Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Utskottets beredningsområde

Försvarsutskottet bereder ärenden om det militära och det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret. Med totalförsvar avses enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap den verksamhet som är nödvändig för att förbereda landet inför yttre hot och för att ställa om samhället till krigsförhållanden. Under krigsförhållanden omfattar totalförsvaret hela den samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

Vidare bereder försvarsutskottet ärenden om samhällets krisberedskap i fredstid, vilket bl.a. omfattar åtgärder för att minska samhällets sårbarhet och upprätthålla räddningstjänst. Ärenden om sjö- och kustövervakning samt kärnteknisk säkerhet, strålskydd och elsäkerhet bereds också av försvarsutskottet.

När det gäller frågor om statsbudgeten bereder utskottet ärenden som rör utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

I utskottets uppgifter ingår även att följa upp och utvärdera tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet, forsknings- och framtidsfrågor och bevakning av EU-frågor.


Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2014/15 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Allan Widman (FP), ordförande

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

Johan Forssell (M), t.o.m. den 18 december 2014

Lena Asplund (M)

Alexandra Völker (S)

Mikael Jansson (SD)

Jan R Andersson (M)

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

Per Olsson (MP), ledig fr.o.m. den 14 oktober 2014, ledamot i utskottet t.o.m. den 21 oktober 2014

Jakop Dalunde (MP), fr.o.m. den 21 oktober 2014

Lotta Olsson (M), fr.o.m. den 29 januari 2015

Paula Holmqvist (S)

Roger Richtoff (SD)

Stig Henriksson (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Mattias Ottosson (S)

Suppleanter

Kalle Olsson (S)

Lotta Olsson (M), t.o.m. den 29 januari 2015

Dag Klackenberg (M), fr.o.m. den 29 januari 2015

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Christer Engelhardt (S), t.o.m. den 31 januari 2015

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD), ledig fr.o.m. den 3 februari 2015 t.o.m. 10 mars 2015

Birgitta Ohlsson (FP), ledig fr.o.m. den 17 november 2014 t.o.m. 3 juli 2015

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD), fr.o.m. den 14 oktober 2014

Per Klarberg (SD), fr.o.m. den 14 oktober 2014

Janine Alm Ericson (MP), fr.o.m. den 14 oktober 2014

Håkan Svenneling (V), fr.o.m. den 14 oktober 2014

Désirée Pethrus (KD), fr.o.m. den 14 oktober 2014

Eva-Lena Jansson (S), fr.o.m. den 5 november 2014

Leif Pettersson (S), fr.o.m. den 5 november 2014

Maria Weimer (FP), fr.o.m. den 5 november 2014

Lars Tysklind (FP), fr.o.m. den 5 november 2014

Av utskottets 17 ledamöter tillhörde 6 Socialdemokraterna, 4 Moderata samlingspartiet, 2 Sverigedemokraterna, 1 Miljöpartiet de gröna, 1 Centerpartiet, 1 Vänsterpartiet, 1 Folkpartiet liberalerna och 1 Kristdemokraterna. Allan Widman (FP) var ordförande och Åsa Lindestam (S) vice ordförande.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående avs

Lars Franzén, kanslichef (tf. kanslichef t.o.m. den 28 februari 2015)

Maria Björkman, föredragande

Mats Lundström, föredragande

Monique Karlsson, utskottsassistent, tjänstledig t.o.m. den 31 mars 2015

Annika Tuvelid, utskottsassistent

Utskottets verksamhet

Inledning

Under riksmötet 2014/15 höll utskottet 41 sammanträden, varav det första den 7 oktober 2014 och det sista den 19 augusti 2015. Den totala sammanträdestiden omfattade 46 timmar och 35 minuter.

Utskottet behandlade sammanlagt fem propositioner, två skrivelser, en grönbok och 157 motionsyrkanden.

Utskottet lämnade tio betänkanden till kammaren som behandlade totalt 55 olika förslag till riksdagsbeslut. Utskottet lämnade även ett utlåtande till kammaren och tre yttranden till andra utskott.

