Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet

2016/17

Utskottets beredningsområde

Försvarsutskottet bereder ärenden om det militära och det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret. Med totalförsvar avses enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap den verksamhet som är nödvändig för att förbereda landet inför yttre hot och för att ställa om samhället till krigsförhållanden. Under krigsförhållanden omfattar totalförsvaret hela den samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

Vidare bereder försvarsutskottet ärenden om samhällets krisberedskap i fredstid, vilket bl.a. omfattar åtgärder för att minska samhällets sårbarhet och att upprätthålla räddningstjänst. Ärenden om sjö- och kustövervakning samt kärnteknisk säkerhet, strålskydd och elsäkerhet bereds också av försvarsutskottet.

När det gäller frågor om statsbudgeten bereder utskottet ärenden som rör utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

I utskottets uppgifter ingår även att bereda forsknings- och framtidsfrågor, bevaka EU-frågor samt följa upp och utvärdera tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2016/17 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Allan Widman (L), ordförande

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

Lena Asplund (M)

Alexandra Völker (S)

Mikael Jansson (SD)

Jan R Andersson (M)

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Lotta Olsson (M)

Paula Holmqvist (S)

Roger Richtoff (SD)

Stig Henriksson (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Mattias Ottosson (S)

Suppleanter

Kalle Olsson (S)

Dag Klackenberg (M)

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD), ledig den 15 maj–30 juni 2017

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD), fr.o.m. den 7 december 2016

Extra suppleant

Björn Rubenson (KD), fr.o.m. den 4 maj 2017

Av utskottets 17 ledamöter tillhörde sex Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Sverigedemokraterna, en Miljöpartiet de gröna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet, en Liberalerna och en Kristdemokraterna. Allan Widman (L) har varit ordförande och Åsa Lindestam (S) vice ordförande.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående avs

Lars Franzén, kanslichef

Maria Björkman, föredragande, tjänstledig fr.o.m. den 1 mars 2017

Robert Ihrfors, föredragande fr.o.m. den 16 januari 2017

Mats Lundström, föredragande

Erik Snejde, föredragande t.o.m. den 16 december 2016

Annie Schaffrath, utskottshandläggare fr.o.m. den 1 september 2017

Liisa Blomberg, utskottsassistent den 23 januari–31 augusti 2017

Monique Karlsson, utskottsassistent t.o.m. den 8 januari 2017

Annika Tuvelid, utskottsassistent

Utskottets verksamhet

Inledning

Under riksmötet 2016/17 höll utskottet 45 sammanträden, varav det första den 14 september 2016 och det sista den 17 augusti 2017. Den totala sammanträdestiden omfattade 46 timmar och 10 minuter.

Utskottet har behandlat sammanlagt sex propositioner, två skrivelser, ett meddelande från Europeiska kommissionen och 324 motionsyrkanden.

Utskottet har lämnat 13 betänkanden och ett utlåtande till kammaren som behandlade totalt 103 olika förslag till riksdagsbeslut. Utskottet lämnade även åtta yttranden till andra utskott.

Betänkanden och utlåtanden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap och motioner från den allmänna motionstiden 2016/17. Bland mo-tionerna fanns alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anvisa anslagen inom utgiftsområdet i enlighet med den fördelning som regeringen föreslagit. Anslagen för utgiftsområde 6 uppgick till drygt 50 miljarder kronor. Därmed avstyrkte utskottet oppositionspartiernas alternativa budgetförslag.

Utskottet har följt upp regeringens resultatredovisning till riksdagen och lägger stor vikt vid att resultatredovisningen i budgetpropositionen gör det möjligt för utskottet att bedöma hur utvecklingen ser ut på olika områden i förhållande till de mål som riksdagen beslutat.

Utskottet avstyrkte regeringens förslag om att bemyndiga regeringen att under 2017–2020 besluta om upplåtelse och överlåtelse av materiel. Därmed tillstyrkte utskottet ett motionsyrkande i frågan. Övriga motionsyrkanden avstyrktes.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Krist-demokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

I betänkandet fanns tolv reservationer (S, M, SD, MP, C, V, L, KD) och fem särskilda yttranden (M, SD, C, L, KD)

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 timmar och 34 minuter.

Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 4, dels i övrigt utskottets förslag till riksdagsbeslut.


Gemensam ram för att motverka hybridhot (FöU2)

I utlåtandet granskade utskottet Europeiska kommissionens meddelande om en gemensam ram för att motverka hybridhot – Europeiska unionens insatser (JOIN(2016) 18). Utskottet ställde sig i huvudsak bakom förslagen i meddelandet. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna.

Den föreslagna ramen och dess åtgärder syftar till att bidra till att motverka hybridhot inom EU och stärka samhällets förmåga att återhämta sig snabbt om ett hot skulle förverkligas.

I likhet med regeringen ansåg utskottet att hybridhot är en realitet som måste tas på största allvar i ett större perspektiv men att det ytterst är ett na-tionellt ansvar att hantera och bemöta hybridhot. EU kan dock komplettera medlemsstaternas åtgärder genom att bidra till att medvetenheten och motståndskraften ökar.

