kollektivavtalsenliga villkor, sociala kriterier, djurskydd och kompetens.

Utskottet avslog samtliga yrkanden.

I betänkandet fanns en reservation (SD) och nio särskilda yttranden (M, C, L och KD)

Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF) (FiU40)

I betänkandet granskade utskottet Riksbankens framställning 2015/16:RB3. I framställningen föreslog Riksbanken att riksdagen skulle medge att Riksbanken sluter ett kreditavtal om 500 miljoner (SDR) särskilda dragningsrätter, med IMF för finansiering av lån till s.k. låginkomstländer inom ramen för IMF:s fond Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT).

Utskottet tillstyrkte Riksbankens förslag.

I betänkandet fanns en reservation (SD).

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015 (FiU41)

I betänkandet behandlade utskottet den tredje externa utvärderingen av Riksbanken och penningpolitiken tillsammans med synpunkter från olika remissinstanser. Utskottet föreslog i betänkandet följande två tillkännagivanden till regeringen:

Regeringen ska snarast tillsätta en parlamentarisk utredning av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen.

Regeringen ska snarast lämna förslag till riksdagen om Riksbankens finansiella oberoende med utgångspunkt från den s.k. Flamutredningens betänkande Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9) och remissynpunkterna på betänkandet.

Se vidare under rubriken Extern utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015.

Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar (FiU42)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:146 och två följdmotioner.

Propositionen innehöll förslag till ändringar i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Förslaget innebär att rätten till bistånd för vissa utlänningar kommer att upphöra tidigare än den gör i dag.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till ändringar i lagen.

I betänkandet fanns två reservationer (SD och V).

Yttranden till andra utskott

2015/16:FiU1y till konstitutionsutskottet över en promemoria som tagits fram inom KU om uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

2015/16:FiU2y till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2016.

2015/16:FiU3y till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015.


Utlåtanden om och subsidiaritetsprövningar av EU-förslag

Under riksmötet 2015/16 lämnade utskottet två (2) granskningsutlåtanden med anknytning till Europeiska unionen. Dessa var

2015/16:FiU13 Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union

2015/16:FiU19 Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag.

I utlåtande 2015/16:FiU13 anslöt sig utskottet till den ståndpunkt som regeringen formulerat med anledning av rapporten. Vidare betonade utskottet särskilt vikten av att hålla samman EU och att samtliga medlemsstater ska diskutera och besluta om frågor som rör hela EU. Utskottet förordade att arbetet fokuseras på att effektivt genomföra befintliga regler snarare än på att inrätta nya förfaranden och organ. Utskottet framhöll betydelsen av att medlemsstaternas regeringar och parlament har utrymme att utforma det egna landets ekonomiska politik, så att politiken ges nödvändig demokratisk förankring.

Ett svar från kommissionen på utskottets utlåtande inkom den 11 februari 2016.

I utlåtande 2014/15:FiU16 välkomnade utskottet kommissionens grönbok som ett led i arbetet med att främja gränsöverskridande handel. Utskottet är positivt till initiativ som främjar gränsöverskridande handel, ökar konkurrensen och valmöjligheten och stärker den inre marknaden. Utskottet välkomnar särskilt initiativ som främjar utvecklingen av nya affärsmodeller och digital innovation, eftersom sådan teknik kan vara till hjälp för att undanröja vissa av de hinder som i dag finns på de finansiella marknaderna. I sitt utlåtande betonade utskottet samtidigt vikten av att kommande initiativ inte får leda till att konsument- och investerarskyddet sänks i Sverige och behovet av bestämmelser som motverkar skatteflykt och skatteundandragande. Vidare noterade utskottet att grönboken, namnet till trots, bara i mycket liten utsträckning tog upp problem och hinder för mindre företag och att utskottet gärna hade sett att kommissionen i högre grad hade belyst småföretagarperspektivet.

Ett svar från kommissionen på utskottets utlåtande inkom den 29 juni 2016.

Under riksmötet 2015/16 gjorde utskottet tio (10) subsidiaritetsprövningar av förslag till rättsakter från EU-kommissionen. Utskottet ansåg inte att något av förslagen stred mot subsidiaritetsprincipen.


Överläggningar och information med anledning av vissa EU-frågor

Den 1 oktober 2015 hölls en överläggning med finansminister Magdalena Andersson och statssekreterare Karolina Ekholm om färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union. Finansminister Magdalena Andersson informerade även utskottet om:

– flexibilitet i stabilitets- och tillväxtpakten

– läget i Grekland och EFSM-lånet.