Betänkanden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag till anslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Anslagen inom utgiftsområdet uppgick till ca 48,5 miljarder kronor. Utskottet biföll Alliansens motion med förslag till utgiftsramar, vilket var drygt 137 miljoner kronor lägre än den ram regeringen hade föreslagit i budgetpropositionen. Utskottet tillstyrkte däremot regeringens förslag om bemyndiganden och krediter i Riksgäldskontoret och godkände även regeringens förslag till investeringsplaner. Utskottet föreslog ett tillkännagivande om att regeringen bör ta fram ett förslag som möjliggör införandet av ett system med tidsdelmål med ekonomisk kompensation liksom andra typer av incitament för vissa personalkategorier inom Försvarsmakten.

I betänkandet fanns fyra reservationer (S, M, SD, MP, C, V, FP och KD) och två särskilda yttranden (S, SD, MP och V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 55 minuter.

Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvars-maktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret (FöU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:255 Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret. Riksrevisionen hade granskat regeringens och Försvarsmaktens genomförande av vissa av riksdagens beslut om försvaret under perioden 2010–2014. Utskottet konstaterade att det svenska försvaret varit föremål för kraftiga förändringar, vilket lett till komplexa utmaningar. Utskottet ansåg inte att det förminskar allvaret i den kritik som Riksrevisionen fört fram, men eftersom regeringen aviserat en rad förbättringar ansåg utskottet inte att det arbetet borde föregripas.

I betänkandet fanns tre reservationer (SD) och ett särskilt yttrande (V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 24 minuter.

Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret (FöU4)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2014/15:22 Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret och en följdmotion med anledning av propositionen. I propositionen gjorde regeringen bedömningen att regelverket som avser disciplinansvar för personalen inom Försvarsmakten och i övrigt inom totalförsvaret i grunden bör bestå oförändrat. Regeringen lämnade dock ett antal förslag till ändringar i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. Ett sådant förslag var att disciplinpåföljden extratjänst skulle avskaffas. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena.

I betänkandet fanns två reservationer (SD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 14 minuter.

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:27 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, två följdmotioner till skrivelsen och två motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014. Motionsförslagen rörde bl.a. behovet av en översyn och granskning av signalspaningslagen, en översyn av uppdrag, sammansättning och befogenheter för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) samt behovet av att tillsätta en parlamentarisk granskning av Försvarets radioanstalts (FRA) samarbete med den amerikanska myndigheten National Security Agency (NSA) m.fl. Utskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna och avstyrkte samtliga motioner, bl.a. mot bakgrund av att det inte framkommit några skäl för en annan uppfattning än att systemet för att värna den personliga integriteten vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet fungerar på det sätt som avsetts i lagstiftningen.

I betänkandet fanns fem reservationer (SD och V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 19 minuter.

Samhällets krisberedskap (FöU6)

I betänkandet behandlade utskottet 42 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 som rörde frågor om samhällets krisberedskap, t.ex. räddningstjänst, naturolyckor, sjö- och kustövervakning, fyrverkerier, informa-tions- och cybersäkerhet samt strålskydd och kärnsäkerhet. Utskottet föreslog att riksdagen skulle tillkännage för regeringen som sin mening vad utskottet anförde om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppgift att lämna förslag till hur en sammanhållen myndighet för alarmeringstjänsten bör organiseras. Därmed föreslog utskottet att riksdagen skulle bifalla ett motionsyrkande om en särskild utredning om alarmeringstjänsten. Utskottet föreslog också att riksdagen skulle avslå övriga motioner om samhällets krisberedskap, bl.a. mot bakgrund av det arbete som redan bedrivs på området.

I betänkandet fanns 13 reservationer (SD och V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 54 minuter.

Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU7)

I betänkandet behandlade utskottet 22 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 som handlade om försvarets personalförsörjning och Försvarsmaktens personalpolitik. Motionerna rörde bl.a. totalförsvarsplikt och mönstring, villkor för Försvarsmaktens militära personal, veteranfrågor och andelen kvinnor i fredsbevarande insatser.