Utskottet underströk i sammanhanget bl.a. vikten av att värna den personliga integriteten och den grundlagsreglerade informations- och yttrandefri-heten, att eventuella budgetkonsekvenser för EU ska finansieras inom befint-liga budgetramar och att det inte bör skapas nya organisatoriska strukturer för ändamålet. Förslagen i meddelandet, inte minst inom försvarsområdet, borde korrelera med den kommande EU-handlingsplanen på försvarsområdet.

Konstitutions-, justitie- och utrikesutskottet lämnade alla yttranden till försvarsutskottet i ärendet. En grundläggande samsyn fanns bland nämnda utskott i frågan.

I utlåtandet fanns två motivreservationer (SD, V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 12 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Försvarspolitik (FöU3)

I betänkandet behandlade utskottet motioner från allmänna motionstiden 2014/15, 2015/16 och 2016/17. De sammanlagt 63 motionsyrkandena rörde bl.a. försvarspolitisk inriktning, försvarets förmåga, internationella samarbeten, materielförsörjning och försvarsindustrifrågor. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till det nuvarande försvarspolitiska inriktningsbeslutet samt pågående utredningar och arbeten.

I betänkandet fanns 19 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 3 timmar och 34 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.


Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU4)

I betänkandet behandlade utskottet motioner från allmänna motionstiden 2016/17. De sammanlagt 29 motionsyrkandena rörde bl.a. värnplikt, bemanning, personalförsörjning, subventioner, premier och veteranfrågor.

I betänkandet fanns 14 reservationer (M, SD, C, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 31 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och sju mo-tionsyrkanden.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Med stöd av 9 kap. 16 § riksdagsordningen om utskottsinitiativ föreslog utskottet att riksdagen skulle ställa sig bakom det som utskottet anfört om statens möjligheter att skydda totalförsvarsintressen och tillkännage detta för regeringen. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes.

I betänkandet fanns sju reservationer (S, M, SD, MP, V, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 51 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Militära frågor (FöU6)

I betänkandet behandlade utskottet sammanlagt 77 motionsyrkanden i mo-tioner från allmänna motionstiden 2014/15, 2015/16 och 2016/17.

Utskottet föreslog tre tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden som rörde dels en översyn av civil-militära frågor och stöd till samhället, dels övnings- och skjutfält, dels försvarsmusiken.

I betänkandet behandlade utskottet även andra frågor som rörde det militära försvaret. Bland annat behandlade utskottet förslag när de gällde Försvarsmaktsorganisationen, övningsverksamhet, totalförsvarsplanering och vindkraft. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå de övriga motionsyrkandena.

I betänkandet fanns 23 reservationer (S, M, SD, MP, V, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 6 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.


Samhällets krisberedskap (FöU7)

I betänkandet behandlade utskottet sammanlagt 62 motionsyrkanden i mo-tioner från allmänna motionstiden 2015/16 och 2016/17.

Utskottet föreslog, med anledning av två motionsyrkanden, ett tillkännagivande om att regeringen bör göra en översyn av de konsekvenser som den resursbrist som lett till stabsläge vid flera sjukhus de senaste åren skulle få vid en extraordinär händelse med stor belastning på samhällets vårdresurser.

I övrigt behandlade utskottet motioner som behandlade frågor om samhällets krisberedskap, t.ex. brandsäkerhet, räddningstjänstutbildning, förebyggande åtgärder mot naturolyckor, livsmedelssäkerhet, den enskildes ansvar och beredskap, krisberedskapssystemet och det civila försvaret.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå dessa motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående utredningar och andra arbeten.

I betänkandet fanns 21 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 38 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter (FöU8)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:42 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter, tre yrkanden i följdmotioner, fem yrkanden från allmänna motionstiden 2015/16 och fem yrkanden från allmänna motionstiden 2016/17.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksrevisionen hade granskat hur nio myndigheter arbetar med sin informa-tionssäkerhet och om regeringen säkerställer att de granskade myndigheterna har en effektiv intern styrning och kontroll av sin informationssäkerhet. Den samlade slutsatsen var att arbetet med informationssäkerhet på de granskade myndigheterna låg på en för låg nivå.

Regeringen instämde i huvudsak i iakttagelserna och avsåg därför att ta fram en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet.

Utskottet anförde att ett seriöst informationssäkerhetsarbete är mycket viktigt och fann det oroande att Riksrevisionen funnit att arbetet med informa-tionssäkerhet på de granskade myndigheterna låg på en för låg nivå och inte heller såg ut att ha utvecklats i tillräcklig grad över tid. Utskottet ansåg dock att främst regeringens arbete med att ta fram en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet i närtid var lovvärt och att det därför inte var motiverat för tillfället att vidta ytterligare åtgärder. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes.

I betänkandet fanns sex reservationer (M, SD, V, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 43 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.


Åldersgräns för kosmetiska solarier (FöU9)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier, fyra yrkanden i följdmotioner, ett yrkande i en motion från allmänna motionstiden 2015/16 och fem yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17.

Utskottet ställde sig, med en mindre lagteknisk justering, bakom regeringens förslag till lag om ändring i strålskyddslagen i enlighet med proposition 2016/17:55.

I propositionen föreslogs att det i strålskyddslagen ska föras in ett förbud mot att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. Tillsynsmyndigheten ska också ges möjlighet att genomföra s.k. kontrollköp i syfte att kontrollera att förbudet följs.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 september 2018.