Den 3 november 2015 informerade finansmarknadsminister Per Bolund utskottet om genomförandet av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet. Efter detta höll utskottet en överläggning med statssekreterare Max Elger om EU:s årsbudget 2016.

Den 12 november 2015 informerade finansminister Magdalena Andersson utskottet om möjliga åtgärder med anledning av flyktingsituationen. Sedan informerade H G Wessberg och Peter Eklund, ledamot respektive kanslichef i Europeiska revisionsrätten, utskottet om revisionsrättens årsrapport för 2014.

Den 17 november 2015 hölls en överläggning med finansmarknadsminister Per Bolund och statssekreterare Ulf Holm om kommissionens förslag till förordning om värdepapperisering. Finansmarknadsministern informerade även utskottet om förslaget till genomförande av krishanteringsdirektivet.

Den 19 november 2015 informerade EU-kommissionär Valdis Dombrovskis utskottet om aktuella EU-frågor.

Den 3 december 2015 informerade Finansmarknadsminister Per Bolund utskottet om EU:s krishanteringsramverk.

Den 2 februari 2016 hölls en överläggning med finansminister Magdalena Andersson om kommissionens förslag att inrätta nationella konkurrenskraftsnämnder. Finansministern informerade även utskottet om att kommissionen har inrättat en rådgivande europeisk finanspolitisk nämnd och om representationen i IMF.

Den 4 februari 2016 höll utskottet en överläggning med finansmarknadsminister Per Bolund och statssekreterare Ulf Holm om kommissionens förslag om att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem och förslaget om revidering av prospektförordningen.

Den 1 mars 2016 informerade civilminister Ardalan Shekarabi utskottet om kommande proposition om offentlig upphandling.

Den 26 april 2016 informerade statssekreterarna Karolina Ekholm och Hans Dahlgren om Sveriges nationella reformprogram och konvergensprogrammet 2016. Sedan överlade utskottet med finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag om penningmarknadsfonder.

Den 10 maj 2016 informerade finansmarknadsminister Per Bolund och svarade på ledamöternas frågor omTjänstepensioner (IORP II) och gemensam insättningsgarantiförsäkring i bankunionen (EDIS).

Den 9 juni 2016 överlade statssekreterare Ulf Holm med utskottet om förslaget till gemensam insättningsgarantiförsäkring (EDIS).

Den 21 juni 2016 hölls en överläggning med statssekreterare Max Elger om regeringens utgångspunkter inför EU:s årsbudgetprocess för 2017.


Utskottets årliga utvärdering av penningpolitiken

I slutet av maj 2016 justerade utskottet sitt årliga betänkande om penningpolitiken (2015/16:FiU24). Betänkandet innehåller en utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2013–2015 och bygger bl.a. på Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2015.

Utskottet konstaterade att Riksbanken efter omläggning av penningpolitiken i mitten av 2014 har fört en mycket expansiv penningpolitik som, vad gäller omfattning och använda åtgärder, saknar motstycke i svensk ekonomisk historia. Utskottet konstaterade att inflationen visserligen börjat stiga till följd av den expansiva penningpolitiken, men att inflationen fortfarande ligger långt under inflationsmålet på 2 procent. Utskottet upprepade sin bedömning från utvärderingen av penningpolitiken 2012–2014 (2014/15:FiU24) att Riksbanken, med facit i hand, hade kunnat bedriva en mer expansiv penningpolitik under 2013 och 2014 för att inflationen skulle ha kommit närmare inflationsmålet under både 2014 och 2015. Utskottet konstaterade att utskottets bedömning av penningpolitiken under 2013 och 2014 stöds av slutsatserna i Marvin Goodfriends och Mervyn Kings externa utvärdering av penningpolitiken 2010–2015 (se vidare nedan under rubriken Extern utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015).

Extern utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015

Finansutskottet genomför vart fjärde år en extern och oberoende utvärdering av penningpolitiken. I januari 2016 överlämnade Marvin Goodfriend, professor vid Carnegie Mellon University, och Mervyn King, tidigare chef för Bank of England, sin rapport Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015 (2015/16:RFR6) till utskottet. I rapporten presenterade Goodfriend och King sex slutsatser och 15 rekommendationer om penningpolitiken och finansiell stabilitet samt om Riksbankens redovisningsansvar och organisation.