I betänkandet fanns åtta reservationer (S, M, SD, C, V, FP och KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 11 minuter.

Genomförande av Seveso III-direktivet (FöU8)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2014/15:60 Genomförande av Seveso III-direktivet. I propositionen föreslog regeringen ändringar i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Vissa ändringar föreslogs också i miljöbalken, lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, och plan- och bygglagen (2010:900). Genom lagändringarna genomförs det s.k. Seveso III-direktivet. Direktivets och lagstiftningens syfte är att förebygga allvarliga olyckshändelser inom den kemikaliehanterande industrin och att begränsa skadorna om sådana olyckor skulle inträffa. Utskottet tillstyrkte förslaget på lagändringar vilka föreslogs träda i kraft den 1 juni 2015.

Ingen följdmotion väcktes med anledning av propositionen.

Ingen ärendedebatt hölls i kammaren.

Genomförande av offshoredirektivet (FöU9)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2014/15:64 Genomförande av offshoredirektivet. I propositionen lämnade regeringen bl.a. förslag på hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs kan genomföras. Utskottet föreslog att en ny lag införs om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs och att riksdagen skulle bifalla regeringens förslag.

Ingen följdmotion väcktes med anledning av propositionen.

Ingen ärendedebatt hölls i kammaren.

Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila stats-förvaltningen (FöU10)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:84 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen och en följdmotion. Utskottet såg allvarligt på Riksrevisionens samlade slutsats att arbetet med informationssäkerhet inte är ändamålsenligt, sett till de hot och risker som finns, men kunde samtidigt konstatera att regeringen i sin skrivelse i huvudsak instämde i Riksrevisionens slutsats och hade inlett ett förändringsarbete sedan granskningen gjordes. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna och avslog samtliga motionsyrkanden, bl.a. mot bakgrund av pågående utvecklingsarbeten.

I betänkandet fanns en reservation (SD) och ett särskilt yttrande (V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 43 minuter.

Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 (FöU11)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 och 67 motionsyrkanden. Motionerna tog upp frågor om bl.a. Försvarsmaktens uppgifter, mål för det militära och det civila försvaret, personalförsörjning, materielförsörjning och de ekonomiska förutsättningarna under försvarsinriktningsperioden. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motioner. Med bifall till propositionen föreslog utskottet att riksdagen skulle godkänna regeringens förslag om mål för det militära respektive det civila försvaret och ett förslag om inriktningen för krigsförband i Försvarsmaktsorganisation 2016. Dessutom föreslog utskottet att riksdagen skulle godkänna regeringens förslag om att de krav på operativ förmåga som riksdagen tidigare beslutat skulle upphöra att gälla vid utgången av 2015.

I betänkandet fanns 23 reservationer (SD, V och FP) och två särskilda yttranden (M, C, FP och KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 3 timmar och 54 minuter.

Utlåtande

Grönbok om säkerhet i logitjänster för turister (FöU2)

I utlåtandet behandlade utskottet Europeiska kommissionens grönbok om säkerhet i logitjänster för turister (KOM(2014) 464 slutlig). Regeringskansliets faktapromemoria Grönbok Säkerhet i logitjänster för turister (2013/14:FPM112) användes för att skaffa upplysningar. Utskottet såg positivt på samarbete på EU-nivå inom området skydd mot olyckor, under förutsättning att subsidiaritetsprincipen och det nationella ansvaret på området beaktades. Arbetet med skydd mot olyckor borde inom ramen för den rådande ansvarsfördelningen och de gällande ekonomiska ramarna utvecklas i takt med den övriga samhällsutvecklingen och i större utsträckning utgå från enskildas förutsättningar och behov av skydd, ansåg utskottet vidare, samt att det även är viktigt att säkerställa att ett bra arbete bedrivs inom all samhällsviktig verksamhet. Utskottet föreslog enhälligt att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna.

Ingen ärendedebatt hölls i kammaren.