Två följdmotioner hade väckts i ärendet. Dessa avstyrktes främst med hänvisning till att lagförslaget var ett viktigt steg för att minska det mänskliga lidandet och de samhälleliga kostnaderna som hudcancer ger upphov till.

I anslutning till detta ärende behandlades också sammanlagt sex yrkanden från allmänna motionstiden 2015/16 och 2016/17 om illegal användning av starka laserpekare, samordningsansvaret för radonfrågor, radiofrekvent strål-ning i skolan och vagabonderande strömmar. Motionsyrkandena avstyrktes.

I betänkandet fanns tre reservationer (M, SD, C och L).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 15 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (FöU10)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, sex yrkanden i följdmotioner och fem yrkanden från allmänna motionstiden 2016/17.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och lag om ändring i lagen om straff för terroristbrott. Med anledning av två följdmotionsyrkanden föreslog utskottet dessutom ett tillkännagivande som innebar att regeringen bör utreda möjligheten att höja minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten enligt LBE till två års fängelse.

I propositionen föreslog regeringen att straffen skärps för allvarliga brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, t.ex. att minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 15 maj 2017.

Övriga följdmotionsyrkanden samt tre yrkanden från allmänna motionstiden 2016/17 om handgranater avstyrktes bl.a. med hänvisning att den förelig-gande propositionen i huvudsak tillgodosåg syftet med initiativen.

I anslutning till detta ärende behandlades också två motioner från allmänna motionstiden 2016/17 om fyrverkerier som avstyrktes med hänvisning till att rådande reglering i lag anses tillräcklig i dagsläget.

I betänkandet fanns sex reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 24 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (FöU11)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2016/17:144 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret.

Utskottet ställde sig bakom regeringens föreslagna lagändringar i syfte att förtydliga och utvidga generalläkarens tillsynsansvar. Utskottet ställde sig även bakom regeringens förslag att tillsynsfunktionens benämning ska vara försvarsinspektören för hälsa och miljö i stället för generalläkaren.

I djurskyddslagen föreslogs att de nuvarande undantagen för djur som används inom Försvarsmakten begränsas. Vidare föreslogs att beslut enligt djurskyddslagen som gäller Försvarsmakten får överklagas till regeringen. Även beslut enligt lagen om foder och animaliska biprodukter som gäller Försvarsmakten eller Försvarets materielverk föreslås få överklagas till regeringen.

Förslaget innebar vidare att det i patientsäkerhetslagen och smittskyddslagen regleras att hälso- och sjukvården och smittskyddet inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk står under tillsyn av försvarsinspektören för hälsa och miljö. En upplysning förs också in i samma lagar om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om denna tillsyn med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Därutöver föreslogs vissa språkliga justeringar.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 oktober 2017.

Ingen följdmotion väcktes med anledning av propositionen.

Ingen debatt hölls i kammaren.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon (FöU12)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2016/17:113 Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i lagen om elektronisk kommunikation.

I propositionen föreslog regeringen de lagändringar som krävs för att viktiga meddelanden till allmänheten ska kunna skickas till mobiltelefoner som använts i ett område som drabbats av en olycka eller någon annan allvarlig händelse, inte bara till fasta telefoner och till mobilabonnenter som har registrerad adress i det drabbade området. Förslaget innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att avgiftsfritt medverka till att förmedla meddelandena och för det ändamålet får rätt att behandla bl.a. uppgifter om mobiltelefoners position. Det införs även bestämmelser om när uppgifterna ska utplånas.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2017.

I propositionen redovisade regeringen även hur man behandlat riksdagens tidigare tillkännagivande till regeringen om att denna bör se över föreskrifts-stödet för informationsinsatser till allmänheten inför och under en kris. Utskot-tet hade inte några invändningar mot regeringens redovisning att tillkännagivandet var slutbehandlat.

Ingen följdmotion väcktes med anledning av propositionen.

Ingen debatt hölls i kammaren.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Ökad kärnsäkerhet (FöU13)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2016/17:157 Ökad kärnsäkerhet, ett yrkande från allmänna motionstiden 2015/16 och ett yrkande från allmänna motionstiden 2016/17.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och lag om ändring i lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Av propositionen framgick att ändringarna innebar att tillståndshavarens ansvar för säkerheten vid kärnteknisk verksamhet förtydligas och att det införs gemensamma principer för säkerhetsarbetet och krav på att säkerhetsarbetet fortlöpande utvärderas och verifieras. De ändringarna föreslogs bli gjorda för att genomföra EU:s ändrade kärnsäkerhetsdirektiv.

Vidare inkluderade förslaget att införa bestämmelser om att tillsynsmyndigheten ska ges insyn i hur tillståndshavaren tillgodoser att entreprenörer, leverantörer och andra uppdragstagare uppfyller säkerhetskraven samt att tillståndshavaren vid en radiologisk nödsituation, hot eller annan liknande omständighet ska säkerställa att värden för s.k. processparametrar för reaktorn överförs till tillsynsmyndigheten. Ändringarna föreslogs bli gjorda för att förbättra tillsynsmyndighetens möjligheter till insyn i och övervakning av säkerhetsarbetet.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2017.

I anslutning till detta ärende behandlades också ett motionsyrkande om lokala säkerhetsnämnder och ett yrkande om oberoende härdkylning. Utskottet avstyrkte bägge yrkandena mot bakgrund av redan vidtagna åtgärder.