I anslutning till överlämnandet beslutade utskottet att skicka ut utvärderingen på remiss till 43 myndigheter och organisationer. När remisstiden gick ut i mitten av april 2016 hade följande lämnat synpunkter på utvärderingen: riksbanksfullmäktige, Riksbankens direktion, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret, Riksrevisionen, Medlingsinstitutet, Konjunkturinstitutet, Svenska Bankföreningen, LO, Saco, TCO, Almega, Svenskt Näringsliv, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet, Institutet för internationell ekonomi, Swedbank, Industrifacken Linköpings universitet och professor Lars E O Svensson.

Torsdagen den 12 maj höll utskottet en offentlig utfrågning om utvärderingen och remissinstansernas synpunkter. Vid utfrågningen deltog Marvin Goodfriend, Mervyn King, finansminister Magdalena Andersson och riksbankschef Stefan Ingves. Generaldirektören för Finansinspektionen, riksgäldsdirektören och de fem vice riksbankscheferna var särskilt inbjudna till utfrågningen. Tisdagen den 17 maj höll utskottet även en sluten utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves om riksbanksdirektionens syn på riksbankslagen.

I mitten av juni justerade utskottet sitt betänkande med anledning av utvärderingen och synpunkterna från remissinstanserna (2015/16:FiU41). I betänkandet konstaterar utskottet att flera av utvärderingens rekommendationer innebär omfattande förändringar av det svenska penningpolitiska ramverket. Ett enigt utskott föreslog därför två tillkännagivanden till regeringen. För det första ska regeringen snarast tillsätta en parlamentarisk utredning av det svenska penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. För det andra ska regeringen snarast lämna förslag till riksdagen om Riksbankens finansiella oberoende med utgångspunkt från den s.k. Flamutredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9) och remissinstansernas synpunkter på utredningen.

Utredningen av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen bör enligt utskottet analysera frågeställningar inom bl.a. följande områden: penningpolitikens mål och medel, Riksbankens ansvar för finansiell stabilitet, Riksbankens organisation, valutapolitik och Riksbankens roll i IMF-sammanhang, Riksbankens ansvar för kontanthanteringen, kontantförsörjningen och betalningssystemet samt den demokratiska granskningen av penningpolitiken. I betänkandet anger utskottet att den under hösten 2016 kommer att ta ställning till hur en del av den demokratiska granskningen – utskottets offentliga utfrågningar av Riksbanken och utskottets utvärderingar av penningpolitiken – kan utvecklas och förbättras.

Utskottet delar utvärderingens bedömning att processen kring makrotillsynsbeslut behöver förtydligas. Utskottet konstaterar i betänkandet att frågan redan bereds i Regeringskansliet och anser att det är viktigt att regeringen snarast presenterar ett sammanhållet och tydligt ramverk för den svenska makrotillsynen.

En del av utvärderingens rekommendationer är riktade till Riksbanken. Det handlar bl.a. om Riksbankens prognosarbete, arbetet i direktionen och publiceringen av den s.k. räntebanan. Utskottet utgår i betänkandet från att Riksbanken tar till sig av utvärderingens kritik på dessa områden.

Goodfriends och Kings utvärdering är utskottets tredje externa utvärdering av penningpolitiken. Den första gjordes av professorerna Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin och omfattade perioden 1995–2005 (2006/07:RFR1). Den andra gjordes av professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet och omfattade perioden 2005–2010 (2010/11:RFR5).

Öppna utfrågningar, seminarier m.m.

Den 24 september 2015 hölls en öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley om den aktuella penningpolitiken.

Den 12 november 2015 hölls en öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson om den aktuella penningpolitiken.

Den 23 februari 2016 hölls en öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén om den aktuella penningpolitiken.

Den 12 maj 2016 hölls en offentlig utfrågning om utvärderingen av Riksbankens penningpolitik 2010–2015 med utvärderarna Mervyn King och Marvin Goodfriend, finansminister Magdalena Andersson

och riksbankschef Stefan Ingves.

Den 24 maj 2016 hölls en öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport 2016 med professor John Hassler, Finanspolitiska rådets ordförande, Oskar Nordström Skans, ledamot i Finanspolitiska rådet och finansminister Magdalena Andersson.

Interna utfrågningar m.m.

Den 24 september 2015 informerade riksrevisorerna Margareta Åberg, Ulf Bengtsson och Susanne Ackum om Riksrevisionens årliga rapport och granskningsplan samt överlämnade färdiga granskningsrapporter.

Den 1 oktober 2015 informerade finansminister Magdalena Andersson, vice riksbankschef Per Jansson och biståndsminister Isabella Lövin inför IMF:s och Världsbankens årsmöten.