Yttranden till andra utskott

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 (FöU1y)

Den 12 mars 2015 beslutade utrikesutskottet att ge bl.a. försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 och eventuella följdmotioner, i de delar som rörde utskottets beredningsområde. Försvarsutskottet begränsade sitt yttrande till att gälla ämnena för två motionsyrkanden som kom att avstyrkas. Ett motionsyrkande handlade om att regeringen ska verka för en linje inom EU där säkerhets- och försvarspolitiken i huvudsak ska ligga på respektive medlemsland, samt motverka en inriktning som går mot en sammanvävd militär organisation. Försvarsutskottet delade inte motionärernas bedömning att det europeiska säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet präglas av överstatlighet eller att riksdagens inflytande över beslut om ett svenskt deltagande i internationella militära insatser är begränsat. Motionsyrkandet avstyrktes. Det andra motionsyrkandet angav att riksdagen borde ge till känna att regeringen borde verka för en linje som håller fast vid möjligheten att kunna ta hänsyn till ett medlemslands säkerhetsintressen vid upphandling av försvarsmateriel. Försvarsutskottet avstyrkte motionsyrkandet med hänvisning till att motionärernas ståndpunkter i huvudsak låg i linje med regeringens.

I yttrandet fanns en avvikande mening (SD).

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (FöU2y)

Den 26 mars 2015 beslutade konstitutionsutskottet att ge bl.a. försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2014/15:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och de motioner som väckts med anledning av skrivelsen, i de delar som rör utskottets beredningsområde. I skrivelsen redogjorde regeringen för de åtgärder som den har vidtagit med anledning av de riksdagsbeslut som har fattats i riksdagens skrivelser till regeringen. När det gäller det tidigare tillkännagivandet om rekrytering av deltidsbrandmän konstaterade försvarsutskottet att man förväntar sig att regeringen framöver vidtar de beredningsåtgärder som behövs och sedan redovisar dem för riksdagen. När det gäller ett tidigare tillkännagivande om förbättrad styrning och uppföljning m.m. av Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser konstaterade utskottet att det är positivt att återrapporteringen förbättrats. Utskottet underströk samtidigt att tillkännagivandet även tog sikte på förbättrad styrning och att regeringen bör vidta de åtgärder som svarar mot riksdagens krav.

Vårändringsbudget för 2015 (FöU3y)

Den 21 april 2015 beslutade finansutskottet att ge bl.a. försvarsutskottet tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig över regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 med eventuella motioner, i de delar som rör utskottets beredningsområde. Försvarsutskottet tillstyrkte regeringens förslag som bl.a. gällde ett bemyndigande om att låta regeringen fullfölja anskaffningen av artillerisystemet Archer. Utskottet yttrade att Försvarsmakten inte ska drabbas ekonomiskt vid en eventuell fördyring till följd av att Norge valt att lämna samarbetet om Archer.

I yttrandet fanns en avvikande mening (M, C, FP, KD).

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Utskottet beslutade under 2014/15 års riksmöte att genom deputerade i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. Utskottet höll 14 sammanträden om totalt 4 timmar och 45 minuter och lämnade fem betänkanden till kammaren. Betänkandena är Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (UFöU1), Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan (UFöU2), Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3), Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak (UFöU4) och Säkerhetspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 (UFöU5).

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet upprättar en egen verksamhetsberättelse.

EU-frågor

Försvarsutskottet har varit representerat i de återkommande interparlamentariska konferenserna om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), till vilken riksdagen kan sända en delegation med sex riksdagsledamöter, och rapporterat till utskottet från mötena.