Ingen följdmotion väcktes med anledning av propositionen.

I betänkandet fanns en reservation (V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 16 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.


Yttranden till andra utskott

Utskottet har under riksmötet lämnat följande yttranden till andra utskott:

2016/17:FöU1y Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 (till utrikesutskottet, bet. 2016/17:UU5)

2016/17:FöU2y Kommissionens arbetsprogram 2017 (till utrikesutskottet, utl. 2016/17:UU4)

2016/17:FöU3y En rymdstrategi för Europa (till utbildningsutskottet, utl. 2016/17:UbU13)

2016/17:FöU4y En livsmedelsstrategi för Sverige (till miljö- och jordbruksutskottet, bet. 2016/17:MJU23)

2016/17:FöU5y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 (till konstitutionsutskottet, bet. 2016/17:KU21)

2016/17:FöU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (till utrikesutskottet, bet. 2016/17:UU10)

2016/17:FöU7y Vitbok om EU:s framtid (till utrikesutskottet, utl. 2016/17:UU18)

2016/17:FöU8y Vårändringsbudget för 2017 (till finansutskottet, bet. 2016/17:FiU21).

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Utskottet beslutade under 2016/17 års riksmöte att genom deputerade i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. Utskottet höll tio sammanträden om totalt 6 timmar och 11 minuter och lämnade fem betänkanden till kammaren. Betänkandena var Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mis-sion i Afghanistan (prop. 2016/17:33, bet. 2016/17:UFöU1), Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (prop. 2016/17:32, bet. 2016/17:UFöU2), Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (prop. 2016/17:128, bet. 2016/17:UFöU3), Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (prop. 2016/17:127, bet. 2016/17:UFöU4) och Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina
operation (Atalanta) (prop. 2016/17:177, bet. 2016/17:UFöU5).

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet upprättar en egen verksamhetsberättelse.

EU-frågor

Information

Företrädare för regeringen och Regeringskansliet har regelbundet redovisat för utskottet vilken verksamhet som förekommer vid EU:s försvarsministermöten.

Försvarsutskottet har varit representerat i de halvårsvisa interparlamentariska konferenserna om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), till vilken försvars- och utrikesutskottet gemensamt kan sända en delegation med sex riksdagsledamöter. Delegationerna har återrapporterat till utskottet efter genomförda konferenser.

Överläggning

Utskottet överlade med statssekreterare Jan Salestrand, Försvarsdepartementet, om EU:s globala strategi (EUGS) och de försvarspolitiska aspekterna (punkt 4 i den kommenterade dagordningen för utrikesrådet, FAC, den 14 november 2016). Utskottets ordförande konstaterade att det fanns stöd för den ståndpunkt som regeringen redovisade.

Subsidiaritetsprövning

Enligt artikel 5.3 i EU-fördraget ska de nationella parlamenten bevaka att subsidiaritetsprincipen följs. Detta ska ske i enlighet med ett av de rättsligt bindande protokoll som hör till Lissabonfördraget – protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Enligt artikel 4 i protokollet ska kommissionen, Europaparlamentet och rådet översända sina utkast till lagstiftningsakter till de nationella parlamenten. Subsidiaritetsprövningen innebär att man fastställer på vilken nivå – unionsnivå eller nationell nivå – som den föreslagna åtgärden ska vidtas. Prövningen avser inte att fastställa om åtgärden ska vidtas eller inte.

Av de ärenden som kommissionen har sänt till riksdagen har ett blivit föremål för subsidiaritetsprövning av försvarsutskottet, nämligen Europeiska kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri (KOM(2017) 294).

I prövningen beslutade utskottet att förslaget inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna och V-ledamoten reserverade sig och ansåg att förslaget stred mot subsidiaritetsprincipen.

Seminarium

Den 21 september 2016 arrangerade utskottet ett seminarium tillsammans med Folk och Försvar, Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Finlandsinstitutet om svensk-finska försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten – visioner för framtiden. Seminariet hölls i Riksdagen.


Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskotten ska enligt regeringsformen följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Utskottet har sedan 2014 följt upp hur bemanningen av krigsförbanden har utvecklats. Redovisningen har gjorts på övergripande stridskraftsnivå för att rapporten ska kunna vara öppen. Försvarsmakten har inför årets uppföljningsrapport meddelat att den efterfrågade informationen numera omfattas av sekretess.

Eftersom informationen som ligger till grund för den uppföljning som försvarsutskottet beslutat inte längre går att redovisa öppet och således inte kan redovisas på det sätt som utskottet planerat, beslutade utskottet att avbryta uppföljningsprojektet och att Försvarsmakten muntligen inom ramen för ett utskottssammanträde ska redogöra för personaluppfyllnaden i Försvarsmaktsorganisation 2016.

Liksom tidigare år har utskottet fått föredragningar om de delar av statens årsredovisning som rör utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Under avsnittet Interna utfrågningar och uppvaktningar nedan i denna verksamhetsberättelse framgår tidpunkterna för de cirka 50 informationstillfällena och vilka som medverkat.

Interna utfrågningar och uppvaktningar

Den 14 september 2016

Information om beslut om Försvarsmaktens verksamhet på Gotland av statssekreterare Jan Salestrand och ämnesrådet Per Bolinder, båda från Försvarsdepartementet, överbefälhavare general Micael Bydén, överste Niclas T Karlsson och informationsdirektör Marcela Sylvander, alla från Försvarsmakten.