Den 3 november 2015 informerade finansmarknadsminister Per Bolund om genomförandet av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet.

Den 10 november 2015 informerade riksbanksfullmäktiges presidium- ordförande Susanne Eberstein och vice ordförande Michael Lundholm- om presidiets kommande arbete.

Den 10 november 2015 informerade professor Annika Alexius, Stockholms universitet och prognoschef Håkan Frisén, SEB, utskottet om sin syn på den aktuella penningpolitiken.

Den 12 november 2015 informerade finansminister Magdalena Andersson utskottet om möjliga åtgärder med anledning av flyktingsituationen.

Den 12 november 2015 informerade ledamot H G Wessberg och kanslichef i Europeiska revisionsrätten Peter Eklund, om revisionsrättens årsrapport för 2014.

Den 17 november 2015 informerade finansmarknadsminister Per Bolund utskottet om krishanteringsdirektivet.

Den 19 november 2015 informerade EU-kommissionär Valdis Dombrovskis utskottet om aktuella EU-frågor.

Den 19 januari 2016 informerade professor Marvin Goodfriend och lord Mervyn King utskottet om det preliminära resultatet av utvärderingen av Riksbankens penningpolitik 2010–2015.

Den 21 januari 2016 informerade riksrevisorerna Margareta Åberg och Susanne Ackum om Riksrevisionens verksamhet och informerade om granskningsrapporterna Transparensen i Årsredovisning för staten 2014 och Statens finansiella tillgångar – något att räkna med?

Den 11 februari 2016 informerade chefsekonom Anna Breman, Swedbank, och chefsanalytiker Torbjörn Isaksson, Nordea, utskottet om sin syn på den aktuella penningpolitiken.

Den 2 februari 2016 informerade riksbankschef Stefan Ingves utskottet om regler om valutapolitik och växelkurssystem.

Den 25 februari 2016 informerade generaldirektör Erik Thedéen om Finansinspektionens verksamhet.

Den första mars 2016 informerade statsrådet Ardalan Shekarabi om den kommande propositionen om offentlig upphandling.

Den 10 mars 2016 informerade statssekreterare Karolina Ekholm utskottet om IMF:s och Riksbankens lån till (PRGT) Poverty Reduction and Growth Trust.

Den 5 april 2016 informerade riksbankschef Stefan Ingves utskottet om Riksbankens penningpolitik 2015.

Den 5 april 2016 informerade finansminister Magdalena Andersson, riksbankschef Stefan Ingves och statssekreterare Ulrika Modéer utskottet inför IMF:s och Världsbankens vårmöten.

Den 7 april 2016 hölls en intern utfrågning i utskottet av riksrevisor Margareta Åberg om Riksrevisionens årsredovisning 2015.

Den 14 april 2016 informerade generaldirektör Erik Thedéen från Finansinspektionen utskottet om den s.k. Panamaaffären.

Den 26 april 2016 informerade statssekreterarna Karolina Ekholm och Hans Dahlgren utskottet om Sveriges konvergensprogram 2016.

Den 10 maj 2016 informerade finansmarknadsminister Per Bolund utskottet om tjänstepensioner (IORP II) och gemensam insättningsgarantiförsäkring i bankunionen (EDIS).

Utrikes resor och konferenser

Den 1 oktober 2015 deltog två ledamöter vid OECD:s högnivåseminarium i Paris.

Den 9–10 november deltog två ledamöter i en artikel 13-konferens om ekonomisk styrning i Luxemburg.

Den 3–5 februari 2016 deltog tre ledamöter i OECD:s parlamentarikerdagar i Paris.

Den 13–21 februari 2016 gjorde utskottet en studieresa till Etiopien och Rwanda.

Den 10–12 april 2016 deltog en ledamot i IMF:s och Världsbankens vårmöten i Washington D.C.

Den 12–13 april 2016 deltog en ledamot vid OECD:s parlamentariska nätverksmöte i Tokyo.

Den 30 april–8 maj gjorde utskottet en studieresa till Washington D.C. och San Francisco.

Den 31 maj–1 juni deltog två ledamöter vid OECD Forum i Paris.

Inkommande besök m.m.

Den 11 maj 2016 tog utskottet emot tidigare FiU-ledamöter i samband med riksdagens veteranförenings årsmöte.

Den 1 december 2015 tog två ledamöter emot Palestinas riksrevisor.

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Den 6 november 2015 tog kansliet emot en statssekreterare och en särskild rådgivare från det isländska finansutskottet.