Företrädare för regeringen och Regeringskansliet har redovisat för utskottet vilken verksamhet som förekommit vid EU:s försvarsministermöten.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskotten ska enligt regeringsformen följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat. Utöver det arbete utskottet vanligen utför under ett riksmöte har utskottet även låtit göra en uppföljning av vissa frågor i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2009. I rapporten Blev det som vi tänkt oss? (2014/15:RFR4) konstaterar utredaren bl.a. att de krigsförband som riksdagen beslutade om 2009 finns, men att alla ännu inte är fullt bemannade. I slutet av 2014 omfattade insatsorganisationen 50 000 befattningar, varav 6 000 ännu inte är bemannade. Inom i huvudsak markstridskrafterna finns krigsplacerade värnpliktiga i avvaktan på att tjänstgörande soldater anställs så som det är planerat. Av rapportens grundmaterial framgår också att det finns ett behov av att anställa och krigsplacera ytterligare 7 000 tidvis tjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän. Försvarsmakten kommer att krigsplacera och repetitionsutbilda de som har lämplig militär utbildning, med stöd från ett regeringsbeslut i december 2014.

Rapporten visar att hemvärnet utvecklades väl både kvantitativt och kvalitativt under 2010–2014. Ett nytt och effektivare utbildningssystem med årliga övningar har införts, och det har dessutom skett en god rekrytering av hemvärnssoldater. Detta betyder enligt rapporten att hemvärnets krigsduglighet har ökat.

Uppdraget presenterades av utredaren och utskottet vid en presskonferens den 5 mars 2015.

Liksom tidigare år har utskottet fått föredragningar om de delar av statens årsredovisning som rör utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Under avsnittet Interna utfrågningar, seminarier och uppvaktningar nedan i denna verksamhetsberättelse framgår tidpunkterna för och de medverkande vid de ca 50 informationstillfällena.

Offentlig utfrågning

Den 28 april 2015 arrangerade utskottet en offentlig utfrågning om Sveriges försvar för perioden 2016–2020. Utfrågningen var ett led i utskottets arbete med att besluta om en försvarspolitisk inriktning för perioden 2016–2020. (Se utskottets betänkande 2014/15:FöU11, där också stenografiska uppteckningar från utfrågningen återfinns i bilaga 3.)

Interna utfrågningar, seminarier och uppvaktningar

Den 21 oktober 2014

Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om den pågående underrättelseoperationen i Stockholms skärgård av försvarsminister Peter Hultqvist och politiskt sakkunniga Jenny Salaj från Försvarsdepartementet samt överbefälhavare Sverker Göranson m.fl. från Försvarsmakten.

Information om aktuella frågor av överbefälhavare Sverker Göranson m.fl. från Försvarsmakten.

Den 4 november 2014

Information om aktuella frågor av försvarsminister Peter Hultqvist m.fl. från Försvarsdepartementet.

Den 6 november 2014

Information om Försvarsmakten och militärt försvar av generalmajor Dennis Gyllensporre, Försvarsmaktens tidigare expert i Försvarsberedningen.

Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om underrättelseläget när det gäller situationen i Sveriges närområde av ställföreträdande chef Julius Liljeström m.fl. från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

Den 11 november 2014

Information om hur försvarsprisindex är uppbyggt av statssekreterare Max Elger m.fl. från Finansdepartementet och departementssekreterare Maria Fahlén från Försvarsdepartementet.

Information om Finlands försvarsreform inför konferens om svensk-finskt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete den 25–26 november 2014 på Hanaholmen i Finland av ambassadör Jarmo Viinanen och försvarsattaché Manu Tuominen från Finlands ambassad i Stockholm.

Den 14 november 2014

Information om resultatet av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård av statssekreterare Jan Salestrand från Försvarsdepartementet och generaldirektör Peter Sandwall m.fl. från Försvarsmakten.

Information inför Europeiska unionens rådsmöte med försvarsministrarna den 18 november 2014 av statssekreterare Jan Salestrand och politiskt sakkunniga Annelie Gregor från Försvarsdepartementet.

Den 18 november 2014

Information om utredningen Försvarspolitiskt samarbete – effektivitet, solidaritet, suveränitet (Fö 2013:B) av ambassadör Tomas Bertelman och sekreteraren i utredningen Åsa Anclair.

Information om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) av generaldirektör Helena Lindberg och kommunikationsdirektör Svante Werger från MSB och om Kustbevakningen (KBV) av generaldirektör Lena Jönsson och chefen för räddningstjänst- och sjöövervakningsavdelningen Dan Thorell från KBV.