Den 27 september 2016

Information om gemensamma grunder (grundsyn) för en sammanhängande planering för totalförsvaret av generallöjtnant Dennis Gyllensporre, överstelöjtnant Michael Ginér och ÖB:s försvarspolitiska rådgivare Ditte Egnell, alla från Försvarsmakten, överdirektör Nils Svartz, samordningsansvarig för civilt försvar Magnus Dyberg-Ek och chefsjurist Key Hedström, alla från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Den 13 oktober 2016

Information om beslutet om militär verksamhet på Gotland, frågor med anledning av övergången från Gripen C/D till Gripen E samt återrapport från EU:s informella försvarsministermöte av statssekreterare Jan
Salestrand, departementsrådet Michael Cherinet och politiskt sakkunnige Anders Eriksson, alla från Försvarsdepartementet.

Information om utredningen En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) av utredaren Annika Nordgren Christensen och sekreteraren Carl van Duin.

Den 18 oktober 2016

Information om utredningen Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete (SOU 2016:64) av utredaren justitierådet Henrik Jermsten.

Den 20 oktober 2016

Information om produktstöd och bakre underhåll av Gripen E av överdirektör Dan Ohlsson och direktör Dan Averstad, båda från Försvarets materielverk (FMV), samt generaldirektör Peter Sandwall från Försvarsmakten.

Information om synen på projektet Blekinge Offshore av generaldirektör Peter Sandwall och handläggare Johan Askerlund, båda från Försvarsmakten.

Den 25 oktober 2016

Information om utvecklingen i de svenska försvarspolitiska samarbetena, regeringens syn på den gemensamma försvarspolitiken i EU, organisatoriska lösningar kring Archer och andra aktuella frågor av försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnige Anders Eriksson och pressekreterare Marinette Nyh Radebo, alla från Försvarsdepartementet.

Den 10 november 2016

Överläggning med regeringen om EU:s globala strategi (EUGS) med statssekreterare Jan Salestrand, Försvarsdepartementet, om de försvarspolitiska aspekterna (punkt 4 i den kommenterade dagordningen för utrikesrådet, FAC, den 14 november 2016).

Information inför FAC (försvar) av statssekreterare Jan Salestrand, departementsrådet Johan Lagerlöf, departementssekreterarna Johan Rutgersson, Dinesh Rempling och Emma Ferm Lindgren, alla från Försvarsdepartementet.

Information om läget då det gäller flygverkstäderna av överdirektör Dan Ohlsson och chefen för system- och produktionsledning flyg Ingela Mathiasson, båda från Försvarets materielverk (FMV).

Information om generationsväxlingen av Gripen och därmed sammanhängande frågor av chefen för ledningsstaben generallöjtnant Dennis Gyllensporre, överste Lars Jäderblom, överste Magnus Liljegren och kommunikationsdirektör Marcela Sylvander, alla från Försvarsmakten, överdirektör Dan Ohlsson och chefen för system- och produktionsledning flyg Ingela Mathiasson, båda från Försvarets materielverk (FMV).

Information om Försvarsmaktens syn på projektet Nord Stream 2 av chefen för ledningsstaben generallöjtnant Dennis Gyllensporre, överste Matthias Landström, överstelöjtnant Claes Bitterlich och kommunikationsdirektör Marcela Sylvander, alla från Försvarsmakten.


Information om projektet runt motorn till Gripen E av vice president vice CEO Lennart Sindahl och Public Affairs Officer Michael Mohr, båda från Saab, vice VD Thomas Sätmark och chefen för Militära Programmet Stefan Oscarsson, båda från GKN Aerospace, överdirektör Dan Ohlsson och chefen för system- och produktionsledning flyg Ingela Mathiasson, båda från Försvarets materielverk (FMV).

Den 22 november 2016

Information om aktuella frågor av inrikesminister Anders Ygeman, politiskt sakkunnige Sara Yazdanfar, departementsrådet Cecilia Löfgren och ämnesrådet Karin Erlingsson, alla från Justitiedepartementet.

Den 24 november 2016

Information om budgetpropositionen, utgiftsområde 6, av statssekreterare Jan Salestrand, departementsrådet Michael Cherinet och kanslirådet Olof Oddbjörn, alla från Försvarsdepartementet.

Den 6 december 2016

Information om stöd till Frankrike med försvarsmateriel och om andra aktuella frågor av försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnige Anders Eriksson, pressekreterare Marinette Nyh Radebo och militärsakkunnige Björn Wollentz, alla från Försvarsdepartementet.

Den 8 december 2016

Information om Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter (RiR 2016:8) av riksrevisor Margareta Åberg, enhetschef Jörgen Lindström och projektledare Per Dackenberg, alla från Riksrevisionen.

Den 13 december 2016

Information om Ryssland och Ukraina tillsammans med utrikesutskottet av generalmajor Gunnar Karlson från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

Den 19 januari 2017

Information om utredningen Forskning och utveckling på försvarsområdet (SOU 2016:90) av utredaren Björn von Sydow och sekreteraren Katarina Wilhelmsen.