Den 27 november 2014

Information om Folk och Försvars verksamhet och om den kommande rikskonferensen den 11–13 januari 2015 av generalsekreterare Lena Bartholdson och projektledaren Lisa Gillström från Folk och Försvar.

Information om Försvarsmaktens personalförsörjning, problem och möjligheter när det gällde reservofficerarna av förbundsordförande Magnus Konradsson och kanslichef Jenny Harlin från Reservofficerarna.


Den 2 december 2014

Information om säkerhetsrutiner av chefsanalytiker Wilhelm Unge och handläggare Robert Stangesjö från Säkerhetspolisen (Säpo), analytiker Carl Holmberg från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och biträdande säkerhetschef Anna-Karin Jonsson m.fl. från Riksdagsförvaltningen.

Den 4 december 2014

Information om Försvarets materielverk (FMV) av generaldirektör Lena Erixon och kommunikationsdirektör Toni Eriksson från FMV.

Information om Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) av generaldirektör Jan-Olof Lind m.fl. från FOI.

Den 9 december 2014

Information om aktuella frågor av överbefälhavare Sverker Göranson från Försvarsmakten.

Information om reservofficerarna av brigadgeneral Klas Eksell och kommendörkapten Anders Sundeman från Försvarsmakten.

Den 11 december 2014

Information om Försvarets radioanstalt (FRA) av talesperson Fredrik Wallin från FRA, Försvarsunderrättelsedomstolen (FUD) av ordförande och chef Hases Per Sjöblom samt kanslichef Annika Hellström från FUD och Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) av vice ordförande Jan Öhman m.fl. från Siun.

Den 18 december 2014

Internt seminarium om regeringens beslut att aktivera en del av den vilande pliktlagstiftningen tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist m.fl. från Försvarsdepartementet.

Den 3 februari 2015

Information om Riksrevisionens rapport Kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten (RiR 2015:2) av riksrevisor Jan Landahl m.fl. från Riksrevisionen.

Den 10 februari 2015

Information inför EU:s inofficiella ministermöte i Riga den 18–19 februari 2015 och om arbetet med den kommande inriktningspropositionen särskilt vad avsåg personalfrågor m.m. av statssekreterare Jan Salestrand m.fl. från Försvarsdepartementet.

Information om aktuella frågor av överbefälhavare Sverker Göranson och planeringschef Fredrik Robertsson från Försvarsmakten.


Den 17 februari 2015

Information om aktuella frågor av inrikesminister Anders Ygeman m.fl. från Justitiedepartementet.

Den 19 februari 2015

Redovisning av uppföljning av riksdagens senaste försvarspolitiska beslut av utredaren och f.d. kanslichefen i försvarsutskottet Ingemar Wahlberg.

Den 3 mars 2015

Information om aktuella frågor av försvarsminister Peter Hultqvist m.fl. från Försvarsdepartementet.

Den 5 mars 2015

Information om Rekryteringsmyndigheten (TRM) av generaldirektör Birgitta Ågren och kundchef Olle Ejner från TRM.

Den 10 mars 2015

Information om Försvarsexportmyndigheten (FXM) av generaldirektör Ulf Hammarström och chefen för marknadsavdelningen Joakim Wallin från FXM.

Information om Inspektionen för strategiska produkter (ISP) av generaldirektör Christer Ahlström från ISP.

Information om utvecklingen av Gripen E av flygvapenchef Micael Bydén, planeringschef Fredrik Robertsson och chefen för strategiska projekt vid ledningsstabens planerings- och ekonomiavdelning Lars Jäderblom från Försvarsmakten.

Den 12 mars 2015

Information om Elsäkerhetsverket av generaldirektör Elisabet Falemo m.fl. från Elsäkerhetsverket.

Information om Strålsäkerhetsmyndigheten av generaldirektör Mats Persson m.fl. från Strålsäkerhetsmyndigheten och kansliråd Stefan Appelgren från Miljö- och energidepartementet.

Information om aktuella frågor av överbefälhavare Sverker Göranson och överbefälhavarens politiska rådgivare Carl Magnus Eriksson från Försvarsmakten.

Den 19 mars 2015

Information av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om myndighetens regeringsuppdrag om den nationella bedömningen gällande samhällets förmågor, risker, sårbarheter samt identifierade och genomförda åtgärder avseende krisberedskapen m.m. av överdirektör Nils Svartz m.fl. från MSB.

Information om bemanningen av insatsorganisationen och förbandsreserven m.m. av generalmajor Karl Engelbrektson och brigadgeneral Fredrik Robertsson från Försvarsmakten.

Den 26 mars 2015

Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om IS och Ukraina av chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) generalmajor Gunnar Karlsson m.fl. från Must.

Information om informationssäkerhet när det gällde:

Utredningen Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten (betänkande av NISU 2014, SOU 2015:23) med delbetänkandet Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni (SOU 2014:92) av utredare och generaldirektör Erik
Wennerström från Brottsförebyggande rådet.

Utredningen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (RiR 2014:23) av avdelningschef Lena Björck m.fl. från Riksrevisionen.

Regeringens syn på informationssäkerhet inklusive skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen (skr. 2014/15:84) samt en lägesuppdatering avseende EU:s direktiv för nät- och informationssäkerhet (NIS) av statssekreterare Ann Linde m.fl. från Justitiedepartementet.

Den 9 april 2015

Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om påverkansoperationer riktade mot Sverige av generaldirektör Helena Lindberg och enhetschef Mikael Tofvesson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt förste forskare Ulrik Franke från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Den 14 april 2015

Information om aktuella frågor av överbefälhavare Sverker Göranson och överbefälhavarens politiske rådgivare Carl Magnus Eriksson från Försvarsmakten.

Den 23 april 2015

Information om Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik samt ekonomi av forskningsledarna Gudrun Persson och Susanne Oxenstierna från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Den 7 maj 2015

Information inför FAC (försvar) den 18 maj 2015 samt återrapport från inofficiella ministermötet i Riga den 18–19 februari 2015 av försvarsminister Peter Hultqvist m.fl. från Försvarsdepartementet.

Information med anledning av proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 utgiftsområde 6 av försvarsminister Peter Hultqvist m.fl. från Försvarsdepartementet och generaldirektör Lena Erixon från Försvarets materielverk (FMV).


Den 21 maj 2015

Information om underhållslösningar för Gripensystemet m.m. av generaldirektör Lena Erixon m.fl. från Försvarets materielverk (FMV).

Den 4 juni 2015

Information om aktuella frågor samt återrapport från FAC (försvar) den 18 maj 2015 av försvarsminister Peter Hultqvist m.fl. från Försvarsdepartementet.

Information om aktuella frågor av överbefälhavare Sverker Göranson och överste Niclas T Karlsson från Försvarsmakten.

Den 11 juni 2015

Information om utredningen Gränser i havet (SOU 2015:10) av utredaren och f.d. hovrättslagmannen Magnus Göransson och sekreteraren ambassadör Helena Ödmark.

Information om Riksrevisionens rapport Regeringens styrning av SOS Alarm – viktigt för människors trygghet (RiR 2015:11) av riksrevisor Claes Norgren m.fl. från Riksrevisionen.

Den 19 augusti 2015

Information om aktuella frågor och fördjupad information om rapporterade incidenter av överbefälhavare Sverker Göranson och flygvapenchef Micael Bydén från Försvarsmakten.

Resor, besök och konferenser

Under riksmötet deltog hela eller delar av utskottet i följande resor, besök och konferenser:

Nordiska rådets rundabordskonferens om nordiskt försvarssamarbete i Oslo den 13 oktober 2014.

Besök hos försvarsminister Peter Hultqvist på Karlbergs slott i Solna den 5 november 2014.

Interparlamentarisk konferens om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i Rom den 5–7 november 2014.

Konferens om svensk-finskt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete på Hanaholmen, Helsingfors, den 25–26 november 2014.