Den 26 januari 2017

Information med anledning av rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv 2016 av forskningsledarna Gudrun Persson, Carolina Vendil Pallin och Fredrik Westerlund samt forskaren Tomas Malmlöf, alla från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).


Den 31 januari 2017

Information bl.a. om it-attack på Försvarsmakten, anskaffning av nytt signalspaningsfartyg, inrättandet av kustrobot i Försvarsmakten, Karlshamn och upplåtande av hamn, aktivering av värnplikten, försvarslogistik och försvarsmaktsövning Aurora 17 av försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnige Anders Eriksson, pressekreterare Marinette Nyh Radebo, departementsråd Michael Cherinet, ämnesrådet Per Bolinder, militärsakkunnige Håkan Andersson, alla från Försvarsdepartementet, samt politiskt sakkunnige Jens Odlander från Statsrådsberedningen.

Den 2 februari 2017

Information om utredningen Översyn av materiel- och logistikförsörjningen (SOU 2016:88) av utredaren Ingemar Wahlberg, sekreterarna Robert Ihrfors, Katarina Johansson och Ellen Rova.

Den 16 februari 2017

Information om fastighetsbestånd, mark och övningsområden samt om vilka åtgärder som eventuellt vidtas med anledning av det försämrade omvärldsläget, liksom om eventuella pågående avyttringar av generaldirektör Urban Karlström, avdelningschef Krister Silemo och pressekreterare Johan Danielson, alla från Fortifikationsverket, samt generallöjtnant Anders Silwer, brigadgeneral Rikard Askstedt och överste Lars Träff, alla från Försvarsmakten.

Den 23 februari 2017

Information om studierapporten Ett modernt civilt försvar av Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA). Ledamöterna Peter Lagerblad, Björn Körlof och Bo Richard Lundgren, alla från KKrVA, informerade om rapporten.

Den 28 februari 2017

Information inför FAC (försvar) och om andra aktuella frågor av försvarsminister Peter Hultqvist, pressekreterare Marinette Nyh Radebo, kanslirådet Ingrid Ullbors-Hägg, departementssekreterarna Kajsa Forsberg, Emma Ferm-Lindgren och Therése af Wetterstedt, alla från Försvarsdepartementet.

Den 2 mars 2017

Information om Försvarsmaktens budgetunderlag av överbefälhavare general Micael Bydén, generaldirektör Peter Sandwall och planeringschefen brigadgeneral Rickard Askstedt, alla från Försvarsmakten.

Den 14 mars 2017

Information om aktuella frågor av generaldirektör Göran Mårtensson och chefen för verksamhetsområdet system- och produktionsledning Thomas Engevall, båda från Försvarets materielverk (FMV).

Information om utvecklingen i Syrien och Irak och bekämpandet av Daesh tillsammans med utrikesutskottet av generalmajor Gunnar Karlson från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

Den 16 mars 2017

Information om kontanthantering och betalningssystem av riksbankschef Stefan Ingves, avdelningschef Christina Wejshammar, biträdande avdelningschef Mats Wallinder och kommunikatör Gina Bayoumi, alla från Riksbanken.

Information om läkemedelsförsörjning av krisberedskapschef Johanna Sandwall från Socialstyrelsen och om datalagring av elektroniska medicinska recept av t.f. generaldirektör Eva-Britt Gustafsson och avdelningschef Tomas Lithner, båda från E-hälsomyndigheten.

Den 21 mars 2017

Information om bilaterala militära samarbeten av försvarsminister Peter Hultqvist, enhetschef Johan Lagerlöf, biträdande enhetschef Mårten Sundmark, kanslirådet Anna Karphammar, rättssakkunnige Samuel Rudvall, politiskt sakkunnige Annelie Gregor och pressekreterare Marinette Nyh Radebo, alla från Försvarsdepartementet.

Den 23 mars 2017

Information om två direktiv som beslutats av regeringen samma dag: En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland (dir. 2017:30) och Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (dir. 2017:31) av försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnige Anders Eriksson, rättssakkunnige Mikael Andersson och pressekreterare Marinette Nyh Radebo, alla från Försvarsdepartementet.

Den 30 mars 2017

Information om aktuella frågor av generaldirektör Göran Mårtensson och chefen för verksamhetsområdet system- och produktionsledning Thomas Engevall, båda från Försvarets materielverk (FMV).

Den 18 april 2017

Information om aktuella frågor av generaldirektör Christina Malm och avdelningschef Bengt Forssten, båda från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Den 20 april 2017

Information om aktuella frågor av VD Eva Halldén och kommunikationschef Anna Porelius, båda från Svensk Kärnbränslehantering (SKB).

Information från Kärnavfallsrådet om aktuella frågor av Kärnavfallsrådets ordförande, senior professor i empirisk livsåskådningsforskning Carl
Reinhold Bråkenhielm (Uppsala universitet), Kärnavfallsrådets vice ordförande, professor i miljöbedömning Tuija Hilding-Rydevik (Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala), sakkunnige Ingvar Persson (f.d. chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion) och vetenskaplig sekreterare Johanna
Swedin.

Den 25 april 2017

Information inför EU:s informella försvarsministermöte samt återrapport från tidigare FAC (försvar) av statssekreterare Jan Salestrand, departementsrådet Johan Lagerlöf, departementssekreterarna Johan Rutgersson och Tobias Sörensen samt ämnessakkunnig Erik Berglund, alla från Försvarsdepartementet.

Den 9 maj 2017

Information inför FAC (försvar) och återrapport från EU:s informella försvarsministermöte av försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnige Anders H Eriksson, ämnesrådet Ola Hedin, kanslirådet Christina Wilén, departementssekreterarna Rozy Nermany och Tobias Sörenssen, samt pressekreterare Marinette Nyh Radebo, alla från Försvarsdepartementet.

Den 11 maj 2017

Information om aktuella frågor av överbefälhavare Micael Bydén och säkerhetspolitiske rådgivaren Ditte Egnell, båda från Försvarsmakten.

Den 30 maj 2017

Information om utredningen Sverige i Afghanistan 2002–2014 (SOU 2017:16) av utredaren Tone Tingsgård.

Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om myndighetens nationella risk- och förmågebedömning för 2017 m.m. av vikarierande generaldirektör Nils Svartz och analytikern Magnus
Winehav.

Den 1 juni 2017

Information om Sveriges deltagande i RSM i Afghanistan tillsammans med utrikesutskottet av kabinettssekreterare Annika Söder, departementsrådet Erik Widman och kanslirådet Anders O Lindgren, alla från Utrikesdepartementet, departementsrådet Magnus Bergman, departementssekreterare My Tingsvall och politiskt sakkunnige Annelie Gregor, alla från Försvarsdepartementet samt generallöjtnant Dennis Gyllensporre från Försvarsmakten.

Den 8 juni 2017

Information om övningen Aurora 17 av generalmajor Bengt Andersson och konteramiral Jonas Haggren, båda från Försvarsmakten.

Den 13 juni 2017

Information inför Europeiska rådet och om pågående arbete med försvarssamarbete, återrapport från FAC (försvar) och från mötet med USA:s försvarsminister den 18 maj 2017 samt redovisning av regeringens preliminära bedömning av subsidiaritetsfrågan med anledning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri (KOM(2017) 294) av försvarsminister Peter Hultqvist, pressekreterare Marinette Nyh Radebo, politiskt sakkunnige Anders Eriksson, kansliråden Christina Wilén, Åsa Anclair och Catharina Wale-Grunditz, rättssakkunnige Samuel Rudvall samt departementssekreterare Johan Rutgersson, alla från Försvarsdepartementet.

Den 15 juni 2017

Information från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i fråga om uppdraget om Försvarsmaktens behov av stöd från bevakningsansvariga myndigheter av generaldirektör Peter Sandwall, överste Mats Klintäng och operationsanalytiker Jenny Marklund, alla från Försvarsmakten samt chefsjurist Key Hedström, samordningsansvarig för civilt försvar Magnus Dyberg-Ek och analytikern Benny Jansson, alla från MSB.

Den 29 juni 2017

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 22–23 juni 2017, information om regeringens ståndpunkt vad gäller subsidiaritetsfrågan i kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram (KOM(2017) 294) samt information om en mellanstatlig flygincident över Östersjön den 19 juni 2017 av statssekreterare Jan Salestrand, ämnesrådet Mårten Sundmark, kanslirådet
Ingrid Ullbors-Hägg, militärsakkunnige Per Nilsson och departementssekreterare Roza Nermagy, alla från Försvarsdepartementet.

Den 21 juli 2017

Information med anledning av de uppgifter som framkommit kring Transportstyrelsen tillsammans med trafikutskottet av infrastrukturminister Anna Johansson, statssekreterare Mattias Landgren, expeditionschef Fredrik Ahlén, alla från Näringsdepartementet, rättschef Daniel Ström från Justitiedepartementet, departementsrådet Maria Diamant från Försvarsdepartementet, generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och Jacob Gramenius, båda från Transportstyrelsen, och Johan Olsson, Åsa Nilsson och Karl
Melin, alla från Säkerhetspolisen.

Den 25 juli 2017

Information om de åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas med anledning av de uppgifter som framkommit om Transportstyrelsens beslut av försvarsminister Peter Hultqvist, departementsrådet Maria Diamant, pressekreterare Marinette Nyh Radebo, alla från Försvarsdepartementet, rättschef Daniel Ström från Justitiedepartementet, chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) generalmajor Gunnar Karlson samt informationsdirektör Marcela Sylwander från Försvarsmakten.

Information med anledning av de uppgifter som framkommit kring
Transportstyrelsen tillsammans med justitieutskottet av inrikesminister Anders Ygeman och företrädare för Säkerhetspolisen.

Den 17 augusti 2017

Information om konsekvenserna för totalförsvaret och om eventuella åtgärder med anledning av de uppgifter som framkommit om Transportstyrelsens beslut av statssekreterare Jan Salestrand, expeditionschef Maria Hedegård, departementsrådet Jan Garton, pressekreterare Marinette Nyh Radebo och politiskt sakkunnige Annelie Gregor, alla från Försvarsdepartementet, ÖB general Micael Bydén, generalmajor Fredrik Robertsson och informationsdirektör Marcela Sylwander, alla från Försvarsmakten.

Resor, besök, konferenser och seminarier

Under riksmötet har hela eller delar av utskottet deltagit i bl.a. följande resor, besök, konferenser och seminarier:

Konferens arrangerad av Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut (Sipri) om säkra städer i Stockholm den 14–16 september 2016.