Besök hos Försvarets radioanstalt (FRA) på Lovön den 11 december 2014.

Rikskonferens arrangerad av Folk och Försvar i Sälen den 11–13 januari 2015.

Besök hos Riksrevisionen i Stockholm den 28 januari 2015.

Besök hos Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS) i Stockholm den 18 februari 2015.

Besök på Försvarshögskolan i Stockholm för att delta i paneldebatt där partierna presenterade sin försvarspolitik och framtidsvision den 4 mars 2015.

Interparlamentarisk konferens om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i Riga den 4–6 mars 2015.

Utskottsresa till Bryssel med besök vid bl.a. Natohögkvarteret och Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen den 15–17 mars 2015.

Interparlamentariska unionens (IPU) möte i Hanoi den 28 mars–1 april 2015.

Besök på Försvarshögskolan i Stockholm för att delta i paneldebatt med anledning av högskolans avslutning av syntesvecka av Högre kurs steg 2 i Samhällets krisberedskap den 16 april 2015.

Besök hos Försvarsmaktens ledning i Stockholm den 22 april 2015.

Europaparlamentets interparlamentariska möte om grannskapspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken i Bryssel den 5 maj 2015.

Säkerhets- och försvarsforum (Annual Security and Defence Forum of Defence Committees of the Baltic, Nordic and Polish Parliaments) i Tallinn den 25–26 maj 2015.

Besök på Försvarsmaktens Veterandag 2015 i Stockholm den 29 maj 2015.

Besök på flygflottilj F 21 och flygövning Arctic Challenge Exercise 2015 (ACE 15) i Luleå den 1–2 juni 2015.

Utskottsresa (delegationsresa) till Brasilien den 30 augusti–5 september 2015. Syftet var bl.a. att få en fördjupad förståelse för den brasilianska försvars- och säkerhetspolitiken och att utbyta erfarenheter med brasilianska motsvarigheter om gemensamma intressen som nästa generations stridsflyg, skydd av kritisk infrastruktur, militär förmågeutveckling, framtida försvarspolitiska prioriteringar och krishantering.

Interparlamentarisk konferens om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i Luxemburg den 4–6 september 2015.

Nordiska rådets rundabordskonferens om försvarsfrågor i Stockholm den 7 september 2015.

Under riksmötet tog hela eller delar av utskottet emot följande besök och delegationer:

Besök av delegater från det georgiska försvarsdepartementet den 10 december 2014.

Besök av den japanska premiärministerns rådgivare professor Shinichi Kitaoka m.fl. den 11 februari 2015.

Besök av den franska senatorn Alain Néri m.fl. den 10 mars 2015.

Besök av f.d. riksdagsledamöter på riksdagens veterandag 2015 den 6 maj 2015.

Besök av Montenegros vice talman Branko Radulović den 27 maj 2015.

Besök av amerikanska kongressledamöter den 31 maj 2015.

Besök av flygvapenchef generalmajor Micael Bydén och överste Lars Jäderblom från Försvarsmakten den 11 juni 2015 som informerade inför utskottets Brasilienresa hösten 2015.

Besök av biträdande statssekreteraren för europeiska och euroasiatiska frågor Victoria Nuland, amerikanska utrikesdepartementet, den 16 juni 2015.

Besök av ambassadör Marcos Pinta Gama och ministerrådet Alexandre Scultori från Brasiliens ambassad i Stockholm den 11 augusti 2015 som informerade inför utskottets Brasilienresa hösten 2015.

Besök av de amerikanska senatorerna John McCain, Sheldon Whitehouse och John Barroso den 18 augusti 2015.

Besök av det finska försvarsutskottet den 11 september 2015.

Övrigt

Den 9 december 2014 lämnade överbefälhavare Sverker Göranson över en flagga från den svenska insatsen i Afghanistan till försvarsutskottets ordförande Allan Widman (FP) och utskottets vice ordförande Åsa Lindestam (S). Flaggan har varit hissad vid den svenska basen Camp Northern Lights i
Mazar-e Sharif i Afghanistan.

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.