Nordiska rådets konferens om nordisk försvars- och säkerhetspolitik i Helsingör, Danmark, den 10 oktober 2016.

Besök på Försvarshögskolan för att delta i paneldebatt där partierna presenterade sin försvarspolitik och framtidsvision för de studerande vid den högre militära stabsutbildningen i Stockholm den 26 oktober 2016.

Briefing hos chefen för EU-representationen Lars Danielsson med medarbetare vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel, Belgien, den 7 november 2016.

Europaparlamentets utrikesutskotts (AFET) extra interparlamentariska utskottsmöte om GUSP/GSFP i Bryssel, Belgien, den 8 november 2016.

Natos parlamentariska församlings 62:a session i Istanbul, Turkiet,
den 18–21 november 2016.

Besök hos Försvarets radioanstalt (FRA) på Lovön den 29 november 2016.

Polskt-svenskt parlamentariskt forum i Warszawa, Polen, den 29 november 2016.

Besök hos försvarsminister Peter Hultqvist på Karlbergs slott i Solna den 6 december 2016.

Besök hos Försvarsmaktens ledning i Stockholm den 7 december 2016.

Medaljceremoni för Sveriges fjärde kontingent i Mali vid Sparbanken Skåne Arena i Lund den 16 december 2016.

Rikskonferens arrangerad av Folk och Försvar i Sälen den 8–10 januari 2017.

Utskottsresa till Tyskland (Berlin) och Polen (Warszawa) den 8–10 mars 2017.

Besök hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) den 15 mars 2017.

Besök hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den 22 mars 2017.

Besök vid Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum (FLSC) i Kista den 29 mars 2017.

Interparlamentariska unionens vårförsamling i Dhaka, Bangladesh, den
1–5 april 2017.

Försvarskonferens arrangerad av Försvarsmaktsråd Skaraborg i Skövde den 3–4 april 2017.

Besök hos Försvarshögskolan för att delta i debatt och diskussioner med anledning av högskolans avslutning av Högre kurs i samhällets krisberedskap i Stockholm den 6 april 2017.

Besök hos de svenska insatsförbanden i Timbuktu och Bamako, Mali, den 23–27 april 2017.

Interparlamentarisk konferens om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i Valletta, Malta, den 26–28 april 2017.

Besök vid VIP-dag under övning Swedec EOD Exercise (SEE -17) i
Nässjö den 12 maj 2017.

Besök hos det svenska insatsförbandet i Erbil, Irak, den 14–15 maj 2017.

Säkerhets- och försvarsforum för Baltikum, Norden och Polen (Annual Security and Defence Forum of the Defence Committees of the Baltic, Nordic and Polish Parliaments) i Bergen, Norge, den 22–23 maj 2017.

Natos parlamentariska församlings vårsession i Tbilisi, Georgien, den
26–29 maj 2017.

Bemanning av utställningsmonter och deltagande i Försvarsmaktens Veterandagen 2017 i Stockholm den 29 maj 2017.

Medaljceremoni för Sveriges femte kontingent i Mali vid Södra Skånska Regementet, P 7 Revingehed, Södra Sandby den 16 juni 2017.

Interparlamentarisk konferens om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i Tallinn, Estland, den 7–9 september 2017.

Under riksmötet har hela eller delar av utskottet tagit emot bl.a. följande besök:

Besök av finska försvarsutskottet den 21 september 2016.

Besök av EU-kommissionär Cecilia Malmström den 21 september 2016.

Besök av Brasiliens ambassadör Marcos Pinta Gama med delegation från brasilianska ambassaden i Stockholm den 26 oktober 2016.

Besök av Ålands lagtings talman Johan Ehn med delegation den 17 november 2016.

Besök av EU-kommissionär Christos Stylianides med delegation den 21 november 2016.

Besök av Polens president Andrzej Duda med delegation den 30 november 2016.

Besök av Georgiens försvarsminister Levan Izoria och överbefälhavare Vladimer Chachibaia med delegation den 25 januari 2017.

Besök av tjeckiske envoyén Stefan Füle med delegation den 1 februari 2017.

Besök av estniska försvarsutskottets ordförande Hannes Hanso med delegation den 21 februari 2017.

Besök av vice president Ph.D. Eric V. Thompson med delegation från forsknings- och utvecklingscentret för USA:s marin och marinkår (Center for Naval Analysis, CNA) i Washington den 22 februari 2017.

Besök av Litauens premiärminister Saulius Skvernelis med delegation den 6 mars 2017.

Besök av norska Stortingets kontrollutskott för de hemliga tjänsterna (EOS-utskottet) den 22 mars 2017.

Besök av en delegation med ukrainska sjöofficerare den 22 mars 2017.

Besök av allmänheten med anledning av Öppet hus i riksdagen den 25 mars 2017.

Besök av en delegation parlamentariker från Indonesien den 19 april 2017.

Besök av före detta riksdagsledamöter på riksdagens veterandag den
10 maj 2017.

Besök av finska utrikesutskottet den 17 maj 2017.

Besök av EU-kommissionär Cecilia Malmström den 18 maj 2017.

Besök av en tanzanisk delegation med officerare och högre tjänstemän den 14 juni 2017.

Besök av Qatars utrikesminister H.E. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani med delegation den 17 augusti 2017.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.